Per a qualsevol Secretari, Interventor o Tresorer de l'Administració local, i per als Tècnics d'Administració Especial, que vulguin protegir el seu patrimoni davant una eventual reclamació per un error professional.

Característiques de l’assegurança.

Descripció

Cobreix la Responsabilitat Civil Professional que pugui derivar-se dels errors professionals en els què pugui incórrer l’Assegurat en l’exercici de la seva activitat com a funcionari de l’Administració Local per danys patrimonials als intervinents en el procediment de què es tracti o tercers, causats involuntàriament, i també l’acció de retorn de l’Administració per aquests errors.

S’entén per danys patrimonials, aquells perjudicis purament econòmics que no derivin d’un dany personal o material.

Avantatges

Aquesta assegurança té les següents característiques:

 • No exigim col·legiació ni ser habilitat de caràcter nacional.*
 • Assegurem també secretaris, interventors i tresorers interins i accidentals legalment habilitats, a més dels Tècnics d’Administració Especial.
 • Aquesta assegurança permet defensar-se de possibles reclamacions infundades o no.
 • En causes penals tindrà llibertat d’elecció d’advocat fins a 20.000€
 • Es cobreixen les fiances civils, penals i comptables, i no només les civils
 • Donem cobertura davant el Tribunal de Comptes i el Contenciós Administratiu.

* Si bé tenim acords amb determinats col·legis als quals oferim millors condicions econòmiques per als seus col·legiats i retroactivitat il·limitada.

Resum de cobertures d’aquesta assegurança.

 • Fins a 1.200.000 euros de capital assegurat.
 • Donem cobertura a l’acció de retorn de l’Administració i a les reclamacions en via administrativa i contenciós-administrativa, així com les reclamacions del Tribunal de Comptes.
 • Incloem la pèrdua o extraviament de documents.
 • Incloem les despeses de defensa per assetjament, tant com assetjat com a presumpte assetjador.
 • Despeses derivades de les accions judicials o extrajudicials iniciades pels assegurats, com a conseqüència de la falta o disminució de percepcions salarials, fins a 12.000 € de despeses.
 • Oferim Retroactivitat d’un any (ampliable a il·limitada).
 • Ampliació del període de reclamació en els supòsits de defunció, invalidesa permanent, invalidesa total, jubilació o cessament en l’activitat, abonant la prima d’un any.
 • Inhabilitació professional fins a 3.000 euros al mes per un període màxim de 24 mesos (abans 12).
 • Constitució de fiances civils, penals i comptables.
 • Lliure elecció d’advocat i procurador fins a 20.000 euros en la Defensa Penal.
 • Reclamació de danys personals per agressió fins a 3.000 euros de despeses.
 • Reclamacions i sancions imposades per la A.E.P.D. 60.000 euros

Únicament s’aplicarà una franquícia del 15% del sinistre en la cobertura de pèrdua o extraviament de documents i de 3.000 euros en la cobertura de sancions de l’A.E.P.D. per les infraccions de la L.O.P.D.

Inhabilitació per expedient disciplinari.

En acord del ple s’acorda suspendre de feina i sou al secretari d’un ajuntament per una desena d’irregularitats. En l’actualitat l’expedient es troba al Contenciós Administratiu pendent de resolució.

Per ara, s’ha abonat la inhabilitació i despeses de defensa: 39.025,00€

Acusació per prevaricació.

La secretària d’un petit ajuntament és acusada, juntament amb l’alcalde, de prevaricació per atorgar una llicència per a la construcció d’una granja que ha impedit que se n’implanti una altra de veïna que ho havia sol·licitat pressumptament amb antelació però no havia aportat la documentació requerida en temps i forma. S’absol a l’assegurada en comprovar que s’han complert tots els requisits i no s’ha afavorit al granger que finalment va poder obrir l’explotació.

Costos de defensa: 2.748,50 €

Acusació per informar de la irregularitat d'un acord adoptat.

