¿Què fem?

Urquía&Bas Corredoria d’Assegurances

Rams treballats

Als riscos empresarials aportem valor

Multirisc empresarial

Multirisc empresarial veure assegurança

Definim en termes asseguradors l’activitat desenvolupada a l’empresa,
per tal que cap procediment que pugui agreujar el risc quedi fora del coneixement de la companyia evitant, en cas de sinistre, que es pugui reduir la indemnització. Per exemple: existència de procediments auxiliars com ara extrusió d’envasos, envernissat, operacions amb aportació de calor, etc.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen en el contracte d’assegurança
i sobre com podem aconseguir que els interessos de tothom quedin coberts. Per exemple, l’immoble pot ser propietat d’una empresa patrimonial de l’assegurat. És necessari que consti expressament com a assegurat.

T’expliquem els conceptes pels quals es valoren els immobles, el mobiliari, la maquinària i les mercaderies:
Valor Real, Valor de Nou, Valor de Reposició.
De quina manera podem fer que les fluctuacions d’existències de matèria primera, en procés o acabades, estiguin correctament assegurades en tot moment amb l’ajut de mitjanes anuals o declaracions mensuals.

T’indiquem els riscos sobre els quals podem oferir-te cobertura
I en quins percentatges o capitals podem establir: “valor total” o “primer risc”.

Quines són les cobertures més necessàries i quines ho són menys,
depenent de la probabilitat i la possibilitat que un fet succeeixi i la seva importància. És a dir, tenir en consideració aquells riscos que poden produir un major menyscapte.

Altres cobertures menys habituals i no menys importants que han de ser conegudes pels clients.
per exemple: la pèrdua de beneficis. En aquesta cobertura, l’assegurat cobreix les pèrdues sofertes per la paralització de l’empresa durant el període necessari per a la seva reconstrucció després d’un sinistre, emparant les despeses fixes que se seguiran succeint, i també, si es desitja, el benefici que s’hagués obtingut en el supòsit d’haver continuat amb l’activitat. En funció del tipus de negoci, la pèrdua de beneficis pot ser superior als danys materials soferts.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en propi assegurador.
En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurances. Pot passar que alguna sigui susceptible d’ésser contractada mitjançant una assegurança específica. Per exemple: contaminació gradual, danys a la pròpia obra, avaria de maquinària, equips portàtils.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança. Mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistemes de prevenció i, per suposat, buscant entre les diferents companyies-de reconeguda solvència-l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.

Com es tramita un sinistre d’impagament:
tot el procediment, des del primer avís de pròrroga fins a l’avís d’insolvència, el concurs de creditors, els seus terminis d’indemnització, etc.

Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances de crèdit

Assegurances de crèdit veure assegurança

Definim en termes asseguradors l’activitat desenvolupada a l’empresa,
per tal que cap procediment que pugui agreujar el risc quedi fora del coneixement de la companyia evitant així que, en cas de sinistre, pugui veure’s reduïda la indemnització. Per exemple: existència d’activitats ocasionals o permanents sobre les quals també es factura als clients, diferents a les que hagin estat declarades i que siguin susceptibles de quedar pendents de pagament.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen en el contracte d’assegurança
i sobre la manera com podem fer que els interessos de tots plegats quedin coberts. Per exemple, podem cobrir totes les empreses del grup en una única pòlissa i en una única gestió.

També voldrem saber on es realitza l’activitat:
Espanya, Europa, Estats Units, etc., per tal de buscar cobertura en tot el territori i assegurant en una mateixa pòlissa les vendes nacionals i l’exportació.

T’expliquem els conceptes que intervenen en la pòlissa:
Límit anual, classificació de clients, pròrroga de crèdit, avís d’impagament, despeses d’estudi, re-estudi, etc. Quins són els crèdits que s’asseguren, quins clients són els que es cobreixen, com es tramita un sinistre d’impagament. Totes aquestes qüestions i moltes altres que necessiten una gestió i assessorament constant per la nostra part.

T’indiquem els riscos sobre els quals podem oferir-te cobertura i amb quins límits de capital per a cada un dels teus clients. Traslladem a la companyia la previsió de vendes per a cadascun d’ells i la companyia ens indica quin import està disposada a assegurar. Si aquest import no suma un mínim del 85% de les vendes, exigim l’anulació de la pòlissa sense efectuar cap altre pagament.

Quins crèdits s’asseguren,
pagaments a crèdit a 30, 60, 90, 120 dies i més.

Quins tipus de clients es cobreixen:
autònoms i empreses.

Quins tipus de clients no es cobreixen:
institucions, particulars i empreses del grup assegurat.

En quins percentatges s’asseguren:
En general es cobreix el 80 % de l’import impagat.

Com es tramita un sinistre d’impagament:
tot el procediment, des del primer avís de pròrroga fins a l’avís d’insolvència, el concurs de creditors, els seus terminis d’indemnització, etc.

Ens ocupem de regularitzar la pòlissa atenent al criteri pel qual es fixà el preu de l’assegurança:
volum de vendes a crèdit assegurades. És just que la companyia cobri pel risc que assegura i que tu estiguis cobert de totes les possibles incidències d’impagament.

