En l’Assegurança obligatòria

Les pòlisses bàsiques d’assegurança obligatòria cobreixen la responsabilitat civil del conductor enfront de tercers, però no els danys personals ni materials que pateixin el cotxe ni el conductor quan sigui culpable d’un accident. Sí que cobriria els danys de la resta dels ocupants, doncs és una assegurança a tercers. No obstant això, en cas que els desperfectes es produeixin a béns del cònjuge o familiars del conductor fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, no estan coberts.

A més, en cas de sostracció del vehicle i que qui el condueixi provoqui un accident, els danys personals i materials produïts amb motiu de la seva circulació seran indemnitzats pel Consorci de Compensació d’Assegurances que, un cop identificat legalment el culpable, podrà exigir-li que assumeixi aquests danys.

No obstant això, l’assegurança obligatòria s’acostuma a complementar amb la contractació de cobertures voluntàries que amplinn la protecció del vehicle o, fins i tot, d’una pòlissa a tot risc que, a més dels danys a tercers, cobreix també els propis del cotxe. Cada companyia té els seus propis productes, per la qual cosa no hi ha una assegurança estàndard. En aquest sentit, cada cobertura pot tenir les seves pròpies exclusions, per tant és necessari llegir bé la lletra petita de cada contracte.