Tot i que no es va sol·licitar informe jurídic a la secretària, sobre “assistències a despatx” per als càrrecs electes, es troba demandada per un regidor que va acudir primer a la Justícia d’Aragó, qui va recomanar la suspensió per considerar que no s’ajustava a l’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local, i més tard denuncia davant de la Fiscalia Provincial, la qual inicia diligències d’investigació penal al President de la Comarca i a la Secretaria-Interventora, pel fet de creure que ella hauria d’haver informat de la irregularitat de l’acord adoptat. Es sobreseu la causa.

Costos de defensa: 185,50€

Condemna per delicte imprudent.

El secretari interventor, autoritza el pagament de diverses obres a un mateix constructor, sense verificar que aquestes obres, ja certificades, estiguessin realment executades.

Es condemna solidàriament al nostre assegurat i se l’inhabilita per un període de 6 mesos.

L’asseguradora indemnitza despeses de defensa, inhabilitació i responsabilitat solidària per un total de: 31.773,39€

Demanda per prevaricació en expedients urbanístics.

Un arquitecte tècnic presenta una denuncia per presumpte delicte de prevaricació contra el secretari, la cap d’urbanisme i dos arquitectes municipals, per considerar que l’han perjudicat reiteradament en impedir-li obtenir resolució favorable per a l’autorització de diversos expedients de llicència de primera ocupació i una sobre elevació d’un immoble, mentre que en altres casos semblants sí que se n’han autoritzat a altres.

Mentre es dilucida el cas en seu judicial, l’asseguradora avança les minutes de la defensa.

Provisió de fons del secretari i la tècnica: 1.600 €

“Per la meva experiència no necessito aquesta pòlissa.”

Ens trobem que molts secretaris, tresorers i interventors coincideixen amb la frase que hem escrit: opinen que no tindran cap reclamació perquè a ells mai els ha passat, perquè treballen a un ajuntament petit, perquè l’assegurança de l’ajuntament ja els cobreix, perquè estan a punt de jubilar-se…

No es confiï. En tots aquests anys hem vist que la realitat és una altra. I és així perquè els mateixos afectats intenten que les seves causes passin desapercebudes.

Avui dia et pots veure imputat en una causa penal sense saber com, simplement perquè a algun polític, funcionari o veí se li acut sospitar una irregularitat. Segurament cap dels implicats en els casos que mostrem tot seguit s’esperava trobar-se en una situació d’aquest tipus.

Vegem uns exemples reals que han aparegut a la premsa.

 1. Una secretària després de fer una consulta a l’I.N.E. va excloure del cens als estrangers residents. Sembla ser que l’I.N.E. va informar erròniament: li van dir que fiqués NO on havia de dir SI. Va ser absolta junt amb l’alcaldessa gairebé tres anys després.  Llegir notícia. Llegir en pdf.
 2. Una secretària és imputada per falsificació de firma i posteriorment absolta. Llegir notíciaLlegir en pdf
 3. Absolen a una secretària en un cas d’atorgament de llicències urbanístiques. Llegir notícia. Llegir en pdf.
 4. Absolen a un secretari d’un ajuntament per falsedat i malversació de caudals públics. Llegir notícia.Llegir en pdf.
 5. Absolen al secretari d’un delicte de suborn Llegir notícia. Llegir en pdf.
 6. Absolen a l’ex-alcaldessa i l’ex-interventor d’un delicte de prevaricació. Llegir notícia. Llegir en pdf.
 7. Absolen l’alcalde i l’interventor d’un delicte de prevaricació. Llegir notícia. Llegir en pdf.
 8. Absolen l’alcalde, l’interventor i altres funcionaris per un delicte de prevaricació.Llegir notícia. Llegir en pdf.

Si bé és cert que tots aquests casos han acabat en absolució, les despeses en què tots ells han incorregut poden haver estat importants.
A Urquía & Bas disposem de la millor solució per a la seva protecció.

Contractar.

Per contractar la pòlissa