973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Assegurances per a assistència, accidents i vida col·lectius

Col·lectius

Hi ha assegurances col·lectives en diverses àrees i necessitats de cobertura.

Pel que a l’assegurança sobre les persones es refereix, podem classificar-les en cinc grups:

  • Assegurança d’accidents
  • Assegurances de vida
  • Assegurança de conveni
  • Assegurança de salut
  • Plans de pensions d’ocupació
  • Assistència en viatge

A qui ens adrecem

Aquestes assegurances són contractades per un prenedor-persona física o jurídica-interessada en donar cobertura a un grup de persones que comparteixen activitat o interès comú i en les quals s’abona un preu per assegurat per condicions preacordades.

Hi ha col·lectius d’empreses, entitats associatives, esportives, recreatives, professionals. També hi ha grups educatius, com l’assegurança escolar o l’assegurança de campament d’estiu. Un altre exemple pot ser el d’un col·lectiu de clients que una empresa afavoreix amb la contractació d’aquest tipus d’assegurances col·lectives, com a instrument de vinculació i fidelització.

A Urquía & Bas podem guiar-vos a la millor manera d’afavorir els vostres treballadors, socis, voluntaris, clients, etc. a través d’una assegurança col·lectiva.

Definicions

La lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’assegurat amb ocasió o per conseqüència del treball que executa per compte aliè, i que sigui classificat com accident laboral d’acord amb la llei general de la seguretat social espanyola vigent en cada moment, i que produeixi la seva defunció o la seva invalidesa permanent, segons el grau específic que especifiqui que, en el seu cas, estigui expressament cobert per aquesta pòlissa d’assegurança, segons el previst en aquestes condicions generals i particulars. Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per accident laboral de l’assegurat, s’hauran de produir durant els cinc anys posteriors a la data en la qual es va patir la lesió, sempre que l’accident laboral s’hagi produït durant la vigència del present contracte pel que respecta a l’assegurat.

L’accident, que no tingui el caràcter d’accident laboral, tal i com es defineix a la pòlissa, que produeixi defunció o invalidesa permanent de l’assegurat, segons el grau específic i en concordança amb allò expressament cobert per aquesta pòlissa d’assegurança.

Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per accident laboral de l’assegurat, s’hauran de produir durant els cinc anys posteriors a la data en la qual es va patir la lesió, sempre que l’accident laboral s’hagi produït durant la vigència del present contracte pel que respecta a l’assegurat.

Aquella contreta per l’assegurat com a conseqüència del treball executat per compte aliè en qualsevol de les activitats que s’especifiquen al quadre aprovat pel reial decret 1995/1978, de 12 de maig, o per qualsevol altra disposició o norma legal que ho substitueixi, ampliï o modifiqui en un futur durant la vigència d’aquesta assegurança, i que estigui provocada per l’acció dels elements o substàncies que en aquest o en un futur quadre s’hi indiquin per a la malaltia professional de què es tracti, i que produeixi la seva defunció o invalidesa permanent, segons el grau específic que, en el seu cas, estigui expressament cobert per aquesta pòlissa d’assegurança, conforme a allò previst en aquestes condicions generals i particulars.

Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per accident laboral de l’assegurat, s’hauran de produir durant els cinc anys posteriors a la data en la qual es va patir la malaltia professional, sempre que s’hagi contret durant la vigència del present contracte pel que respecta a l’assegurat. El termini de cinc anys a què es refereix el paràgraf anterior es comptarà a partir de la data del primer diagnòstic de l’esmentada malaltia professional.

L’alteració de l’estat de salut que causa signes i/o símptomes abans de la data de la incorporació a la pòlissa de l’assegurat afectat.

És la situació del treballador afecte de incapacitat permanent i que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d’una altra persona per als actes mes essencials de la vida, como ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o altres d’anàlegs. S’estima sempre un 100% de la suma assegurada per aquest concepte.

És aquella que inhabilita per complet al treballador per a tota professió o ofici. S’estima en un 100% de la suma assegurada per aquest concepte.

Aquella que inhabilita al treballador per a la realització de totes o de las fonamentals tasques de la seva professió habitual, sempre i quan pugui dedicar-se’n a una altra de diferent. S’estima en un 100% de la suma assegurada per aquest concepte.

Aquella que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la seva professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals.

Aquella provocada per circumstàncies alienes a l’activitat laboral del treballador, i que produeixi la seva defunció o invalidesa permanent, segons el grau específic i en concordança amb allò que estigui expressament cobert per aquesta pòlissa d’assegurança. Tant la defunció com la invalidesa permanent, ambdós per malaltia comuna de l’assegurat, s’hauran de produir durant la vigència de l’actual contracte pel que respecta a l’assegurat.

Preguntes freqüents

En la primera, les cobertures i capitals els fixa el prenedor: associació, empresa, club esportiu, universitat, etc. El segon es fixa mitjançant la negociació col·lectiva en el marc laboral. 

No és necessari, atès que l’assegurança assumeix i atén automàticament les modificacions que es produeixin en el conveni, regularitzant al venciment de la pòlissa les modificacions que s’haguessin produït durant el període anterior. 

La llei d’Exteriorització només contempla els treballadors per compte aliè. Si aquest no és el teu cas, t’aconsellem cobrir-te com a empresari amb el nostre producte individual (veure). 

Si, per tal de complir la llei d’exteriorització; i recomanable, doncs evita que l’empresa s’hagi de fer càrrec – si no disposa d’assegurança – de la possible sanció i de la indemnització enfront a l’assegurat o els seus hereus. 

