973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Com organitzar un esdeveniment. Espais: Requisits Especials.


Espais

Requisits Especials i Memòria de Seguretat que ha de tenir en compte un organitzador d’esdeveniments.

Alguns espectacles públics i activitats recreatives estan sotmesos a uns requisits de caràcter especial:

Estructures no permanents desmuntables.

 • Es tracta d’estructures temporals en les quals al muntatge sempre li segueix el desmuntatge pel que hauran de tenir en compte totes les etapes a l’hora d’avaluar els riscos i planificar les mesures preventives. L’article 15 de la llei 4/1995 fa referència a les instal·lacions eventuals:
  • Les instal·lacions o estructures eventuals, portàtils o desmuntables que pretenguin utilitzar-se en la celebració d’espectacles o activitats recreatives requeriran de prèvia llicència atorgada per l’Ajuntament mitjançant un procediment especial i sumari.
 • A més, es requereix la llicència municipal d’establiments no permanents desmuntables proporcionada per cada ajuntament.
  • És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives. Se sotmeten a aquest règim els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense ella. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats (annex I punt VI.1.b) del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
 • Establiments d’activitats musicals i espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries, que no es poden instal·lar en determinats llocs:  en els soterranis d’edificis, en contigüitat amb centres docents, equipaments sanitaris o assistencials, seus d’institucions públiques ni habitatges o en solars qualificats per a l’ús residencial (excepte bars i restaurants musicals). Tampoc es poden instal·lar en solars destinats per l’ordenament urbanístic a aquests tipus d’equipaments.
 • Establiments en els quals s’exerceixen activitats de naturalesa sexual.Aquests locals estan sotmesos a les limitacions i requisits que estableix el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. També s’han de sotmetre a l’ordenança municipal aplicable. En cas que no hi hagi, se sotmet als requisits que determini l’ordenança municipal tipus.

Memòria de Seguretat.

Els establiments i espais oberts al públic on es realitzen activitats recreatives i musicals amb un aforament autoritzat superior a 150 persones i els establiments de règim especial (fora d’hores o after hours) independentment del seu aforament, han de disposar d’una memòria de seguretat. La memòria de seguretat forma part de la documentació que cal presentar per a obtenir una llicència o autorització i ha d’informar dels aspectes següents:

Avaluació dels riscos que, per les seves característiques, presenta l’establiment i previsió de les mesures que s’han d’adoptar per a afrontar-los.

 • Descripció dels protocols d’intervenció que garanteixin la capacitat de reacció òptima dels vigilants de seguretat privada.
 • Concreció dels elements constructius i les instal·lacions que compleixen funcions preventives.
 • Establiment dels sistemes de comunicació amb la policia.
 • Determinació dels dispositius d’assistència sanitària de l’establiment.

 

En pròximes publicacions informarem sobre aspectes molt interessants per a l’organitzador d’esdeveniments, com són: La Vigilància Privada, Assistència Sanitaria e Higiene i Salubritat.

Legislació consultada:

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto

Decreto 112/2010 de 31 de agosto

Llei 17/1997 de 4 de juliol.

Cada comunitat autònoma pot legislar al respecte, es important consultar-la.