973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Com organitzar un esdeveniment. Espais: Assegurança de Responsabilitat Civil.


Espais

Assegurança de Responsabilitat Civil.

Els organitzadors d’espectacles públics i activitats recreatives estan obligats a contractar una assegurança de responsabilitat civil que sigui imputable directa, solidària o subsidiàriament, a les persones titulars dels establiments o als organitzadors dels espectacles públics, de manera tal que pugui respondre dels danys personals i materials i dels perjudicis consecutius ocasionats als assistents i a les terceres persones i als seus béns.
Això, sempre que aquests danys i perjudicis hagin estat produïts a conseqüència de la gestió i explotació de l’establiment o de la realització de l’espectacle o activitat recreativa, així com de l’activitat del personal al seu servei o de les empreses subcontractades.
La pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil s’ha de contractar per les quanties mínimes següents:

  • Fins a 100 persones d’aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat.
  • Fins a 150 persones: 400.000 €.
  • Fins a 300 persones: 600.000 €.
  • Fins a 500 persones: 750.000 €.
  • Fins a 1.000 persones: 900.000 €.
  • Fins a 1.500 persones: 1.200.000 €.
  • Fins a 2.500 persones: 1.600.000 €.
  • Fins a 5.000 persones d’aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat.

Quan l’aforament sigui superior a 5.000 persones, s’ha d’incrementar la quantitat mínima de capital assegurat en 60.000 € per cada 1.000 persones o fracció d’aforament autoritzat superior als 5.000, fins a arribar als 6.000.000 €.

El Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives estableix coeficients correctors, que incrementen o redueixen les quanties esmentades, en funció de les circumstàncies o característiques de l’establiment o de l’espectacle o l’activitat recreativa.

Legislació consultada

ESTATAL: Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.
CATALUNYA: DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
MADRID: LLEI 17/1997, DE 4 DE JULIOL, D’Espectacles Públics i Activitats recreatives.
Cada comunitat autònoma legisla sobre aquest tema i fixa les quanties d’aforament i de capital assegurat.

Consulta la legislació de la teva Comunitat autònoma en la nostra publicació: https://urquiabas.com/legislacion-por-autonomias/