973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Protegeix el patrimoni de les empreses que poden causar un mal mediambiental i/o contaminació durant el desenvolupament de la seva activitat.

Responsabilitat per danys Mediambientals

Xavier Ribera
973 727 072   ext: 106

La conservació del medi ambient és un Dret de la  Societat, per tant, tots tenim l’obligació de preservar-lo.

Qui contamina, paga.

Amb l’aprovació de la Llei 26/2007 de Responsabilitat per Danys Mediambientals, les empreses l’activitat de les quals pugui causar contaminació o danys ambientals als recursos naturals i a la biodiversitat, són responsables de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, segons el principi de “qui contamina paga”.

A qui es dirigeix

A aquelles empreses (Operadors*), l’activitat de les quals pugui causar contaminació o danys ambientals als recursos naturals i a la biodiversitat.

*veure definicions.

No s’ha de confondre la responsabilitat civil per contaminació accidental, coberta de vegades dins de les polítiques de responsabilitat civil de l’empresa, amb la responsabilitat mediambiental que, a més d’accidental, pot ser també gradual, i fins i tot afectar no només a un tercer sinó al propi recinte de les instal·lacions de l’assegurat, que en cas de contaminació caldrà netejar.

A més, l’assegurança de responsabilitat mediambiental substitueix la garantia financera imposada per la Llei per a algunes activitats concretes generadores de residus i amb tota seguretat a un cost molt inferior.

Protegir el patrimoni natural de tots és important, però protegir el patrimoni de l’empresa també ho és, pel que és essencial protegir-se d’una assegurança que empari davant de qualsevol reclam per protecció mediambiental.

Si la seva activitat està recollida en els annexos assenyalats en la Llei, pot consultar condicions de cobertura i preus per al seu cas concret, amb tota seguretat podrem oferir-li les millors condicions per a la seva protecció.

Cobertures

Aquest producte dona cobertura als operadors en el cas de pagament d’indemnitzacions o reparacions que poguessin ser exigides en virtut de la responsabilitat administrativa i/o civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i despeses judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.
Inclou les cobertures exigides a la llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental per a la prevenció, evitació i reparació dels danys mediambientals.

Bàsiques

 • Responsabilitat Mediambiental
 • Costos de prevenció i despeses de minoració
 • Danys a la biodiversitat, incloent els 3 graus de reparació segons la Llei 26/2007 i la seva modificació en la Llei 11/2014 (Reparació Primària, Complementària i Compensatòria).
 • Costos de neteja i/o danys ambientals fora de les instal·lacions assegurades, tant per contaminació accidental com gradual
 • Despeses de defensa i fiances

 

Opcionals

 • Transports de mercaderies de l’assegurat, tant en vehicles propis com de tercers.
 • Contenció de crisi / Crisi management.
 • Interrupció de negoci.
 • Cobertura de contractistes (activitats de l’empresa realitzades fora de les situacions de risc assegurades).
 • Cobertura automàtica de tancs subterranis.
 • Cobertura de contenció de crisi
 • Responsabilitat Mediambiental Professional
 • Responsabilitat civil patronal

 

Avantatges

 • Cobertura de contenció de crisi.
 • Capacitat de contractació de capitals fins a: 10MM€.
 • Sense sublímits. Cobertures àmplies.
 • Un cost més econòmic que el de constituir una garantia financera i sense restar capacitat de crèdit a l’empresa.
 • Facilitat de la seva contractació.

Definicions

Danys físics o la destrucció real d’aigua, sòl, espècies silvestres, hàbitats naturals, i ribera del mar o de ries respecte dels quals l’assegurat és legalment responsable conforme a la Directiva de la Unió Europea 2004/35/CE sobre Responsabilitat Mediambiental i la seva transposició a la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental. S’inclouen els gats necessaris per a la reparació del medi ambient danyat en els seus tres graus (primària, complementària i compensatòria).

Dins dels límits, termes i condicions estipulats, l’Assegurador garanteix a l’Assegurat el pagament de les indemnitzacions o reparacions que poguessin ser-li exigides en virtut de responsabilitats administratives i/o civils pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i gats judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exerceixi una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controli aquesta activitat o tingui un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic. Per a la seva determinació es tindrà en compte el que la legislació sectorial, estatal o autonòmica disposi per a cada activitat sobre els titulars de permisos o autoritzacions, inscripcions registrals o comunicacions a l’Administració.

Preguntes freqüents

 • Aquesta llei aplicarà als danys mediambientals i a les amenaces imminents que tals danys ocorrin, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals enumerades en l’annex III, encara que no existeix dol, culpa o negligència. (art. 3.1)
 • Aquesta llei també s’aplicarà als danys mediambientals i a les amenaces imminents que tals danys ocorrin, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals diferents de les enumerades en l’annex III (art.3.2 a i b)

Totes les empreses l’activitat de les quals consta en l’annex III, classificades com a prioritat 1, 2 i 3 queden obligades a constituir la garantia financera obligatòria prevista a l’article 24 de la llei 26/2007 de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

 • Prioritat 1: per a les activitats d’aquest grup, la data d’obligatorietat de contractar una garantia financera ha entrat en vigor el 31 d’octubre de 2018.
 • Prioritat 2: entrarà en vigor el pròxim 31 d’octubre de 2019.
 • Prioritat 3: ordre arm/ 1783/201. aquesta ordre tindrà com a objecte establir la data a partir de la qual serà exigible aquesta garantia financera.
 • Els operadors d’aquelles activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals es vaig avaluar per una quantitat inferior a 300.000€.
 • Els operadors d’activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000€ i que puguin acreditar mitjançant certificat que estan adherits a les normes emas i/o une-en iso 14001.
 • La utilització dels productes fitosanitaris i biocides als quals es refereix l’apartat 8.c) i d) de l’annex III, amb finalitats agropecuaris i forestals, quedant exempts d’efectuar la comunicació prevista en l’art. 24.3
 • Els operadors de les activitats que s’estableixin reglamentàriament atenent el seu escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell d’accidentalitat, quedant igualment exempts d’efectuar la comunicació prevista en l’art. 24.3

Les empreses/operadors determinaran la quantia amb la realització d’un estudi d’impacte mediambiental. art.33, reial decret 2090/ 2008 de 22 de desembre / reglament de la llei 26/2007.

Com puc ajudar-te?

Deixa'm les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies