Cobreix els danys causats als recursos naturals protegits, i els danys i perjudicis causats a tercers.

Assegurança Responsabilitat Mediambiental per a EE.SS.

Característiques de l’assegurança

Descripció

Amb l’aprovació de la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental, els operadors d’una estació de servei (benzineres) són responsables de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, segons el principi “qui contamina paga”.

Per tal d’atendre aquesta nova necessitat, llencem des de la nostra corredoria l’assegurança de Responsabilitat Mediambiental per a Estacions de Servei (benzineres).

Amb aquest producte donem cobertura en cas d’impagament d’indemnitzacions o reparacions que poguessin ésser exigides en nom de la responsabilitat administrativa i/o civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, i també els costos i despeses judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.

Avantatges

Cobertura àmplia, incloent neteja de sòl propi (contaminació sobtada i accidental).

Capital assegurat fins a 3.000.000€..

Interrupció de l’activitat per dany ambiental, 300.000€ (franquícia de 7 dies i 10% del sinistre).

Franquícia general 6.000€

Retroactivitat fins el 30 d’abril del 2007, per a totes les cobertures i per fets desconeguts per l’assegurat, excepte per la cobertura de costos de neteja de la situació del risc assegurada.

S’estableix un període addicional de reclamacions de 36 mesos a partir de la data d’extinció del contracte.

Es pot contractar de manera individual i/o col·lectiva.

Definicions

Dany als recursos naturals:Dany físic o destrucció real d’aigua, sòl, espècies silvestres, hàbitats naturals, i riba del mar o de ries respecte dels quals l’assegurat n’és legalment responsable en conformitat amb la Directiva de la Unió Europea 2004/35/CE sobre Responsabilitat mediambiental i la seva transposició a la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental. S’hi inclouen les despeses necessàries per a la reparació del medi ambient danyat en els seus tres graus (primari, complementari i compensatori).

Cobertura: Dins els límits, termes i condicions estipulats, l’Assegurador garanteix a l’Assegurat el pagament de les indemnitzacions o reparacions que poguessin ser-li exigides en virtut de responsabilitats administratives i/o civils pels danys i perjudicis ocasionats, a tercers o als recursos naturals, com també els costos i despeses judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.
Operador: Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exerceixi una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controli aquesta activitat o tingui un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic. Per a la seva determinació es tindrà en compte allò que la legislació sectària, estatal o autonòmica disposi per a cada activitat sobre els titulars de permisos o autoritzacions, inscripcions registrals o comunicacions a l’Administració.

Objecte de la llei

Objecte de la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental és regular la responsabilitat dels operadors (agents que realitzen activitat econòmica) de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, i amb els principis de prevenció i de “qui contamina paga”

Inclusió d'assegurats addicionals

Inclusió d’assegurats addicionals a la societat matriu

A més de la persona física o jurídica titular de l’interès objecte de l’assegurança s’hi pot incloure: Qualsevol conseller, soci directiu actual i/o anterior; qualsevol treballador i la societat matriu o dominant.

Detall de la cobertura

Definició àmplia. Dany Mediambiental vs. Contaminació

Danys i perjudicis personals i/o materials a tercers ocorreguts tant dintre com fora de les situacions de risc assegurades.

Costos de neteja fora de les situacions de risc assegurades.

Costos de neteja a les situacions de risc assegurades, en, sobre o sota la situació de risc assegurada(on-site). Queda exclosa la contaminació existent abans de la data d’entrada en vigor de la pòlissa.

Danys als recursos naturals produïts per tancs soterrats. Queden inclosos a les cobertures del contracte els tancs soterrats especificats a la pòlissa o en annex específic.

Costos de prevenció.

Despeses de minoració i/o evitació de danys als recursos naturals, incloent dins els límits de la pòlissa les despeses necessàries per tal de procedir a la reparació del medi ambient danyat.

Despeses de defensa en procediments administratius, civils o criminals.

Constitució de fiances i garanties tant civils com criminals.

Període d’ampliació de notificació de 36 mesos.

Cobertura opcional

Danys als recursos naturals resultant del transport de mercaderies o residus de l’assegurat.

Exclusions

Situació d’abandonament.

Contaminació radioactiva, asbests i plom.

Responsabilitat contractual.

Responsabilitat Civil Patronal (assegurable per RC Explotació).

Responsabilitat Civil de Productes (assegurable per RC Explotació).

