Responsabilitat Civil d'Administradors i Directius D&O

Assegurança per als administradors i directius de les empreses.

Responsabilitad civil d’administradors i directius/d&o insurance.

És una assegurança que va dirigida als administradors, consellers i altres Directius de les empreses per cobrir, les reclamacions que derivin de l’exercici del seu càrrec, fonamentant-se en presuntes perjudicis econòmics al·legats per quansevol accionista, empleat o tercer (creditors, clients, competidors…) , garantint les elevades despeses de defensa i la possible indemnizació, traslladant a una conpanyia asseguradora la seva responsabilitat personal i soldària.

Protegeix el patrimoni personal dels Administradors, Consellers i Directius enfront de reclamacions de tercer per actes incorrectes, reals o presumptes, comesos en l’exercicic de les seves funcions.

Es consideren assegurats: els administradors o directius de l’empresa, tant si són nomenats formalment, com si ho són de fet i tant els passats, com els presents i els futurs, sense haver de nominar un a un; els fundadors; els cònjuges o parelles de fet dels assegurats, els empleats en casos de pràctiques d’ocupació indegudes i els hereus legals de qualsevol persona esmentada anteriorment.

Detalls de l'assegurança de responsabilitat civil d'administradors i directius.

Cobertures principals:

 • Responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat.
 • Reemborsament a la societat.
 • Despeses de defensa.
 • Lliure designació d’advocats.
 • Despeses de recerca / diligències davant òrgans administratius.
 • Despeses d’emergència.
 • Cobertura al fundador de la societat
 • Noves filials
 • Responsabilitat dels administradors en societats externes o participades
 • Sancions administratives (p.e .: de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades)
 • Reclamacions en matèria laboral per pràctica d’ocupació indeguda.
 • Despeses de publicitat
 • Despeses de comunicació o protecció de la reputació.
 • Despeses de defensa, comunicació i crisi derivats d’un procediment d’extradició
 • Despeses de defensa derivats de reclamacions per contaminació.
 • Despeses de reclamacions d’accionistes en forma d’acció social de responsabilitat per contaminació.
 • Fiances civils
 • Despeses de constitució i manteniment de fiances penals.
 • Administradors retirats.
 • Inhabilitació professional
 • Responsabilitat tributària subsidiària
 • Responsabilitat civil concursal
 • Despeses complementàries
 • Responsabilitat penal corporativa
 • Cobertura a la societat per reclamacions en matèria laboral per pràctica d’ocupació indegudes.
 • Retroactivitat Il · limitada
 • Àmbit territorial: mundial, exclòs USA i Canadà.
EnriquedeBas

Enrique de Bas.

Telèfon: 973 72 70 72 Ext:103

edebas@urquiabas.com

Els administradors de les empreses tenen la difícil tasca de donar compliment a totes les obligacions que contrau la societat que representen i dirigeixen. Si es produeix l’incompliment, i depenent de com s’hagi produït, pot resultar que els deutes hagin de ser assumides pels administradors amb el seu patrimoni personal.

El meu objectiu és protegir el seu patrimoni personal, oferint la millor solució asseguradora.

facebooks

QUINS SÓN ELS DEURES QUE LA LLEI IMPOSA A UN ADMINISTRADOR?

