Danys corporals, invalidesa i defunció de l’assegurat per accident. Cobertura exigida al conveni col·lectiu.

Característiques de l’assegurança

Descripció
De la mateixa manera que a l’assegurança d’accidents col·lectiva, es cobreix un grup però en les condicions marcades al conveni col·lectiu de l’empresa. La majoria de les empreses reflecteixen en els seus convenis algun tipus d’assegurança d’accidents. En cas d’accident, si l’empresa manca d’aquesta assegurança, l’empresari ha d’afrontar el pagament de les indemnitzacions que s’estableixen en el conveni.

Avantatges
Aquestes assegurances s’actualitzen automàticament en el moment que les cobertures són aprovades als successius convenis i un cop publicades al diari oficial corresponent. No caldrà que t’ocupis de res més que d’establir a la pòlissa els beneficiaris que tu designis per al cas de defunció, d’altra manera ho serien els “hereus legals”.

T’ajudarem a mantenir actualitzada aquesta assegurança pel que fa al número de treballadors assegurats sol·licitant-te les mitges anuals de treballadors i regularitzant a la baixa o a l’alça la pòlissa, per tal que tots estiguin assegurats i tu paguis el que és just.

Saber-ne més

Entorn Legal

Les assegurances d’accidents col·lectius, com indica el seu nom, van dirigides a grups de persones que estan unides entre elles per una activitat comuna; en general, el seu treball o afició. En les assegurances col·lectives de Conveni, el nexe d’unió és laboral i particularment gremial.

És molt comú que, dins de la negociació dels convenis laborals, avui dia s’inclogui l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’Accidents Col·lectiva. No n’hi ha per a menys si tenim en compte que segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a Espanya es produeixen més de mig milió d’accidents laborals a l’any, dels quals el 2%són molt greus i al voltant de 1.000 acaben resultant mortals.

L’assegurança d’ACCIDENTS CONVENIS té com a finalitat el fet de garantir prestacions que tenen el caràcter de millora voluntària respecte de les que atorga la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva. Els beneficiats són tots els treballadors que formen part de la plantilla de l’empresa.

D’altra banda, amb l’aparició de la normativa legal sobre instrumentació de compromisos per pensions, les empreses són obligades a “exterioritzar”, mitjançant un contracte d’assegurança, tot aquell compromís al seu càrrec que, entre d’altres, impliqui el pagament d’un capital per defunció del treballador assegurat, o per motiu d’una invalidesa permanent, en els graus de total, absoluta o gran invalidesa.

Si ets empresari i disposes de treballadors a la teva empresa, és molt probable que hagis de contractar una Assegurança de Conveni d’Accidents Col·lectiu on vinguin recollides les cobertures requerides al respectiu conveni. L’incompliment de l’obligació de l’assegurança es considera infracció en matèria laboral de caràcter molt greu (llei 8/1988 de 7 d’abril) amb sancions que poden resultar des de 3.000 a 90.000 euros.

Si la teva empresa no tingués l’obligació en conveni d’assegurar els treballadors, però tens intenció d’implantar-ho, nosaltres et proposarem diverses opcions, fixant-nos en empreses de similars característiques que ja ho hagin establert o bé et plantejaríem altres alternatives.

Protegeix els teus treballadors de qualsevol imprevist amb la millor assegurança d’Accidents per a col·lectius.

Objecte de l'assegurança

L’assegurança per a convenis col·lectius pretén assegurar les obligacions imposades a l’empresari pel que fa al pagament d’indemnitzacions per defunció o incapacitat dels seus treballadors independentment de la seva responsabilitat.

