QUÈ PUC FER PER QUE EM PAGUIN EL QUE ÉS JUST

Què passa si no estic d’acord amb l’oferta que em fa la companyia d’assegurances?

Com puc reclamar o fer valer els meus drets en el cas que l’asseguradora no vulgui pagar-me el que crec que em correspon?

Quines són les vies per reclamar a la nostra asseguradora?

El moment més important en un contracte d’assegurances, és quan aquest ha de procedir a indemnitzar pels danys que he patit. En aquest moment l’asseguradora ha de respondre de les cobertures que he contractat i, per tant, deu, prèvia valoració dels danys, procedir a indemnitzar de la millor de les maneres que permeti el contracte subscrit.

En aquest moment l’asseguradora ha de fer-me arribar una oferta d’indemnització, que jo he d’acceptar.

En la majoria dels casos això succeeix d’una manera automàtica i amb plena satisfacció de l’assegurat, però …. De vegades no. Algunes vegades, no estaré d’acord amb la indemnització que em proposa l’asseguradora.

 

Què puc fer en aquests casos?

En principi, “aquests casos” poden reduir-se a 3 situacions:

  • El sinistre no està cobert: l’asseguradora rebutja la seva indemnització i, per tant, no ofereix quantitat de diners, ni reparació dels danys que hi ha hagut.
  • El sinistre està cobert, però …:Els capitals que hem assegurat no són suficients per cobrir el valor dels béns  L’asseguradora ens ofereix una indemnització parcial dels danys.
  • El sinistre està cobert, però …. L a declaració dels béns assegurats no s’ajusta a la realitat: l’activitat, la situació, les proteccions o altres factors de risc pels quals ens va preguntar l’asseguradora en contractar la pòlissa, no nom i s’ajusten a la realitat. L’asseguradora ens ofereix una indemnització parcial dels danys.

 

Bé, d’acord, però ¿què faig?

Primer verificar que el nostre desacord té una base i que aquesta base apunta que tenim raó. Que els errors que invoca l’asseguradora no són tals, o que són imputables a ella mateixa. El teu corredor d’assegurances té l’obligació d’ajudar-te en aquest pas. És un dels seus deures fonamentals, assessorar a l’assegurat en la tramitació del sinistre.

La primera possibilitat a la qual podem acudir és la via judicial, però és poc recomanable a causa del temps i els diners que costa.

 

La s altres possibilitats són, principalment, 3:

  • Aplicar el que disposa l’ article 38 de la Li i de contracte d’assegurances, sobre el nomenament de perit que representi a l’assegurat i que, com a tal, defenso els nostres drets enfront de l’asseguradora. El mateix article estableix el nomenament d’un 3er. perit en cas de disconformitat dels dos anteriors. És un procediment obligatori, abans d’anar a la via judicial, per conflictes relacionats amb els imports o els límits de cobertura de la pòlissa.
  • La segona possibilitat és acudir al Departament d’Atenció al Client o al Defensor de l’assegurat que, obligatòriament, tenen les companyies asseguradores i la resolució és vinculant per a estes, però no per a l’assegurat.
  • Finalment, es pot acudir a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ( DGSFP ), que disposa d’un mecanisme per a la defensa dels interessos dels assegurats. A aquesta instància, no es pot accedir sense haver intentat, prèviament, l’arranjament a través del departament d’Atenció al Client de l’asseguradora corresponent.

Entre tant es desenvolupa la nostra reclamació, la Llei de contracte d’assegurança, se situa al costat de l’assegurat, obligant a l’asseguradora a avançar el pagament del “import mínim conegut” del sinistre, en el termini de 40 dies després de conegut aquest import. (Art. 18 LCS 50/80)

També la mateixa Llei de contracte d’assegurança, en el seu article 20, indica que, en cas de   demora no justificada per part de l’assegurador, passats els 40 dies esmentats a l’article 18, respecte de l’import mínim, o els tres mesos des de la producció del sinistre respecte de la prestació global, es preveu el recàrrec d’interessos en aquesta prestació a favor de l’assegurat, el beneficiari o el tercer perjudicat. Recàrrec que hem d’incloure en la nostra reclamació, judicial, amb nomenament de perit o amb l’assistència als departaments d’atenció al client de l’asseguradora o la DGSFP .