És important que l’assegurat sàpiga que segons la Llei 50/1980 de Contracte d’Assegurança, i en virtut de l’article 18, l’assegurador ha de satisfer la indemnització en un termini de 40 dies com a màxim des de la declaració del sinistre o, si més no, l’import mínim conegut que calgui satisfer.

Si no es així, l’asseguradora incorreria en mora a l’hora de complir amb la prestació o indemnització i per tant el prenedor podria reclamar l’aplicació d’interessos. (art. 20 Llei 50/80).