SI.

L’article 83.a.1 de la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança diu “El prenedor de l’assegurança en un contracte d’assegurança individual de durada superior a sis mesos que hagi estipulat el contracte sobre la vida pròpia o la d’un tercer tindrà la facultat unilateral de resoldre el contracte sense indicació de motius i sense cap penalització dintre del termini de 30 dies següents a la data en la què l’assegurador li entregui la pòlissa o document de cobertura provisional”. Por la qual cosa, poder se pot en un termini de 30 dies i sense haver de donar cap motiu.