Les cobertures, que es recullen als diferents convenis són diferents per a cada gremi o fins i tot varien segons la localització de l’empresa.
Les cobertures més habituals de les assegurances de conveni són:

 • La defunció, que normalment s’especifica com per accident o, ans al contrari, serà també per malaltia.
 • La invalidesa –que també acostuma a ser només per accident en cas que s’especifiqui així- en les seves diferents modalitats: absoluta, total, gran invalidesa, etc.
  • La descripció dels tipus d’invalidesa han de coincidir amb la de la Seguretat Social, que és qui determinarà si el treballador sofreix d’un o altre tipus d’invalidesa.
 • Altres cobertures que s’estan introduint als convenis són: malalties professionals, defunció per causa natural, ajudes per defunció, despeses de sepeli, invalideses parcials, lesions no invalidants o capitals suplementaris per accident de circulació.

Pel que respecta a l’àmbit temporal, aquesta cobertura pot ser vàlida únicament durant la jornada laboral incloent els desplaçaments a la feina i del treball al domicili (in itínere): o també durant les 24 hores, és a dir, també durant la seva vida privada i activitat extra-laboral. Evidentment, la primera opció resultarà més econòmica que la segona.
Pel que fa a l’àmbit territorial, les cobertures i el capital assegurats es negocien conjuntament amb el conveni sectorial en l’àmbit en el qual hi estigui implantat: provincial, comarcal, autonòmic o nacional.

Pel que fa al capital assegurat, figura en el conveni del qual es tracti, doncs és el resultat de la negociació col·lectiva i no de la voluntat de l’empresari.

De vegades s’estipulen al conveni re-valoritzacions automàtiques dels capitals fins a la següent negociació col·lectiva, sigui citant els percentatges a aplicar en l’augment o bé detallant els capitals a assegurar a cada anualitat.

Avantatges

Per al treballador:

 • En cas de defunció o invalidesa minva el perjudici econòmic que suposa la reducció d’ingressos derivada de la defunció (pensió de viudetat) o la invalidesa.
 • Incrementa la seva cobertura personal, acumulable amb altres assegurances de vida o accidents.

Per a l’empresa:

 • Dóna una cobertura negociada pel conveni gremial en l’àmbit local, comarcal, autonòmic o nacional, la qual cosa evita la negociació particular.
 • Millora les relacions empresa-empleats.
 • Fidelitza al treballador pel fet de constituir-se l’assegurança com un vincle més amb l’empresa.
 • Incrementa la motivació dels treballadors.
 • El seu compliment i la seva comunicació genera una actitud de respecte envers una empresa que no eludeix els seus compromisos.
 • Es trasllada el risc a una entitat asseguradora, evitant despeses inesperades i situacions incòmodes envers el treballador i la seva família. En manca d’assegurança és l’empresari qui ha de fer-se càrrec de les indemnitzacions, molt importants si l’accident afecta a diversos treballadors, cosa que comprometria la continuïtat del negoci.
 • Administrativament, li permet simplificar les gestions relacionades amb la gestió del seu personal i en tractar-se d’una pòlissa amb assegurats innominats s’evita la comunicació constant d’altes i baixes dels treballadors.
 • Un cost menor en tractar-se d’una assegurança col·lectiva, doncs a més gran nombre de treballadors més alt serà el descompte aplicat per l’asseguradora a la pòlissa.

Definicions

ACCIDENT LABORAL: la lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat amb ocasió o per conseqüència del treball que executa per compte aliè, i que sigui classificat com accident laboral d’acord amb la Llei General de la Seguretat Social espanyola vigent en cada moment, i que produeixi la seva defunció o la seva invalidesa permanent, segons el grau específic que especifiqui que, en el seu cas, estigui expressament cobert per aquesta Pòlissa d’assegurança, segons el previst en aquestes Condicions Generals i Particulars. Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per accident laboral de l’Assegurat, s’hauran de produir durant els cinc anys posteriors a la data en la qual es va patir la lesió, sempre que l’accident laboral s’hagi produït durant la vigència del present contracte pel que respecta a l’Assegurat.

