Assegurances de Vida

Per cobrir els esdeveniments de defunció i invalidesa, per qualsevol circumstància

Què cobreix una assegurança de vida?

Cobertura bàsica:

En cas de mort o invalidesa de les persones assegurades, per qualsevol circumstància, s’indemnitzarà als beneficiaris designats amb el capital que s’hagi contractat.

Per contractar aquest tipus d’assegurança es requereix declaració de l’estat de salut i, en ocasions reconeixement mèdic el cost va a càrrec de l’asseguradora.

El preu d’aquesta assegurança es basa en l’edat “actuarial” de l’assegurat (anys en l’aniversari més proper a l’efecte de l’assegurança). També es tenen en compte certes “professions de risc”.

Cobertures opcionals

A més de les cobertures bàsiques es poden contractar altres complementàries, els capitals, addicionals, se sumarien als de la cobertura bàsica, (doblegant o triplicant-la) sent les més usuals les de:

 • Incapacitat total permanent
 • Mort per accident
 • Mort per accident de circulació
 • Incapacitat per accident
 • Incapacitat per accident de circulació
 • Infart de miocardi
 • Bestretes per malalties greus
 • malalties terminals
 • Altres cobertures en funció dels interessos de l’assegurat.

Exclusions més habituals

 • El suïcidi i la incapacitat permanent absoluta causats voluntàriament per l’assegurat durant el primer any de la vigència de la pòlissa.
 • Reacció o radiació nuclear i / o contaminació radioactiva, causada directament o indirectament.Navegació submarina o en viatges d’exploració.
 • Els danys derivats de conflictes armats, catàstrofes naturals i actes delictius de l’assegurat.
 • Les conseqüències d’accidents o malalties originats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest contracte.

Altres serveis

 • 2a opinió mèdica en cas de malaltia greu
 • Línia d’orientació mèdica 24 h
 • Consulta delregistre d’assegurances de vida tràmits de gestoria
 • Certificats d’últimes voluntats

Exemples de capital assegurat

100.000 € per Defunció i  invalidesa.

 

Edad

Precio

30

108,82€

35

125,74€

40

180,91€

45

322,53€

50

502,68€

55

879,89€

60

1.249,85€

Per edats intermèdies, consultar

Preguntes més Frecüents

Quin capital he d'assegurar?

En general el capital a assegurar ha de ser suficient per a complir amb els teus compromisos presents i futurs. Has de valorar la teva situació actual: préstecs pendents d’amortitzar, el cost de l’educació dels teus fills,… en resum, fer possible que aquells que depenen de tu puguin mantenir un nivell de vida semblant a l’actual.

Què passa si tinc alguna malaltia o incapacitat abans de contractar?

Que l’hauràs de declarar a la sol·licitud d’assegurança per tal que la companyia avaluï la seva importància i l’accepti, l’exclogui o l’accepti amb algun recàrrec en el preu. És obligació de l’assegurat declarar qualsevol agravació que hauria pogut fer que la companyia contractés en condicions diferents o no acceptés el risc.

Puc tenir diverses assegurances de vida?

Sí, però és requisit comú el fet d’haver d’informar a la nova asseguradora aquesta circumstància, per tal que ella valori si l’assegurança s’ha de contractar en condicions diferents o pugui exigir un reconeixement mèdic més exhaustiu o, senzillament, s’hagi de rebutjar. Amb això les asseguradores volen impedir que un assegurat eviti les proves mèdiques, assegurant capitals petits que no exigeixen reconeixement mèdic en diferents asseguradores. Això podria representar un frau si la salut de l’assegurat fos precària o el cúmul de capital assegurat resultés impropi del seu estatus.

Fins quan em puc assegurar?

Pots estar assegurat fins als 70 o 75 anys segons indiqui la companyia al contracte; si bé les asseguradores exclouen la cobertura d’invalidesa a partir dels 60 anys. Tampoc permeten contractar l’assegurança de vida amb cobertura d’invalidesa més enllà dels 55 anys.

Puc ficar com a beneficiària a l'entitat de crèdit?

Sí, per la part del crèdit pendent d’amortitzar en el moment de la defunció. D’altra manera, si el beneficiari fos una altra persona i volgués amortitzar el préstec, es veuria obligat a tributar prèviament per la totalitat de l’assegurança o renunciar a la part pendent del préstec.

Puc donar de baixa l'assegurança quan vulgui?

A cada venciment anual, mitjançant carta a l’asseguradora i preferentment amb una antelació prèvia de dos mesos al citat venciment.

I si em donen la invalidesa absoluta i permanent mentre estic assegurat?

Passarà que l’asseguradora pagarà l’import establert al contracte (el mateix que per al cas de defunció) i el contracte d’assegurança s’extingeix en aquell mateix moment, per la qual cosa la companyia ja no emetrà més rebuts.

