El mercat assegurador ens ofereix 3 possibilitats per a estalviar lligades a avantatges fiscals. Cada una d’elles està adaptada a una estratègia diferent d’estalvi que el client ha de valorar en concordança a les seves necessitats i ingressos.

 1. Els Plans de Pensions, Plans de Previsió EPSV i Plans de Previsió Assegurats, són els únics productes que permeten una deducció fiscal immediata, reduint directament la Base Imposable de l’IRP, possibilitant un important estalvi fiscal.
  • La nova legislació estableix, com a norma general, un límit a la reducció de la base imposable de 8.000€/anuals o el 30% dels rendiments nets del treballador i l’activitat econòmica (la menor d’aquestes quantitats)
  • S’estableix un límit únic i conjunt per a les aportacions individuals i contribucions empresarials.
  • Si el cònjuge no obté rendes o aquestes són inferiors a 8.000€/anuals, el contribuent es podrà deduir les aportacions al pla de cònjuge amb el límit de 2.500€
  • Règim especial per a minusvàlids. Límit total conjunt 24.250€.
 2. PIAS.  L’aportació màxima és de 8.000€/anuals i 240.000€ per al total de la durada. S’apliquen exempcions als rendiments en funció de l’edat del prenedor en contractar el producte. Consultar règim fiscal específic al País Basc i Navarra. Exempció dels rendiments si:
  • La permanència és superior als 5 anys.
  • La prestació és en forma de renda vitalícia.
  • El prenedor, assegurat i beneficiari són la mateixa persona.
 3. SIALP. Aquest producte es pot contractar per a durades superiors a 5 anys. Els rendiments que es generin estaran exempts, sempre que no s’efectuï cap disposició del Capital abans de finalitzar el termini de 5 anys de permanència (per a subjectes passius amb residència fiscal en el País Basc i Navarra, s’aplicarà la normativa foral). En concordança amb la normativa fiscal vigent, un contribuent només pot tenir un Pla d’Estalvi a llarg termini i l’aportació anual mai podrà superar els 5.000€.

*Totes les deduccions i límits detallades en aquest article, ho són conforme a la legislació vigent a la data de publicació d’aquest article.

Si tens alguna consulta sobre el tema o necessites més informació,  truca al 973 727 072 ext. 107 (Pregunta per Manel Barranco).