ACCIDENT COMÚ O NO LABORAL: l’accident, que no tingui el caràcter d’accident laboral, tal i com es defineix a la Pòlissa, que produeixi defunció o invalidesa permanent de l’Assegurat, segons el grau específic i en concordança amb allò expressament cobert per aquesta Pòlissa d’assegurança.
Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per accident laboral de l’Assegurat, s’hauran de produir durant els cinc anys posteriors a la data en la qual es va patir la lesió, sempre que l’accident laboral s’hagi produït durant la vigència del present contracte pel que respecta a l’Assegurat.

MALALTIA PROFESSIONAL: Aquella contreta per l’Assegurat com a conseqüència del treball executat per compte aliè en qualsevol de les activitats que s’especifiquen al quadre aprovat pel Reial Decret 1995/1978, de 12 de maig, o per qualsevol altra disposició o norma legal que ho substitueixi, ampliï o modifiqui en un futur durant la vigència d’aquesta assegurança, i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en aquest o en un futur quadre s’hi indiquin per a la malaltia professional de què es tracti, i que produeixi la seva defunció o invalidesa permanent, segons el grau específic que, en el seu cas, estigui expressament cobert per aquesta Pòlissa d’assegurança, conforme a allò previst en aquestes Condicions Generals i Particulars.
Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per accident laboral de l’Assegurat, s’hauran de produir durant els cinc anys posteriors a la data en la qual es va patir la malaltia professional, sempre que s’hagi contret durant la vigència del present contracte pel que respecta a l’Assegurat. El termini de cinc anys a què es refereix el paràgraf anterior es comptarà a partir de la data del primer diagnòstic de l’esmentada malaltia professional.

MALALTIA PREEXISTENT: l’alteració de l’estat de salut que causa signes i/o símptomes abans de la data de la incorporació a la Pòlissa de l’Assegurat afectat.

GRAN INVALIDESA: és la situació del treballador afecte de incapacitat permanent i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d’una altra persona per als actes mes essencials de la vida, como ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres d’anàlegs. S’estima sempre un 100% de la suma assegurada per aquest concepte.

INVALIDESA PERMANENT ABSOLUTA: és aquella que inhabilita per complet al treballador per a tota professió o ofici. S’estima en un 100% de la suma assegurada per aquest concepte.

INVALIDESA PERMANENT TOTAL: aquella que inhabilita al treballador per a la realització de totes o de las fonamentals tasques de la seva professió habitual, sempre i quan pugui dedicar-se’n a una altra de diferent. S’estima en un 100% de la suma assegurada per aquest concepte.

INVALIDESA PERMANENT PARCIAL: aquella que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la seva professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals.

MALALTIA COMUNA: aquella provocada per circumstàncies alienes a l’activitat laboral del treballador, i que produeixi la seva defunció o invalidesa permanent, segons el grau específic i en concordança amb allò que estigui expressament cobert per aquesta Pòlissa d’assegurança. Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per malaltia comuna de l’Assegurat, s’hauran de produir durant la vigència de l’actual contracte pel que respecta a l’Assegurat.

Exclusions més comunes en aquest tipus d'assegurances

Exclusions més comunes en aquest tipus d’assegurances (aquesta informació és merament informativa i no pot ser considerada part del contracte d’assegurança).

