La nova regulació de l’assegurança de quantitats avançades en la construcció i venda d’habitatges

Des de l’1 de gener d’aquest any una nova regulació estableix com a obligació dels promotors que pretenguin cobrar del comprador d’un habitatge quantitats avançades abans que s’entregui l’habitatge, garantir aquests avançaments. Queda derogada així la vella Llei 57/1968, de 27 de juliol, reiteradament incomplida i diversament interpretada.

La nova Llei de  20/2015, de 14 de juliol, d’Ordenació, Supervisió i Solvència de les Entitats Asseguradores i Re-asseguradores en la seva disposició final tercera, modifica la disposició addicional primera de la Llei d’Ordenació de l’Edificació. La nova regulació pretén garantir les quantitats entregades a compte, mitjançant contracte d’assegurança de caució subscrit amb entitats asseguradores degudament autoritzades a operar a Espanya.

Preveu la devolució de les quantitats avançades entregades pels adquirents i degudament justificades, més els interessos legals. Per al cas que la construcció no s’iniciï o no arribi a bon port en el termini convingut per a l’entrega de l’habitatge, excepte pròrroga atorgada pel comprador,

Aquesta obligació naix des del mateix moment en què s’obté la llicència d’edificació

El promotor haurà de publicitar l’existència d’aquesta garantia i l’asseguradora escollida.

Serà prenedor de l’assegurança el promotor, i assegurat el comprador, sempre mitjançant assegurances individuals en les quals s’identifiqui exactament l’immoble adquirit.

La pòlissa d’assegurança es cancel·larà<, en tot cas, quan s’expedeixi la cèdula d’habitabilitat i la llicència de primera ocupació, un cop acreditada pel promotor l’entrega de l’habitatge.

També podrà fer-se mitjançant entitats de crèdit en les quals s’hi hauran de dipositar en compte especial, amb separació de qualsevol altra classe de fons pertanyents al promotor, inclòs el suposat de comunitats de propietaris o societat cooperativa, i de les que únicament podrà disposar per a les atencions derivades de la construcció dels habitatges.