No és il·legal. És possible, però “comptar amb dues assegurances és una despesa impròpia i generadora d’una sèrie de riscos i situacions desagradables atesa la concurrència d’assegurances”.

I és que quan es tenen dues assegurances és d’obligat compliment –si no és així es considera frau- comunicar a cadascun que existeix l’altra assegurança, el prenedor haurà de comunicar aquest sinistre a ambdues companyies asseguradores.

A més en caso de produir-se un sinistre, s’ha de posar la seva existència en coneixement de les dues asseguradores i que siguin elles les que es posin d’acord per al pagament –podent ser aquest un procés tediós que repercuteixi en la resolució del sinistre-.