Després de certificar que s’és beneficiari d’una assegurança de vida, s’inicien els tràmits per al seu cobrament. Però s’ha de tenir molt clar que aquesta percepció de diners que prové d’una assegurança de vida després de la defunció de l’assegurat queda subjecta al pagament de l’Impost de Successions i Donacions (la quantitat a cobrar per l’assegurança de vida se sumarà a tots els béns i drets de l’herència), de fet les asseguradores exigeixen el justificant de pagament d’aquest impost per poder cobrar –per accelerar el procés es permet la liquidació parcial de l’impost que sigui relatiu a la pòlissa enlloc de a tota l’herència, de manera que no provoqui un perjudici econòmic-.