Dany voluntari.

Multes i sancions.

Danys per tancs soterrats no declarats a l’assegurador.

Incompliment intencionat.

Despeses internes sense el consentiment de l’assegurat.

Assegurat vs. Assegurat.

Canvis substancials en l’ús.

Guerra i terrorisme.

Transport.

Béns propis.

Perjudicis propis..

Aquest producte és vàlid per a contractacions individuals?

Aquest producte és vàlid tant per a Associacions i/o col·lectius (el número d’estacions assegurades no podrà ser inferior a 5) com per a subscripcions individuals.

Quina és la durada de la pòlissa?

La durada de la pòlissa és anual sense renovació tàcita. Si l’adhesió d’una nova estació de Servei es produeix en qualsevol data que no sigui coincident amb l’aniversari anual, la durada es recondueix al seu primer venciment anual, cobrant-se en aquest cas la part proporcional. Si la data d’alta es produeix amb menys de tres mesos respecte al venciment anual del rebut s’emet la part proporcional fins el venciment anual afegint-hi la següent anualitat completa.

La prima es pot fraccionar?

La tarifa es refereix a primes anuals. No és possible el fraccionament.

Cobreix la R.C. per contaminació accidental?

Sí. Aquesta pòlissa de responsabilitat mediambiental també dóna cobertura de danys i perjudicis personals i materials a tercers (responsabilitat civil per contaminació), sempre dins dels límits, definicions i cobertures del contracte.

Cobreix la contaminació del transport (ADR)?

No. L’ADR és una assegurança obligatòria per al transport de mercaderies perilloses i ha de subscriure’s de forma independent d’aquesta assegurança. Opcionalment i facilitant la informació que s’estableixi al qüestionari, es podria estudiar cas per cas les condicions i primes per a aquesta cobertura, que actuaria en diferència de condicions i límits amb les assegurances que tingui contractades i ofereixin cobertura per contaminació.

Com s'acredita una nova contaminació?

En la pregunta nº 10 del qüestionari, se sol·licita expressament al client que informi si coneix l’existència de contaminació dins de la situació de risc assegurada. De la mateixa maneta, se sol·licita sempre i per a cada estació de servei, la presentació de l’informe preliminar de sòls conforme a l’RD 9/2005 en el qual s’hi ha hagut d’aportar informació sobre l’estat actual del sòl i les aigües soterrànies de la instal·lació.

Un altre requeriment addicional que el client haurà de complir és aquell relatiu a les proves d’estanquitat dels tancs i conduccions soterrànies i els seus resultats. Les estacions de serveis que no n’estiguin al corrent, tal i com estableix la legislació vigent per a aquest tipus d’activitats, amb resultat favorable no són assegurables.

Amb tot això, els episodis de contaminació accidental més freqüents són emplenats en excés, abocaments accidentals, etc. En aquests casos hi haurà una relació causa-efecte entre aquest abocament accidental i la contaminació del sòl, que encaixaria dins de l’àmbit temporal de 72 hores entre l’inici de la contaminació i la primera manifestació, i per tant dins de la cobertura contractada.

Diferència entre cobertura bàsica de neteja i l'opcional.

La diferència entre aquestes dues cobertures és que la primera es limita a fets accidentals (amb un període de 72 hores entre el començament i la primera manifestació de la contaminació), mentre la segona no s’estableix aquesta delimitació temporal (cobreix la contaminació gradual). Aquesta segona cobertura es podrà atorgar únicament a les estacions de servei que tinguin tancs de doble paret amb un sistema de detecció de fugues mitjançant tècnica TTH-GNS aplicada per l’empresa Tecno Tank.

Limitació horària de la cobertura de despeses de neteja.

Aquesta limitació horària limita la cobertura de despeses de neteja propis (del terreny de l’estació de servei). Aquesta és una cobertura extraordinària que tracta de conservar el valor del sòl. És important tenir en consideració que aquesta limitació de 72 hores es refereix únicament a les despeses de neteja de la pròpia estació de servei. No s’aplica per als casos en els que la contaminació surti de l’estació de servei. En aquests casos s’aplicarien els costos de neteja fora de l’estació de servei.

Com funciona la retroactivitat?

La retroactivitat per a totes las cobertures és 30 d’abril de 2007 per a fets desconeguts per l’assegurat, excepte per a la cobertura de costos de neteja de la situació del risc assegurada delimitada per la limitació temporal de 72 hores.