QUÈ, I A QUI HA DE COBRIR UNA ASSEGURANÇA de RESPONSABILITAT CIVIL D’ORGANIZACIÓ D’ESDEVENIMENTS I ESPECTACLES SEGONS EL DECRET 7 DE SETEMBRE 2010, NÚM. 5709 REGLAMENT ESPECTACLES PÚBLICS?

Article 78 Àmbit de cobertura de l’assegurança

1.L’assegurança de responsabilitat civil regulada en aquesta norma es regeix per les disposicions generals de contractes d’assegurances, així com pel que preveu la pòlissa d’assegurança.

2.L’assegurança ha de cobrir la responsabilitat civil que sigui imputable, directament, solidàriament o subsidiàriament, a les persones titulars dels establiments oberts al públic o a les persones organitzadores dels espectacles públics o de les activitats recreatives, de tal manera que pugui respondre dels danys personals i materials i dels perjudicis consecutius ocasionats a les persones usuàries o assistents i a les terceres persones i als seus béns, sempre que aquests danys i perjudicis hagin estat produïts com a conseqüència de la gestió i explotació de l’establiment o de la realització de l’espectacle o activitat recreativa, així com de l’activitat del personal al seu servei o de les empreses subcontractades.

A l’efecte del que estableix el paràgraf anterior, s’entenen per perjudicis consecutius les pèrdues econòmiques que es derivin directament dels danys personals i materials soferts per la persona reclamant i que estan emparats per la pòlissa d’assegurances.

3.Queden excloses de la cobertura dels contractes d’assegurances regulats per aquest reglament les persones executants o el personal que, directament o indirectament, depenguin empresarialment de les persones titulars o de les persones organitzadores, que han de disposar de la seva assegurança específica. També queden exclosos els béns destinats a l’ús de l’establiment obert al públic o al desenvolupament de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa.

4.Els actes i les celebracions privats o de caràcter estrictament familiar queden exclosos de contractar la pòlissa de responsabilitat civil prevista als articles anteriors.