973 727 072

info@urquiabas.com

ES | CAT

Protegeix el patrimoni de les empreses que poden causar un mal mediambiental i/o contaminació durant el desenvolupament de la seva activitat.

Responsabilitat per danys Mediambientals

Xavier Ribera
973 727 072   ext: 106

La conservació del medi ambient és un Dret de la  Societat, per tant, tots tenim l’obligació de preservar-lo.

Qui contamina, paga.

Amb l’aprovació de la Llei 26/2007 de Responsabilitat per Danys Mediambientals, les empreses l’activitat de les quals pugui causar contaminació o danys ambientals als recursos naturals i a la biodiversitat, són responsables de prevenir, evitar i reparar els danys mediambientals, segons el principi de “qui contamina paga”.

A qui es dirigeix

A aquelles empreses (Operadors*), l’activitat de les quals pugui causar contaminació o danys ambientals als recursos naturals i a la biodiversitat.

*veure definicions.

No s’ha de confondre la responsabilitat civil per contaminació accidental, coberta de vegades dins de les polítiques de responsabilitat civil de l’empresa, amb la responsabilitat mediambiental que, a més d’accidental, pot ser també gradual, i fins i tot afectar no només a un tercer sinó al propi recinte de les instal·lacions de l’assegurat, que en cas de contaminació caldrà netejar.

A més, l’assegurança de responsabilitat mediambiental substitueix la garantia financera imposada per la Llei per a algunes activitats concretes generadores de residus i amb tota seguretat a un cost molt inferior.

Protegir el patrimoni natural de tots és important, però protegir el patrimoni de l’empresa també ho és, pel que és essencial protegir-se d’una assegurança que empari davant de qualsevol reclam per protecció mediambiental.

Si la seva activitat està recollida en els annexos assenyalats en la Llei, pot consultar condicions de cobertura i preus per al seu cas concret, amb tota seguretat podrem oferir-li les millors condicions per a la seva protecció.

Cobertures

Aquest producte dona cobertura als operadors en el cas de pagament d’indemnitzacions o reparacions que poguessin ser exigides en virtut de la responsabilitat administrativa i/o civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i despeses judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.
Inclou les cobertures exigides a la llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental per a la prevenció, evitació i reparació dels danys mediambientals.

Bàsiques

 • Responsabilitat Mediambiental
 • Costos de prevenció i despeses de minoració
 • Danys a la biodiversitat, incloent els 3 graus de reparació segons la Llei 26/2007 i la seva modificació en la Llei 11/2014 (Reparació Primària, Complementària i Compensatòria).
 • Costos de neteja i/o danys ambientals fora de les instal·lacions assegurades, tant per contaminació accidental com gradual
 • Despeses de defensa i fiances

 

Opcionals

 • Transports de mercaderies de l’assegurat, tant en vehicles propis com de tercers.
 • Contenció de crisi / Crisi management.
 • Interrupció de negoci.
 • Cobertura de contractistes (activitats de l’empresa realitzades fora de les situacions de risc assegurades).
 • Cobertura automàtica de tancs subterranis.
 • Cobertura de contenció de crisi
 • Responsabilitat Mediambiental Professional
 • Responsabilitat civil patronal

 

Avantatges

 • Cobertura de contenció de crisi.
 • Capacitat de contractació de capitals fins a: 10MM€.
 • Sense sublímits. Cobertures àmplies.
 • Un cost més econòmic que el de constituir una garantia financera i sense restar capacitat de crèdit a l’empresa.
 • Facilitat de la seva contractació.

Definicions

Danys físics o la destrucció real d’aigua, sòl, espècies silvestres, hàbitats naturals, i ribera del mar o de ries respecte dels quals l’assegurat és legalment responsable conforme a la Directiva de la Unió Europea 2004/35/CE sobre Responsabilitat Mediambiental i la seva transposició a la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental. S’inclouen els gats necessaris per a la reparació del medi ambient danyat en els seus tres graus (primària, complementària i compensatòria).

Dins dels límits, termes i condicions estipulats, l’Assegurador garanteix a l’Assegurat el pagament de les indemnitzacions o reparacions que poguessin ser-li exigides en virtut de responsabilitats administratives i/o civils pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i gats judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exerceixi una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controli aquesta activitat o tingui un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic. Per a la seva determinació es tindrà en compte el que la legislació sectorial, estatal o autonòmica disposi per a cada activitat sobre els titulars de permisos o autoritzacions, inscripcions registrals o comunicacions a l’Administració.

Preguntes freqüents

 • Aquesta llei aplicarà als danys mediambientals i a les amenaces imminents que tals danys ocorrin, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals enumerades en l’annex III, encara que no existeix dol, culpa o negligència. (art. 3.1)
 • Aquesta llei també s’aplicarà als danys mediambientals i a les amenaces imminents que tals danys ocorrin, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals diferents de les enumerades en l’annex III (art.3.2 a i b)

Totes les empreses l’activitat de les quals consta en l’annex III, classificades com a prioritat 1, 2 i 3 queden obligades a constituir la garantia financera obligatòria prevista a l’article 24 de la llei 26/2007 de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

 • Prioritat 1: per a les activitats d’aquest grup, la data d’obligatorietat de contractar una garantia financera ha entrat en vigor el 31 d’octubre de 2018.
 • Prioritat 2: entrarà en vigor el pròxim 31 d’octubre de 2019.
 • Prioritat 3: ordre arm/ 1783/201. aquesta ordre tindrà com a objecte establir la data a partir de la qual serà exigible aquesta garantia financera.
 • Els operadors d’aquelles activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals es vaig avaluar per una quantitat inferior a 300.000€.
 • Els operadors d’activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000€ i que puguin acreditar mitjançant certificat que estan adherits a les normes emas i/o une-en iso 14001.
 • La utilització dels productes fitosanitaris i biocides als quals es refereix l’apartat 8.c) i d) de l’annex III, amb finalitats agropecuaris i forestals, quedant exempts d’efectuar la comunicació prevista en l’art. 24.3
 • Els operadors de les activitats que s’estableixin reglamentàriament atenent el seu escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell d’accidentalitat, quedant igualment exempts d’efectuar la comunicació prevista en l’art. 24.3

Les empreses/operadors determinaran la quantia amb la realització d’un estudi d’impacte mediambiental. art.33, reial decret 2090/ 2008 de 22 de desembre / reglament de la llei 26/2007.

Com puc ajudar-te?

Deixa'm les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.