 • Els sinistres soferts per l’Assegurat derivats d’actes que podrien ser tipificats com a delicte o temptativa, carreres o apostes, desafiaments o baralles en què hi participi activament, excepte si l’assegurat, en cas de baralla, hagués actuat en legítima defensa o en temptativa de salvament de persones o béns.
 • Els sinistres que sobrevinguin a l’Assegurat com a conseqüència de trobar-se en estat d’embriaguesa, o sota la influència de drogues, tòxics o estupefaents no prescrits pel metge.
 • Les conseqüències d’un accident o malaltia de l’Assegurat originats amb anterioritat a la data d’efecte de la pòlissa.
 • Els sinistres que siguin conseqüència de la pràctica o entrenaments de qualsevol esport, amb caràcter professional, per part de l’Assegurat.
 • Els sinistres que siguin conseqüència de la pràctica de la boxa o de qualsevol tipus de lluita esportiva per part de l’Assegurat, tot i que no sigui amb caràcter professional.
 • Els derivats de la pràctica per part de l’Assegurat, sigui a títol professional o com a aficionat, dels següents esports: automobilisme, motociclisme, motonàutica, surf competitiu, alpinisme, escalada, descens de barrancs, ràfting i salt de pont (pònting).
 • Els sinistres que pateixi l’Assegurat com a conseqüència de la seva participació en la celebració de corregudes de bous braus, curses de vedells, capejades, correbous o qualsevol altre espectacle taurí.
 • Els sinistres ocasionats per accidents de vol soferts per l’Assegurat, amb o sense caràcter professional, amb qualsevol aparell de navegació aèria o marítima no autoritzat per al transport públic de viatgers o en qualsevol avioneta, helicòpter, aerotaxi o avions de capacitat inferior a 25 passatgers, i també els soferts per l’Assegurat practicant, de manera professional o no, ala delta, paracaigudisme, ultralleugers, parapent o qualsevol altre esport aeri.
 • Els sinistres soferts per l’Assegurat com a conseqüència d’alteracions polítiques o socials, entenent-se com a tals les vagues, els actes vandàlics, les sedicions militars, els saquejos, i les rebel·lions en contra de qualsevol dels òrgans constitucionals de qualsevol país del món.
 • Els sinistres provocats pel maneig i/o utilització, per part de l’Assegurat, de qualsevol tipus d’explosiu o qualsevol arma, sigui de foc o no.
 • Els sinistres soferts per l’Assegurat i provocats per ell de manera intencionada, i els sinistres soferts com a conseqüència del seu estat d’inconsciència o alienació mental, originats per qualsevol causa. No estarà cobert el suïcidi ni les temptatives de suïcidi.
 • Els accidents soferts per l’Assegurat la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d’Assegurances.
 • Els sinistres o danys directa o indirectament ocasionats per o en conseqüència de guerra, invasió, actes d’enemics estrangers, hostilitats o operacions de caràcter bèl·lic (hi hagi o no guerra declarada), guerra civil, amotinament, commoció civil que agafi les proporcions de revolta popular, vaga, tancament patronal, revolta militar, insurrecció, rebel·lió, revolució, usurpació de poder, llei o saqueig marcial o pillatge o saqueig en qualsevol d’aquestes circumstàncies, confiscació o nacionalització o requisició o destrucció o dany a propietat per o per l’ordre de qualsevol govern o autoritat pública o local, o qualsevol fet o circumstància inherent a qualsevol de l’esmentat.
 • Els sinistres o danys ocasionats directa o indirectament causats per, resultants de, o en relació amb qualsevol acte de terrorisme.

Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre una assegurança d'accidents col·lectiva i una assegurança d'accidents de conveni?

En la primera, les cobertures i capitals els fixa el prenedor: associació, empresa, club esportiu, universitat, etc. El segon es fixa mitjançant la negociació col·lectiva en el marc laboral.

Ha de coincidir el venciment de la pòlissa d'accidents de conveni amb el de l'aprovació del conveni col·lectiu?

No és necessari, atès que l’assegurança assumeix i atén automàticament les modificacions que es produeixin en el conveni, regularitzant al venciment de la pòlissa les modificacions que s’haguessin produït durant el període anterior.

L'assegurança d'accidents de conveni, és només per als meus treballadors?

La llei d’Exteriorització només contempla els treballadors per compte aliè. Si aquest no és el teu cas, t’aconsellem cobrir-te com a empresari amb el nostre producte individual (veure).

És obligatòria la seva contractació?

Si, per tal de complir la llei d’exteriorització; i recomanable, doncs evita que l’empresa s’hagi de fer càrrec – si no disposa d’assegurança – de la possible sanció i de la indemnització enfront a l’assegurat o els seus hereus.