null
</p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='color: #8a252f'><a name='a230'></a><strong><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>Article 230.</span></strong><strong><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'> Prohibició de la competència.</span></strong></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>1. Els administradors no poden comprometres, per compte propi  o en forma d’autònoms, al mateix, anàleg o tipus d’activitat complementari que constitueix l’objecte social, excepte per la autorizació expressa de la societat, per acord de la junta general, per la qual se ha de fer la comucació prevista a </span><a href='http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t6.html#a229'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt;text-decoration: none'>l’article anterior</span></a><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>2. En la societat de responsabilitat limitada  quansevol soci pot sol·licitar al jutge de lo mercantil del domicili social el cessament d l’administrador que ha infringit la prohibició anterior.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>3. En la societat anonima, a petició de quansevol accionista, la junta general decidirá el cessament dels administradors que formen part d’una altra companyia o competidor.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='color: #8a252f'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>Article 231.</span><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'> Persones vinculades a administradors.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>1. Als efectes dels articules anteriors, serà considerat com a persona vinculada als administradors a:</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 42.55pt'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>a. El cònjuge de l’administrador o les persones amb anàloga relació d’afectivitat.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 42.55pt'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>b. Els ascendens, descendents i germans de l’administrador o del còjuge de l’administrador.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 42.55pt'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>c. Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans de l’administrador.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 49.65pt;text-indent: -7.1pt'><span style='color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>d. Les societats en que l’administrador per so o per persona interposada, es trobi en alguna de les situacions previstes en l’apartat promes de </span><a href='http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l1t3.html#a42'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt;text-decoration: none'>l’artícle 42 del Codi de Comerç</span></a><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'> </span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 1.0cm'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>2. Respecte de l’administrador perosna juídica, s’entendran que són persones vinculades les següents:</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 49.65pt;text-indent: -7.1pt'><span style='color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>a. Els socis que es trobin, respecte de l’administrador persona jurídica, en alguna de les situacions previstes en l’apartat primer de </span><a href='http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l1t3.html#a42'><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt;text-decoration: none'>l’artícle 42 del Codi de Comerç</span></a><span style='font-family: Verdana, sans-serif;font-size: 10pt'>.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 49.65pt;text-indent: -7.1pt'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>b. Els administradors, de dret o de fet, els liquidadors, i els apoderats amb poders generals de l’administrador persona jurídica.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 42.55pt'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>c. Les societats que formin part del mateix grup i els seus socis.</span></span></p> <p class='MsoNoSpacing' style='margin-left: 49.65pt;text-indent: -7.1pt'><span style='font-size: 10pt;color: #000000'><span style='font-family: Verdana, sans-serif'>d. Les persones que respecte del repressentant de l’administrador persona jurídica tinguin la consideració de persones vinculades als administradors de conformitat amb el que s’estableix en el paragràf anterior.</span></span></p> <p>

QUI POT RECLAMAR?

EN QUÉ RESPONSABILITATS INCORREN ELS ADMINISTRADORS?

null
<span style='color: #8a2500'><strong>La responsabilitat per deutes tributaris</strong></span> contrets amb l’administració per:</p> <ol> <li><span style='color: #8a2500'><strong>Comissió d’infraccions tributaries lleus</strong>:</span> Aquelles en què la responsabilitat de l’administrador es limita a la sanció derivada de la comissió de la infracció. Respon subsidiàriament.</li> <li><span style='color: #8a2500'><strong>Comissió d’infraccions tributaries greus</strong>:<span style='color: #000000'> Aquelles en les que l’administrador respon de la totalitat del deute tributari (deixar d’ingressar o obtenir beneficis, desgravacions o devolucions fiscals indegudes. Respon subsidiàriament.</span></span></li> <li><strong><span style='color: #8a2500'>Responsabilitat per obligaions tributàries pendents de pagament en cas de cessament de l’activitat</span>.</strong> Respon subsidiàriament.</li> <li>Finalment, la Llei General Tributària estableix que <span style='color: #8a2500'>“<strong>respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants o col·laboradores de la realització d’una infracció tributaria</strong>”</span>. Aquesta responsabilitat és de tipus subjetiu, és a dir, requereix atribuci,o de negligència. Així , en el cas que s’acordi per l’administració tributaria seguint el procediment aplicable, el responsable podria ser compel·lit a respondre per deute tributari, sense esperar a declarar la insoñvència de la societat.</li> </ol> <p>

Casos reals de reclamació

OBTÈ PREU

Per sol·licitar pressupost de responsabilitat civil de consellers i directius, fes clic al botó.