A les assegurances relatives a persones, ja no caldrà comunicar els canvis que es produeixin a l’estat de salut. Una esmena modifica l’article 11 de la Llei de Contracte d’Assegurança, per la qual cosa l’article queda redactat de la següent manera: “En els assegurances de persones el prenedor o l’assegurat no tenen obligació de comunicar la variació de les circumstàncies relatives a l’estat de salut de l’assegurat, que en cap cas es consideraran agreujament del risc”. Això indica que algun canvi en l’estat de salut no podrà implicar un augment de la prima i aquest agreujament del risc haurà de ser assumit per l’asseguradora.