COM CONTRACTAR UNA ASSEGURANÇA DE VIDA
Què assegurança de vida necessito?

 

Podríem classificar les assegurances de vida en 2 grans grups:
– L’assegurança de vida risc: es cobreix un capital en cas de mort o incapacitat de l’assegurat.
– L’assegurança de vida estalvi: les aportacions es fan amb la finalitat d’estalviar a mitjà o llarg termini.

En aquest cas, parlarem de l’assegurança de vida risc, com a instrument de previsió familiar.

Primer pas: quina assegurança necessito?

Per respondre a això has d’analitzar les necessitats econòmiques familiars, suposant que morissis o patissis una invalidesa. Posem un exemple:

 

INGRESOS NETS ANUALS ACTUALS

DEU

HAVER

Assegurat 28.000
Cònjuge 21.000
Total Ingressos 49.000

DESPESSES ANUALS

Estudis filla 1 1.500
Estudis fill 2 1.500
Quota préstec automòbil 4.200
Quota hipoteca 12.000
Manutenció familiar 18.000
Despesses d’habitatge 2.400
Vacances 2.400
Transport 3.650
Activitats extraordinaries 1.200
Estalvi familiar 2.150
 Total despesses 46.850

INGRESSOS FUTURS

Pensió de viudetat 8.400
Salari del cònjuge 21.000
29.400
Diferencia en descobert/Necessitat de cobertura anual  17.450

 

A continuació, haurem d’analitzar per quant de temps podria donar-se aquesta situació, ja que no és el mateix tenir fills petits i hipoteca, que no tenir-los; si el cònjuge treballa o no; si es tenen diners estalviats o un negoci que la família pugui continuar, etc.

Així, en el cas de l’exemple, si la situació d’invalidesa impedís a l’assegurat continuar treballant i la necessitat s’hagués de cobrir per un període de 15 anys, necessitaria haver contractat un capital de, almenys, 17.450 € x 15 = 261.750 €.

Segon pas: Fer testament.

En parlar d’una assegurança de vida, parlem de previsió familiar i res més adequat en el pla de previsió que fer testament nomenant hereus i, en el cas dels fills menors, tutors que puguin fer-se’n càrrec d’ells, en el cas de mort d’ambdós cònjuges. Per molts diners que els deixem amb una pòlissa d’assegurança, res ens garanteix que els nostres fills seran atesos com nosaltres volem i, per això, no hi ha res millor que designar un tutor o tutors de la nostra confiança.

Tercer pas: acudir al nostre corredor d’assegurances.

Em remeto ara a la realitat del mercat: les assegurances de vida fets per un corredor amb les asseguradores són, de mitjana, un 48% més barats que a través d’un banc:
Noticia a 5 dies
i, a més, tindràs l’assessorament necessari, que els bancs no donen.

Quart pas: demana més d’un projecte.

Tot i que, bàsicament, les assegurances de vida risc cobreixen el mateix, no deixen d’haver petites diferències:
– de preu,
– de condicions de contractació (poden demanar més o menys proves mèdiques abans de la contractació)
– de prestacions (algunes asseguradores ofereixen convertir el capital assegurat en rendes, en el moment de cobrar-)
– als límits: algunes asseguradores no cobreixen determinades professions o activitats esportives.

Cinquè pas: estudiar el que millor s’adapta a tu.

El millor consell que puc donar-te ara és que no et guiïs tan sols pel preu. Són tant o més importants el servei que et pot oferir el teu corredor, la qualitat de l’asseguradora i les exclusions o limitacions que s’incloguin en el contracte.

Sisè pas: emplenar el qüestionari.

Respon a totes les preguntes que planteja el qüestionari de manera veraç. Un consell: no menteixis, deformis, modifiquis o falsifiques la realitat. És possible que si declares que tens una determinada malaltia o seqüela no t’assegurin o ho facin amb una sobreprima, però si no declares la veritat pot ser que la teva família -o tu mateix, en cas de invalidesa- no rebeu els diners de la pòlissa d’assegurança, faltant al sentit pel qual vas decidir assegurar: el benestar de la teva família i el teu.

Com la prima de l’assegurança es calcula en funció de l’edat, revisa en el contracte que la data del teu naixement sigui la correcta: t’evitarà pagar de més o, en cas contrari, que la indemnització sigui menor.

Com puc saber si l’assegurat havia contractat una asseguraça de vida?

Doncs es pot saber consultant el Registre de contractes d’assegurances de cobertura de mort, que és un registre públic dependent del Ministeri de Justícia, la finalitat és subministrar la informació necessària perquè pugui conèixer-se, pels possibles interessats, si una persona morta tenia contractat una assegurança per a cas de mort, així com l’entitat asseguradora amb la qual ho havia hagués subscrit. Això permetrà als possibles beneficiaris dirigir-se a aquesta, per constatar si figuren com a beneficiaris i, si escau, reclamar de l’entitat asseguradora la prestació derivada del contracte.

Aquesta informació, es pot aconseguir accedint a: https://urquiabas.com/ca/nosaltres/enllacos-dinteres/

Quina documentació haure de presentar per poder cobrar una assegurança per defunció?

L’exigència de documents pot variar en funció de les causes de la mort. Habitualment seran els següents:

• Declaració del sinistre.
• Certificat literal de defunció.
• Certificat mèdic o forense (autòpsia en determinats casos)
• Testament, si n’hi ha, o Declaració d’hereus, per la qual cosa s’ha d’obtenir prèviament el certificat del Registre d’últimes voluntats
• Documents necessaris per a la identificació dels beneficiaris (NIF, llibre de família, certificats de matrimoni, etc.)
• Document de liquidació de l’impost de successions.

Per què l’assegurança de vida no és herència i sobre la designació de beneficiaris.

Finalment, convé aclarir que l’assegurança de vida no forma part del cabal hereditari, és a dir, no forma part de l’herència, ja que procedeix del cobrament d’un contracte, no del patrimoni del mort.

Això, que podria semblar un simple formalisme, pot arribar a ser molt important ja que afecta de varies maneres:
• Els impostos es liquiden per separat i no depenen del volum del patrimoni, ni del mort ni del beneficiari.
• L’assegurança es pot percebre amb antelació i separadament de l’herència, de manera que queda fora de possibles problemes i / o disputes en la liquidació de la mateixa.
• Els hereus i els beneficiaris de l’assegurança poden ser diferents.
• Les obligacions o deutes que deixi el mort seran assumides pel cabal de l’herència, mentre que no afectaran a la indemnització pagada per l’assegurança.
• Només en el cas que no hi hagi designació de beneficiari en el contracte d’assegurança, l’import de la indemnització passarà a formar part de l’herència.

CONCLUSIÓ:

A l’hora de contractar una pòlissa de vida, haurem de tenir en compte:

• Valorar les nostres necessitats futures i les de la nostra família.
• Cercar diverses propostes a través del nostre corredor.
• Escollir per qualitat i servei, no només per preu.
• Emplenar la documentació de forma veraç.
• Fer testament, per evitar el desemparament dels nostres fills menors.
• És molt important designar beneficiaris en les pòlisses d’assegurança, sempre, en tots els casos. Amb això, evitarem les dilacions en la liquidació de l’herència i les possibles disputes que puguin sorgir i, a més, el beneficiari quedarà exempt d’assumir els deutes del mort. Per descomptat, el cobrament de la quantitat assegurada serà sempre més ràpid que el que es pugui arribar cobrar des de l’herència.