973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Col·lectius

Assegurança de convenis col·lectius

Lourdes Gómez
973 727 072   ext: 114

L’assegurança de conveni col·lectiu no és el mateix. La meva feina és obtenir per als nostres clients una assegurança que reflecteixi amb exactitud els requisits fixats pel Conveni col·lectiu i mantenir-lo actualitzat anualment de manera que,   en cas de defunció o invalidesa del treballador, ell o els seus beneficiaris rebin el capital contractat.

És molt habitual que, dins de la negociació de convenis laborals, s’inclogui l’obligació per part de l’empresari de contractar l’assegurança d’accidents o vida col·lectiva. Més que una categoria d’assegurances, tracta un instrument en el qual s’insereixen la resta d’assegurances personals col·lectives amb capital de defunció, invalidesa o prestació de jubilació.

Aquestes assegurances, principalment accidents, es negocien dins dels convenis col·lectius entre la representació de l’empresa o el Gremi i els empleats o sindicats, en l’àmbit estatal, autonòmic o local.

L’assegurança de conveni té com a finalitat garantir els beneficis que siguin de millora voluntària sobre els concedits per la seguretat social, en la seva modalitat contributiva. Els beneficiaris són tots els empleats que formen part de la plantilla de l’empresa.

D’altra banda, amb l’aparició de la legislació legal sobre la implantació de compromisos de pensions, les empreses es comprometen a “externalitzar”, mitjançant contracte d’assegurança, qualsevol compromís a la seva costa que, entre altres, impliqui el pagament d’un capital per defunció del treballador assegurat, o per una Invalidesa permanent, en els seus graus d’absoluta o gran invalidesa.

Si ets emprenedor i tens treballadors de la teva empresa, és molt probable que el Conveni col·lectiu reculli l’obligació de contractar una assegurança col·lectiva . Cada acord inclou les cobertures requerides. L’incompliment de l’obligació de l’assegurança es considera una infracció laboral molt greu (Llei 8/1988, de 7 d’abril), amb sancions que van des de 3.000 euros a 90.000 euros. A més, és clar, ha de fer-se càrrec del beneficiari del capital que s’havia d’assegurar.

El preu d’aquesta assegurança depèn de la cobertura i el capital establerts en el respectiu Conveni col·lectiu i el nombre d’assegurats demitjana anual; en el cas d’assegurança de vida i salut, es podrà tenir en compte l’edat de les persones assegurades; i en el cas de retribució diferida a la jubilació, les aportacions acordades.

Molt important: aquest tipus d’assegurances s’actualitzen automàticament a les modificacions contingudes en l’acord sense necessitat de comunicar-ho a l’asseguradora.

Si la seva empresa no té una obligació d’acord per assegurar als treballadors, però voldrà implementar-la, proposarem diverses opcions, mirant a les empreses de característiques similars que ja l’han establert o proposaria altres alternatives.

Avantatges Pacte

Per a l’empleat:

  • Complementa la prestació per invalidesa atorgada per la seguretat social, sempre que la cobertura coincideixi amb la classificació d’aquest organisme, és a dir: incapacitat absoluta i permanent, incapacitat total per a la professió habitual, gran invalidesa, etc. En cas de defunció, s’ha de complementar la pensió de viduïtat i/o orfandat,si escau. I,   en cas de jubilació, un complement a la pensió de la seguretat social.
  • Incrementa la teva cobertura personal, acumulable a altres assegurances devida, d’ accidents o de jubilació.

 

Per a l’empresa o entitat que subscrigui a l’assegurança:

  • Proporciona cobertura negociada per l’acord sindical a nivell local, regional, regional o nacional, que evita la negociació privada.
  • Millora les relacions empresa-empleat, fent-la més baratai motivant al treballador a convertir-se en una assegurança com un altre vincle amb l’empresa.
  • El seu compliment i comunicació genera una actitud de respecte cap a una empresa que no eludeixi els seus compromisos.
  • El risc es transfereix a una asseguradora, evitant despeses inesperades i situacions incòmodes contra l’empleat i la seva família. En absència d’assegurança és l’empresari qui ha de tenir cura de la indemnització, molt important si l’accident afecta a diversos treballadors, el que comprometria la continuïtat del negoci.
  • Administrativament, li permet simplificar la gestió de la gestió del seu personal perquè en ser una pòlissa amb política innominada s’evita la comunicació constant dels abocaments i baixes dels treballadors, procedint únicament a la regularitzar pel nombre de treballadors al final de cada anualitat.
  • En assegurances de risc,o menys cost,   ja que es tracta d’una assegurança col·lectiva, ja que com més gran és el nombre de treballadors major és el descompte aplicat per l’assegurador en la pòlissa.

Com puc ajudar-te?

Deixa'm les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.