Les entitats creditícies hauran d’informar al client d’una relació dels contractes d’assegurances vinculats al flux de finançament.

Gràcies a aquesta iniciativa, la Pime i l’Autònom podran decidir si resolen aquells contractes d’assegurances vinculats als seus crèdits, quan se’n produeixi una reducció o cancel·lació.

S’ha publicat al BOE la Ley 5/2015, de 27 de abril, de foment del finançament empresarial, en la qual es recull l’esmena en l’article 2.1 c)5è en virtut del qual, les entitats financeres no solament hauran d’informar en un document denominat “Informació Financera. PIME” a les Pimes i als autònoms, amb un mínim de 3 mesos, sobre el seu historial creditici dels últims 5 anys, quan decideixin cancel·lar o reduir en un 35% o més, el flux de finançament que hagin estat concedint-lis,sinó també –gràcies a proposta de la nostra associació ADECOSE– hauran d’informar d’ “una relació dels contractes d’assegurança vinculats al flux de finançament.. A aquests efectes es consideraran assegurances associades aquelles que siguin contractades en el termini dels 6 mesos anteriors o posteriors al perfeccionament de qualsevol dels contractes de préstec o crèdit, que composen el flux de finançament, o de qualsevol de les seves pròrrogues.

A efectes operatius, la “Informació Financera-PIME” a la què fa referència la Llei serà una realitat en vuit mesos.