Però, si vull cobrir l'import d'un préstec, m'interessa que l'assegurança es vagi reduint juntament amb el préstec. És possible?

Sí, mitjançant una assegurança d’amortització. Coneixent el tipus d’interès es pot contractar una assegurança que garanteixi exactament el capital pendent d’amortitzar.

En cas de contreure alguna malaltia podria l'Asseguradora anul·lar-me l'assegurança de vida?

Tu tens l’obligació de comunicar a la Companyia qualsevol agreujament del risc en el moment en què es produeixi. Si succeeix durant el primer any la Companyia té la facultat de rescindir el contracte. Passat aquest període ja no el podrà anular, excepte si es pogués demostrar que has actuat amb negligència en el moment de la declaració inicial del teu estat de salut.

Si anul·lo la pòlissa d'assegurança perdo antiguitat?

No, les pòlisses d’Assegurança de Vida no tenen bonificació per antiguitat. El preu per cada anualitat es fixa en unes taules d’edat, per la qual cosa el preu per a una persona de per exemple 30 anys és el mateix si la contracta en aquest moment que si la va contractar fa deu anys.

Si tinc un accident de circulació, ¿estic cobert?

Sí, les assegurances de vida cobreixen qualsevol tipus de defunció, fins i tot el suïcidi (a partir d’un any d’assegurança) i qualsevol invalidesa que sigui declarada com absoluta i permanent.

Puc fer-li una assegurança de vida a la meva parella?

Sí, la teva parella pot ser assegurada de la pòlissa però amb el seu consentiment, expressat mitjançant la seva signatura a la sol·licitud i havent complimentat la declaració de salut que hi figura.

Es revalora automàticament l'assegurança de vida?

Sí, si així es disposa, tot i que generalment no es fa donat que en transcórrer els anys els compromisos que es volien cobrir es redueixen i donat que la prima va en funció de l’edat, la prima per revaloració se sumaria a l’increment natural de l’import a pagar.

Puc canviar la designació de beneficiaris?

Sí, el Prenedor de l’assegurança pot modificar la designació de beneficiaris mitjançant escrit dirigit a la Companyia d’assegurances indicant la pòlissa en la qual vol fer la modificació, tantes vegades com desitgi i sempre tenint en compte que allò disposat en el seu testament prevaldrà sobre qualsevol altre document.

Puc augmentar el capital de l'assegurança més endavant?

Sí, però generalment és convenient fer una pòlissa nova. Es requerirà una nova declaració de salut i, segons els casos, serà necessari un reconeixement mèdic i proves mèdiques com ara: anàlisi de sang, d’orina, radiografia de tòrax, electrocardiograma en repòs o/i després d’esforç, etc.

Hi ha alguna assegurança en la qual la prima sigui sempre igual per tal d'evitar que vagi augmentant cada any?

Sí, s’anomena assegurança de vida a prima anivellada. El preu es fixa per a una durada predeterminada de per exemple 5, 10, 20 o 30 anys. Excepte en alguns casos no és molt recomanable aquest tipus d’assegurança, donat que en tractar-se d’una prima anivellada, al principi s’ha de pagar més prima que si fos renovable i sense tenir la seguretat de voler o necessitar mantenir la pòlissa durant aquell període. Això sí, arribant al final el cost total haurà resultat menor donat que l’asseguradora ha disposat del diner amb anterioritat.

És obligatori contractar una assegurança de vida quan em concedeixen un crèdit hipotecari?

En l’actualitat les entitats financeres acostumen a exigir la contractació d’aquesta assegurança al mateix temps que es formalitza el préstec hipotecari, tot i això no és de contractació obligatòria, tot i que sí aconsellable amb la finalitat d’evitar que la teva absència o la impossibilitat de treballar suposi un trastorn econòmic per als teus familiars, però preferentment s’haurà d’acudir a un mediador d’assegurances que t’assessorarà adequadament amb la independència necessària enfront de l’entitat de crèdit.

Puc sol·licitar un acompte per a liquidar l'Impost de Successions i Donacions?

La legislació actual fa responsable subsidiari en la liquidació de l’Impost de Successions i Donacions a la Companyia Asseguradora, en tot allò que fa referència a la prestació d’una pòlissa; motiu pel qual exigeixen la presentació d’aquesta liquidació realitzada, prèvia al pagament de la prestació.

VANESSA RODRIGUEZ web

Vanessa Rodiguez.

Telèfon : 973 72 70 72 Ext:118
vrodriguez@urquiabas.com

Et trobarà el producte perfecte per a el teu rang d’edat o situació familiar i et guiarà en la selecció de l’assegurança adequada als teus interessos

facebooks

Per que és important una assegurança de vida

Que és una assegurança de vida?