973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Com organitzar un esdeveniment Espais: Vigilants de Seguretat i Control d’Accés.


Espais

Vigilants de Seguretat privada/ Persones de Control d’Accés.

Els establiments públics on es realitzen espectacles musicals o activitats recreatives han de disposar d’un nombre de vigilants de seguretat privada adequat al seu aforament autoritzat i a l’activitat que realitzin. L’aforament serà també el criteri principal per a valorar la necessitat de comptar amb personal d’accés i/o amb un control d’aforament automàtic.

Serveis de vigilància privada i control d’accessos:

En determinats espectacles, activitats recreatives i establiments públics, durant tot el seu horari de funcionament, depenent de les persones d’aforament autoritzades, s’haurà de disposar de persones vigilants de seguretat privada així com de persones de control d’accés.

Si es tracta d’activitats:

  • Recreatives musicals.
  • Espectacles públics musicals.
  • Activitats o espectacles musicals de caràcter extraordinari.

 

 
Persones d’aforament autoritzat Persona/Vigilant de seguretat privada Persona de control d’accés
1 a 500 Cap
150 a 500 2
501 a 1000 1 3
A partir de 1001 2 4
Per cada 1.000 persones més 1 vigilant més 1 persona de control més

Quant es tracti d’activitats de naturalesa sexual:

 

 
Personas d’aforament autoritzat Persona Vigilant de seguretat privada
1 a 50 1
A partir de 50 2
Cada fracció de 50 persones més 1 més

Per als establiments de règim especial (fora-d’hores o After Hours):

 

 
Personas d’aforament autoritzat Persona Vigilant de seguritat privada Persona  de control d’acces
Fins a 150 1
1 a 500 1
151 a 500 2
501 a 1.000 2 3
1.001 a a 2.000 3 4
A partir de 2.001 1 vigilant més per cada 1.000 1 persona de control més per cada 1.000

Requisits:

  • Els serveis de vigilància sempre han de ser prestats per una empresa de seguretat autoritzada i inscrita o bé en el Registre especial d’empreses de seguretat de Catalunya o bé en el Registre general d’empreses de seguretat.

Exempció nombre de vigilants:

  • Els organitzadors d’espectacles públics musicals poden sol·licitar la reducció o l’exempció del nombre de vigilants de seguretat privada necessaris per a dur a terme l’espectacle si acrediten que concorren determinades circumstàncies que així ho permeten.

Control automàtic d’aforament.

El control automàtic d’aforament haurà de ser instal·lat per una empresa autoritzada.

 

Tabla Aforo

Legislació consultada:

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto

Decreto 112/2010 de 31 de agosto

Ley 17/1997 de 4 de julio.

Cada Comunitat autónoma pot legislar al respecte, es important consultar-la.