Primer vegem unes xifres

  • 8,4 milions d’habitatges no tenen assegurança de llar, un terç del total.
  • 3 milions d’assegurats no saben ni quina és la seva companyia d’assegurances actual.
  • 10 milions de propietaris no saben la quantitat per la què tenen assegurats els seus habitatges
  • 13 milions de propietaris ignoren les cobertures que tenen contractades
  • El 40% dels propietaris confessa que no torna a revisar les condicions i el preu de les seves pòlisses després de contractar-les
  • Es calcula que existeixen aproximadament 10 milions d’habitatge infraassegurats (per sota del seu valor real).
  • Gairebé 17 milions de propietaris desconeixen què passaria amb el pagament de la seva hipoteca si el seu habitatge es destrueix per un sinistre
  • i gairebé 18 milions no saben qui es faria càrrec dels danys ocasionats als veïns.

L’infraassegurança: Les cases espanyoles estan assegurades un 32% per sota del seu valor real. Això significa que en cas de sinistre, la indemnització es redueix, de mitjana, un 32 %. És a dir, l’assegurat se’n fa càrrec del mateix percentatge d’indemnització que el que deixa d’assegurar.

En el cas de la responsabilitat civil, és a dir els danys ocasionats a tercers, per exemple al veí, el límit d’indemnització fixat en l’assegurança també pot ser insuficient.

És important que revisem periòdicament l’assegurança de llar, no només pel que fa als valors assegurats, sinó també per les variacions que hi hagi pogut haver en les proteccions de l’habitatge, compra de joies i objectes de valor, ús al que es destina, desocupació, revaloració del cost de la construcció, etc.

Ningú millor que el mateix assegurat per a conèixer el valor de les seves coses, però de vegades és necessari utilitzar alguna taula de valoració com la que Urquía & Bas posa a la teva disposició en el següent enllaç.

Clicant aquí, pots descarregar  el document i podràs comprovar si el capital assegurat de la teva assegurança es correspon aproximadament amb la realitat.