Esdeveniments massius

Les activitats que reuneixen a 3 mil o més persones són esdeveniments massius, també aquells que es caracteritzen per realitzar-se en llocs que no estan destinats de manera permanent per a l’ús que es vol donar, com per exemple aquells que no són locals d’esplai i/o requereixen adoptar mesures especials de seguretat dels participants, assistents o béns..

Són aglomeracions de públic reunides en recintes amb capacitat i infraestructura per a aquest fi, amb l’objectiu de participar d’activitats regulades en el seu propòsit, temps, durada i contingut (espectacle), sota la responsabilitat de persones físiques o morals (empresari o organitzador), amb el control i suport necessari per a la seva realització en termes de logística organitzacional, i sota el permís i supervisió d’organismes amb jurisdicció sobre ells (autoritats municipals o nacionals).

 

Els espectacles poden classificar-se en:

 1. a) Trobades i espectacles esportius.

 2. b) Esdeveniments religiosos.

 3. c) Congregació política.

 4. d) Concerts i presentacions musicals.

 5. e)  Fires i festivals.

 6. f) Congressos, simpòsiums, seminaris o similars.

 7. g) Obres de teatres.

 8. h) Exhibicions de desfilades de modes, artístiques, gastronòmiques i culturals.

 9. i) Atraccions i entreteniment (Parcs d’atraccions, circs o similars).

 10. j) Carnestoltes i esdeveniments tradicionals.

 11. k) Desfilades esportives, cívics-militar.

 12. l) Esdeveniments culturals, etc.

Qui és responsable de la seguretat?

La seguretat de les persones en els esdeveniments massius és responsabilitat de qui organitza l’esdeveniment (empresa, organisme, institució, etc.) segons l’establert en la normativa legal vigent a cada país i que delega certes funcions a l’autoritat competent en cada jurisdicció.
Els organitzadors dels espectacles o esdeveniments estan obligats per llei a informar als assistents sobre les mesures de seguretat, on es situen les rutes o vies d’evacuació, a més on es localitzen els elements de seguretat per enfrontar una eventual emergència, per exemple presencia d’extintors de foc.
Els professionals dedicats a la Prevenció de Riscos i a la Seguretat en empreses i institucions hauran de ser consultats pels organitzadors dels esdeveniments massius, amb el propòsit de realitzar una avaluació prèvia de l’activitat a desenvolupar-se i determinar els Riscos associats.
.

Els plans d’emergència han de contemplar:

 • Rutes d’evacuació.

 • Sortides d’emergències.

 • Ubicación de extintores o equipo de combate de incendios.

 • Punts de reunió extern.

 • Ubicació de servei mèdic o d’auxili.

 • Accions o mesures de què fer abans, durant i després d’una emergència.

 • Unes altres que assenyalin les autoritats de protecció civil.

 • Vídeo o àudio que informi als qui concorrin a l’esdeveniment com actuar en cas d’emergència (ruta d’evacuació, punts de reunió, etc.).

Font: FISO