Qualsevol empresa o professional amb personal en plantilla, en l’activitat de la qual hi figuri com a obligació el fet de contractar una assegurança d’accidents de conveni per als seus treballadors… 

Si, pots subscriure una pòlissa d’accidents col·lectiva o redactar un conveni particular que ho contempli o adherir-te a algun conveni preexistent, pel que fa a l’assegurança. Això es fa, per exemple, quan una empresa amb filials a altres zones desitja donar a tots els seus treballadors una cobertura equivalent, per la qual cosa podrà igualar la resta a la què disposi de millor cobertura.

Tots aquells que figuren al TC2 de l’empresa. Per tant no es cobriran aquells treballadors que no hagin estat donats d’alta en règim general o especial de la Seguretat Social. 

S’adaptarà automàticament per l’Assegurador l’increment a les Sumes Assegurades per raó de modificació del Compromís per Pensions, per revisió del Conveni Col·lectiu, amb caràcter general i sense excepció, per a tots els Assegurats, fins i tot per canvi o ampliació de garanties contemplades al Condicionat Especial, sempre i quan es compleixin totes i cada una de les Condicions d’adhesió estipulades a les condicions particulars.

Un cop tramitat l’expedient corresponent, de conformitat amb allò disposat a l’article 84 i següents de la Llei 50/1980,m de Contracte d’Assegurança.

Sí, si s’ha inclòs aquesta cobertura al conveni i traslladat a la pòlissa d’assegurança. 

Sí, si és declarat com accident laboral per l’organisme corresponent. 

Caldrà veure de quin conveni col·lectiu es tracta. En alguns únicament es cobreix l’assegurat durant l’activitat professional i els desplaçaments del domicili al treball i viceversa. 

Les sentències dictades pels jutges al llarg del temps ho han definit com aquell contratemps que es produeix en un trasllat “amb ocasió o per conseqüència del treball”. Per tal que sigui considerat “in itinere”, un accident ha de complir les següents pautes: 

 • que la causa del desplaçament sigui el treball, sense que hi càpiga interrupció per motius personals.
 • que l’accident tingui lloc en el temps immediat o pròxim a l’hora d’entrada o sortida del lloc de treball.
 • que el trajecte sigui el normal, l’usual o habitualment utilitzat.
 • que el mitjà de transport utilitzat pel treballador sigui racional i adequat. 
 • Posar-ho en coneixement de l’empresa o empresari per tal que tingui constància d’allò succeït.
 • Acudir al metge facilitat per l’empresa, o al més proper en cas que la lesió sigui greu, i sol·licitar els partes mèdics corresponents i el tractament a seguir.
 • Facilitar-li al metge de l’empresa tots els partes mèdics per tal que procedeixi a tramitar la baixa o altres tràmits pertinents, depenent de les conseqüències de l’accident. 

S’haurà de justificar la causa. Resulta decisiu que el treballador no interrompi o desviï la seva trajectòria a la feina per motius aliens. Tot i que es permeten petites interrupcions, com ara desviar-se per evitar un embús o per esmorzar, per exemple. 

Tant si l’accident té lloc al lloc de treball com durant el trajecte- sense que s’interrompi per causes alienes al treball- es considera com un accident laboral, i les compensacions econòmiques per part de la Seguretat Social són molt més elevades que en cas que es tracti d’un accident no laboral. 

En general les exclusions són comunes a totes les companyies i es refereixen principalment a fets provocats pel mateix assegurat, a un estat d’embriaguesa o toxicomania, la pràctica d’alguns esports com a aficionat i de tots els esports com a professional, els actes terroristes, etc. 

Sí, es una despesa deduïble per a l’empresa en l’impost de societats. 

La Gran Invalidesa, Invalidesa Permanent Absoluta, Invalidesa Permanent Total o Invalidesa Permanent Parcial conseqüència d’accident laboral o malaltia professional, serà la que determini en la seva modalitat i grau la Unitat de Valoració Mèdica d’Incapacitats de la Seguretat Social. 

Dependrà de l’activitat a la qual es dediqui la teva empresa i de l’àmbit geogràfic en el qual estigui establert i del número de treballadors donats d’alta al TC2. A més, el preu no és igual entre les diferents companyies: fins i tot pot haver-hi grans diferències entre unes i altres, en funció principalment de la seva experiència en sinistres dins el gremi al qual pertany la teva empresa. 

No exactament, la prima a pagar és el resultat de sumar el número de Treballadors que hi ha cada mes i dividir-lo entre dotze. El resultat és la mitjana de treballadors i per aquest número es calcula l’import de l’assegurança. 

Aquest tipus d’assegurança es regularitza a anys vençuts, per la qual cosa en el moment del venciment de l’anualitat s’efectuarà una regularització en menys i la companyia tornarà l’import de l’assegurança en funció de la nova mitjana de treballadors que en resulti. Exceptuant en cas que l’import resultant fos inferior a la prima mínima establerta al contracte. 

Un cop t’hàgim presentat les ofertes de les diferents companyies, si estàs conforme, necessitarem una ordre d’emissió signada i l’últim TC2 del què disposis, i ens farem càrrec de les gestions necessàries amb les asseguradores per a l’emissió de la pòlissa corresponent. 

No, en absolut. Són conceptes totalment diferents. L’assegurança d’accidents de conveni és un dret del treballador i una obligació de l’empresari, i el beneficiari n’és el treballador, existeixi o no responsabilitat de l’empresa en el sinistre. Tanmateix, l’assegurança de responsabilitat civil patronal és un mitjà de protecció de l’empresari contra reclamacions per responsabilitat civil, en aquells casos en què es dictamini que existeix responsabilitat de l’empresa en un accident de treball. Dit això, és possible que el treballador d’una banda cobri una indemnització per l’assegurança d’accidents conveni, i d’altra per la responsabilitat civil patronal –si en va haver-.

Com puc ajudar-te?

Deixa'm les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.