Qui les contracten?

Qualsevol empresa o professional amb personal en plantilla, en l’activitat de la qual hi figuri com a obligació el fet de contractar una assegurança d’accidents de conveni per als seus treballadors…

Puc com a empresari contractar una pòlissa d'accidents per als meus treballadors tot i no estar-hi obligat?

Si, pots subscriure una pòlissa d’accidents col·lectiva o redactar un conveni particular que ho contempli o adherir-te a algun conveni preexistent, pel que fa a l’assegurança. Això es fa, per exemple, quan una empresa amb filials a altres zones desitja donar a tots els seus treballadors una cobertura equivalent, per la qual cosa podrà igualar la resta a la què disposi de millor cobertura.

Com puc saber quins treballadors s'asseguren per una pòlissa de conveni?

Tots aquells que figuren al TC2 de l’empresa. Per tant no es cobriran aquells treballadors que no hagin estat donats d’alta en règim general o especial de la Seguretat Social.

I si el conveni canvia durant l'anualitat de l'assegurança, què passa amb la meva cobertura?

S’adaptarà automàticament per l’Assegurador l’increment a les Sumes Assegurades per raó de modificació del Compromís per Pensions, per revisió del Conveni Col·lectiu, amb caràcter general i sense excepció, per a tots els Assegurats, fins i tot per canvi o ampliació de garanties contemplades al Condicionat Especial, sempre i quan es compleixin totes i cada una de les Condicions d’adhesió estipulades a les condicions particulars.

Quan percep el treballador la indemnització contractada?

Un cop tramitat l’expedient corresponent, de conformitat amb allò disposat a l’article 84 i següents de la Llei 50/1980,m de Contracte d’Assegurança.

Em cobreix les malalties professionals?

Sí, si s’ha inclòs aquesta cobertura al conveni i traslladat a la pòlissa d’assegurança.

Si un treballador pateix un infart, estarà cobert?

Sí, si és declarat com accident laboral per l’organisme corresponent.

Si un treballador té un accident a casa, estarà cobert per la pòlissa d'accidents de conveni?

Caldrà veure de quin conveni col·lectiu es tracta. En alguns únicament es cobreix l’assegurat durant l’activitat professional i els desplaçaments del domicili al treball i viceversa.

Què significa “in itinere”?

Les sentències dictades pels jutges al llarg del temps ho han definit com aquell contratemps que es produeix en un trasllat “amb ocasió o per conseqüència del treball”. Per tal que sigui considerat “in itinere”, un accident ha de complir les següents pautes:

 • que la causa del desplaçament sigui el treball, sense que hi càpiga interrupció per motius personals.
 • que l’accident tingui lloc en el temps immediat o pròxim a l’hora d’entrada o sortida del lloc de treball.
 • que el trajecte sigui el normal, l’usual o habitualment utilitzat.
 • que el mitjà de transport utilitzat pel treballador sigui racional i adequat.

¿Què s'ha de fer quan un treballador sofreix un accident “in itinere”?

 • Posar-ho en coneixement de l’empresa o empresari per tal que tingui constància d’allò succeït.
 • Acudir al metge facilitat per l’empresa, o al més proper en cas que la lesió sigui greu, i sol·licitar els partes mèdics corresponents i el tractament a seguir.
 • Facilitar-li al metge de l’empresa tots els partes mèdics per tal que procedeixi a tramitar la baixa o altres tràmits pertinents, depenent de les conseqüències de l’accident.

Què passa si en un accident “in itinere” el lloc d'origen no és el del domicili habitual?

S’haurà de justificar la causa. Resulta decisiu que el treballador no interrompi o desviï la seva trajectòria a la feina per motius aliens. Tot i que es permeten petites interrupcions, com ara desviar-se per evitar un embús o per esmorzar, per exemple.

Quins avantatges presenta l'accident laboral enfront un accident comú?

