Assegurança de responsabilitat civil professional per a Arquitectes.

Assegurança R.C Arquitectes

L’assegurança pensada per a cobrir la Responsabilitat Civil dels Arquitectes

Cobreix la Responsabilitat Civil Professional que pugui derivar-se dels errors professionals en què, per acció o omissió, pugui incórrer l’assegurat en l’exercici de la seva activitat com a arquitecte, trobant-se legalment habilitat per a això i en compliment dels requisits legals que per a l’exercici de la mateixa s’exigeixin en cada moment. Inclou, a més, la responsabilitat civil derivada de les indemnitzacions que, com a patró, li puguin correspondre enfront dels seus empleats, per un dany causat a aquests; la de l’immoble en el qual desenvolupa la seva activitat; la derivada de danys a expedients i documents de tercers, que estiguin en el seu poder per fer amb ells un treball, i les reclamacions i sancions imposades conseqüència de l’incompliment de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal; així com altres garanties addicionals.

cobertures

Algunes de las garanties que es poden cobrir son:

 • Responsabilitad civil professional incloent, no només dans materials i personals, sinó també danys patrimonials purs.
 • Propietat intel·lectual.
 • Intromissió o danys a la reputació.
 • Infidelitat d’empleats.
 • Despeses de Defensa.
 • Avançament de Despeses de Defensa.
 • Noves filials (només per a persones jurídiques)
 • Compensació per assistència a judici.
 • Pèrdua de documents.
 • Despeses de restitució d’imatge.
 • Despeses d’assistència psicològica.
 • Cobertura als especialistes subcontractats.
 • Període informatiu addicional.
 • Àmbit territorial: mundial, exclòs USA i Canadà.
 • Retroactivitat il·limitada.
 • Responsabilitat civil d’explotació.
 • Responsabilitat civil de locativa.
 • Responsabilitat civil de subsidiària de contractistes i sub-contractistes.
 • Responsabilitat civil patronal.
XAVIER ARQUITECTOS

Xavier Ribera.

xavier.ribera@urquiabas.com

Arquitectes i enginyers es troben, sens dubte, entre els professionals més afectats per les reclamacions derivades de responsabilitat civil.

En l’actualitat, altres agents del procés constructiu pretenen que siguin els arquitectes i enginyers -com titulats en la direcció i gestió de les obres de construcció-dels màxims responsables de tot el que passa en aquest procés constructiu.

El meu objectiu és protegir el seu patrimoni personal, oferint la millor solució asseguradora.

facebooks

Principals característiques de la pòlissa que oferim VS Asemas

PÓLIZA DE ASEMAS PÓLIZA DE U&B
1. Necessitat de contractació de diverses pòlisses en funció de l’activitat professional. 1. Una sola pòlissa en tots els casos.
2. Només cobreix activitats pròpies de l’edificació. 2. Pot cobrir una altra activitat que l’assegurat / beneficiari realitzi
3. Han de declarar-se totes les obres anticipadament. 3. Queda coberta qualsevol actuació professional que es realitzi.
4. S’han de declarar tots els tècnics que s’asseguren mitjançant relació nominal. 4. Queden coberts tots els tècnics sense necessitat de relacionar-los.
5. Les activitats que no es declarin (encara que no necessitin visat), no queden cobertes. 5. Tant se val si es necessita visat o no, es cobreix qualsevol obra o actuació professional.
6. L’asseguradora “Ha de verificar” els pressupostos presentats, prèviament a la contractació. 6. L’asseguradora no realitza verificació, ni requereix documentació prèvia de les obres.
7. En el cas de societats s’ha de comunicar qualsevol canvi accionarial. 7. No cal comunicar-ho.

Funcions en l’edificació i Responsabilitats

Promotor
Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada que impulsa i / o finança les obres d’edificació.
Respon en tot cas juntament amb els altres agents enfront dels propietaris dels danys materials ocasionats per vicis o defectes de la construcció.

Projectista
El que per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística redacta el projecte.
Respon de danys que es derivin d’errors del projecte, ja siguin propis o de tercers als que s’encarreguin estudis, informes, etc. Els arquitectes / enginyers no solament responen pels seus propis actes, sinó que també se’ls exigeix ​​legalment responsabilitat per actes de tercers.

Constructor
És l’agent que assumeix contractualment el compromís amb el promotor d’executar amb mitjans humans i materials les obres amb subjecció al projecte. Respon per impericias del cap d’obra i per l’actuació de les empreses que subcontracti, així com per les deficiències dels productes per ell adquirits.

Director d’obra
Forma part de la direcció facultativa i dirigeix ​​el desenvolupament dels aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de l’obra de conformitat amb el projecte i la llicència. Responen de la veracitat i exactitud del certificat final d’obra.

Director de l’execució
Forma part de la direcció facultativa i té al seu càrrec l’execució material de l’obra i controla qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l’edificat. Respon davant defectes d’execució material i de la idoneïtat dels materials. És responsable de donar ordres per a la correcta execució del projecte, així com de les modificacions que puguin resultar necessàries en el projecte.

Entitats i laboratoris de control de la qualitat
Tenen una funció d’assistència tècnica en el control dels materials. Responen dels seus treballs, si bé la seva responsabilitat pot ser subsidiària respecte de l’agent que figura com obligat principal.

Subministradors de productes
Proporcionen els mitjans materials per a l’execució de l’edificació. Respon de la qualitat dels materials.

Propietaris o usuaris
Són els titulars i beneficiaris de l’edificació. Els correspon fer un bon ús i un adequat manteniment de les instal·lacions.

Casos reals de reclamació