Danys corporals, invalidesa i defunció de l'assegurat per accident.

De contractació voluntària.

Característiques de l’assegurança

Descripció
Cobreix a les persones assegurades dels danys personals, lesió o mort, esdevinguts a conseqüència d’un accident laboral i/o no laboral per causa sobtada, externa, violenta i aliena al propi assegurat. Aquests col·lectius es contracten per un prenedor -persona física o jurídica- interessat en donar cobertura a un grup de persones que comparteixen activitat o interès comú i que paga la prima. Hi ha col·lectius d’empresa, d’activitats esportives, recreatives, professionals. També existeixen col·lectius a nivell educatiu, como ara l’assegurança escolar, orientada a proporcionar cobertura als alumnes dels centres d’ensenyament.

Avantatges
Tots estem exposats en la nostra feina, amb les nostres aficions o a la nostra vida particular a patir algun accident.
El fet de tenir contractada aquesta assegurança mitjançant un col·lectiu et permetrà -en cas de patir un accident- percebre un capital que alleugeri les seves conseqüències econòmiques.

T’assessorarem en la subscripció d’una assegurança que doni cobertura general o personalitzada a tots els assegurats i la mantindrem actualitzada gestionant les altes i baixes que ens comuniquis.