Cobertura específica que indemnitza el valor dels béns robats i els danys ocasionats per a aconseguir-ho.

Característiques de l’assegurança

Descripció
L’assegurança de robatori, cobreix els béns assegurats a conseqüència de sostracció o apoderament il·legítim mitjançant força sobre les persones (espoliació) o les coses (robatori). S’acostumen a cobrir també els danys ocasionats en portes, parets i finestres per realitzar la sostracció i també als mobles i béns.

També es cobreixen els danys per fenòmens naturals: pluja, vent, pedra i altres com els danys per vandalisme, xoc de vehicles terrestres, caiguda d’aeronaus, ones sòniques i vessament de material fos.

Avantatges
Aquesta assegurança, base dels actuals multiriscos, tot just s’utilitza actualment, però per a determinats riscos pot resultar aconsellable degut a la possibilitat de disseny no estàndard.