Tant si l’accident té lloc al lloc de treball com durant el trajecte- sense que s’interrompi per causes alienes al treball- es considera com un accident laboral, i les compensacions econòmiques per part de la Seguretat Social són molt més elevades que en cas que es tracti d’un accident no laboral.

Quines exclusions tenen aquest tipus d'assegurances?

En general les exclusions són comunes a totes les companyies i es refereixen principalment a fets provocats pel mateix assegurat, a un estat d’embriaguesa o toxicomania, la pràctica d’alguns esports com a aficionat i de tots els esports com a professional, els actes terroristes, etc.

És deduïble l'assegurança d'accidents de conveni?

Sí, es una despesa deduïble per a l’empresa en l’impost de societats.

Com es determina el grau d'invalidesa en accident laboral o malaltia professional?

La Gran Invalidesa, Invalidesa Permanent Absoluta, Invalidesa Permanent Total o Invalidesa Permanent Parcial conseqüència d’accident laboral o malaltia professional, serà la que determini en la seva modalitat i grau la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats de la Seguretat Social.

Quant val aquesta assegurança?

Dependrà de l’activitat a la qual es dediqui la teva empresa i de l’àmbit geogràfic en el qual estigui establert i del número de treballadors donats d’alta al TC2. A més, el preu no és igual entre les diferents companyies: fins i tot pot haver-hi grans diferències entre unes i altres, en funció principalment de la seva experiència en sinistres dins el gremi al qual pertany la teva empresa.

Si tinc un negoci estacional he de pagar assegurança per a tot l'any?

No exactament, la prima a pagar és el resultat de sumar el número de Treballadors que hi ha cada mes i dividir-lo entre dotze. El resultat és la mitjana de treballadors i per aquest número es calcula l’import de l’assegurança.

I si un any m'he de desprendre d'alguns treballadors, pagaré el mateix?

Aquest tipus d’assegurança es regularitza a anys vençuts, per la qual cosa en el moment del venciment de l’anualitat s’efectuarà una regularització en menys i la companyia tornarà l’import de l’assegurança en funció de la nova mitjana de treballadors que en resulti. Exceptuant en cas que l’import resultant fos inferior a la prima mínima establerta al contracte.

Com es contracta aquesta assegurança?

Un cop t’hàgim presentat les ofertes de les diferents companyies, si estàs conforme, necessitarem una ordre d’emissió signada i l’últim TC2 del què disposis, i ens farem càrrec de les gestions necessàries amb les asseguradores per a l’emissió de la pòlissa corresponent.

L'assegurança d'accidents de conveni per als treballadors equival a l'assegurança de Responsabilitat Civil Patronal?

No, en absolut. Són conceptes totalment diferents. L’assegurança d’accidents de conveni és un dret del treballador i una obligació de l’empresari, i el beneficiari n’és el treballador, existeixi o no responsabilitat de l’empresa en el sinistre. Tanmateix, l’assegurança de responsabilitat civil patronal és un mitjà de protecció de l’empresari contra reclamacions per responsabilitat civil, en aquells casos en què es dictamini que existeix responsabilitat de l’empresa en un accident de treball. Dit això, és possible que el treballador d’una banda cobri una indemnització per l’assegurança d’accidents conveni, i d’altra per la responsabilitat civil patronal –si en va haver-.

Urquía & Bas i l'assegurança de convenis dels treballadors

T’oferim la nostra experiència de molts anys en aquest tipus d’assegurances i et proposem la millor opció entre les companyies asseguradores més importants i especialitzades en aquest tipus d’assegurança.
D’altra banda, no hauries de preocupar-te de res; tot i que és obligació de l’assegurat comunicar a l’asseguradora les modificacions en el nombre de treballadors de l’empresa, nosaltres prenem aquest compromís, sol·licitant-te en el moment del venciment de cada anualitat el número de treballadors existents durant els últims dotze mesos, gestionant davant la companyia l’esmentada actualització i presentant-te el suplement de regularització corresponent.