Fiscals

Assegurança Fiscals

L’assegurança per cobrir els membres de la carrera fiscal

Assegurança de responsabilitat civil professional

Per a tots els membres de la carrera fiscal que vulguin protegir el seu patrimoni davant d’una eventual reclamació per error profesional.

Descripció:

Cobreix el pagament d’aquelles indemnitzacions de les que pugui resultar civilment responsable l’assegurat per perjudicis purament pecuniaris ocasionats a tercers, a causa d’errors i / o faltes involuntàries comeses per si mateix o persones que en depenen laboralment, durant l’exercici de la seva activitat professional com a fiscal, segons les funcions definides en l’Estatut Orgànic del Ministeri fiscal de 30.12.81 i altres disposicions legals aplicables. Inclou la pèrdua de documents i peces de convicció.

Condicions econòmiques

CAPITAL ASSEGURAT PRIMES TOTALS
150.000.00€ 121,20 €
300.000.00€ 141,17 €
450.000.00€ 162,47 €
600.000.00€ 184,53 €
10,200,000,00€ 246,84 €

Condicions especials i generals

Període de cobertura

Retroactivitat il·limitada.
Es cobreixen les reclamacions efectuades durant la vigència de la pòlissa, per fets ocorreguts en qualsevol època, sempre que l’assegurat sigui desconeixedor dels mateixos en el moment de la contractació, així com aquelles reclamacions efectuades amb posterioritat a l’anul·lació del contracte en els casos de jubilació, excedència, cessació en la condició de fiscal substitut o mort.

Altres avantages

  • Cobertura per inhabilitació: fins a 3.000 € mes / 24 mesos
  • Defensa en procediment administratius disciplinaris
  • Defensa per reclamacions per assetjament
  • Pagament de sancions de l’AEPD
  • Danys o pèrdues d’expedients i documents
  • Defensa penal i fiances
  • Defensa en cas de patir agressions físiques o verbals (injúria, calúmnia, amenaces, coaccions, etc.
  • Lliure elecció d’advocats

Entorn Legal

L’equiparació dels jutges i magistrats a la resta d’empleats públics en matèria de responsabilitat civil no delictiva realitzada mitjançant l’eliminació de l’anterior capítol II del títol III, que comprenia dels arts. 411-413, l’art. 297, i la modificació de l’art. 296 LOPJ mitjançant la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, ha vingut a limitar aquesta responsabilitat a l’acció de retorn de l’administració contra el funcionari que hagi incorregut en dol o culpa greu i a l’acció civil “ex delicto” –

Aquest règim és aplicable als fiscals d’acord amb l’art 60 EOMF: “l’exigència de responsabilitat civil i penal als membres del Ministeri Fiscal i la repetició contra els mateixos per part de l’Administració de l’Estat, si és el cas, es regirà , quan els sigui aplicable, pel que disposa la Llei orgànica del poder judicial i magistrats. “

En qualsevol cas, com ja s’ha dit, cal tenir en compte que tal reforma no afecta l’anomenada acció civil “ex delicto” exigible en el procés penal seguit contra un fiscal per delicte comès en l’exercici del seu càrrec en el qual si se li podria reclamar directament la responsabilitat que correspongui.

RamonCiberW

Ramón de Urquia.
ramonurquia@urquiabas.com

Sóc Ramon de Urquía, llicenciat en dret i corredor d’assegurances.

El primer em permet tenir els coneixements necessaris per avaluar els riscos de responsabilitat civil dels nostres assegurats i el segon, transferir-los a les asseguradores en les condicions mes adequades.

El meu objectiu és protegir el seu patrimoni personal, oferint la millor solució asseguradora.

facebooks