Revisem la taxa o valor aplicat.
Amb el pas del temps, a mesura que l’empresa es va fent gran, augmenten els paràmetres que van suposar la base per a la contractació de la pòlissa. En el cas del volum de vendes, acostuma a incrementar-se amb el temps i si a més va acompanyat d’una alta sinistralitat, promovem una reducció dels índexs que s’estableixen per a cada tram. A tall d’exemple: per a determinada activitat, amb 1.000.000 d’euros de facturació, si s’aplica una taxa del 0,35 per mil, per a 2.000.000 d’euros la taxa podria passar a ser del 0,29 i si a més la sinistralitat és baixa, passaria a un 0,27. A més, et negociarem una bonificació anual per baixa sinistralitat.

Quines exclusions has de conèixer sobre las quals et converteixes en propi assegurador.
En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurances de crèdit. Entre elles hi hauria la no declaració prèvia del crèdit sol·licitat per un client nou, o l’excés sobre el capital concedit a un client determinat. Per exemple: La companyia accepta un crèdit de 50.000 euros per a un client a qui li venc per import de 60.000 euros. En el supòsit d’impagament total, el límit d’indemnització per part de la companyia seran els 50.000 euros, i en cas que l’impagament sigui parcial, s’abonarà la proporció sobre la que es va assegurar amb respecte a la part no assegurada.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del possible, el cost de l’assegurança
mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistematització en el procediment de concessió de crèdits per part del personal de l’empresa, amb la finalitat que es redueixi la sinistralitat i, en conseqüència, es pugui reduir la prima anual de l’assegurança gràcies als bons resultats de la pòlissa. També es poden buscar entre les diferents companyies -de solvència contrastada- l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.

Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances de transport

Assegurances de transport veure assegurança

Definim en termes asseguradors l’activitat desenvolupada a l’empresa Posant l’accent en la classe de mercaderies transportades per tal que totes quedin cobertes: peribles, fràgils, artístiques, entre d’altres, com ara el mitjà de transport utilitzat: camió propi o vehicles aliens, per tal que no quedin fora del coneixement de la companyia evitant, en cas de sinistre, que pugui veure’s reduïda la indemnització. Per exemple: transport de material de ceràmica sanitària.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen al contracte d’assegurança i de quina manera podem fer que els interessos de tots quedin coberts. Per exemple, el transportista, l’importador, el beneficiari, etc.

T’expliquem els criteris pels quals es valoren les mercaderies.

T’expliquem quin pot ser el valor a assegurar i la cobertura necessària segons la fórmula de transport a utilitzar: FOB, CIF, etc.

T’indiquem les cobertures susceptibles de ser cobertes per a cada tipus de transport i mercaderia: a les Condicions Generals, Paralització o avaria de l’aparell refrigerador, Tot Risc, Condiciones Angleses, etc. i en quins percentatges o capitals podem establir: “valor parcial” o a “primer risc”.

Quines són les cobertures més necessàries i quines ho són menys depenent de la probabilitat i la possibilitat que un fet tingui lloc i la seva importància. És a dir, tenir en compte aquells riscos que puguin produir un menyscapte més gran.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en el propi assegurador. En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurances. Pot passar que alguna sigui susceptible de ser contractada mitjançant una assegurança específica. Per exemple les obres d’art.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança. Mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistemes de prevenció i, per suposat, buscant entre les diferents companyies-de reconeguda solvència-l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.

Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances d'art

Assegurances d’art veure assegurança

Definim en termes asseguradors els teus interessos pel que respecta a valoració de les peces, cobertures més adients, tipus d’assegurança: “riscos nominats “ o “tot risc”.
En el cas de les obres d’art, poden tenir diferents valoracions depenent del mercat de l’art, o també valors estimats, o valors convinguts. També has de conèixer les diferents opcions d’assegurament que existeixen.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen al contracte d’assegurança i de la manera com podem aconseguir que els interessos de tothom quedin coberts.

T’expliquem els conceptes pels quals es valoren: valor de mercat, valor estimat i valor convingut.

T’indiquem els riscos sobre els quals podem oferir-te cobertura i en quins percentatges o capitals podem establir: “valor parcial” o a “primer risc”.

en funció de la probabilitat i la possibilitat que un fet succeeixi i la seva importància. És a dir, tenir en compte aquells riscos que poden produir més gran menyscapte.

Altres cobertures menys habituals però no menys importants que has de conèixer. Per exemple: el transport de les obres en cas de trasllats temporals, atorgant cobertura “clau a clau”, és a dir, des de que es despengen de la paret, durant el seu trasllat i exposició en un altre museu o una altra galeria, fins que tornen a penjar al seu lloc d’origen.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en propi assegurador.
En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurança. Pot passar que alguna sigui susceptible d’ésser contractada mitjançant una assegurança específica o una cobertura addicional, com per exemple els objectes denominats “fràgils”. Per exemple: S’hi exclouen els danys ocasionats per l’evolució dels components químics de l’obra. Això succeeix especialment en l’art contemporani, en el qual s’experimenta amb materials vells i nous de composicions molt diferents entre elles i amb reaccions inesperades.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança. Mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistemes de prevenció i, per suposat, buscant entre les diferents companyies-de reconeguda solvència-l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.

Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances de responsabilitat civil per a administradors i directius D&O

Assegurances de responsabilitat civil per a administradors i directius D&O veure assegurança

Els administradores i directius de qualsevol empresa estan exposats a múltiples responsabilitats derivades del seu quefer diari.
Per tot això és necessari es dotin de cobertura de responsabilitat civil professional, pròpia del seu càrrec.

També voldrem saber on es realitza l’activitat:
Espanya, Europa, Estats Units, etc., per tal de buscar cobertura en tot el territori.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen en el contracte d’assegurança, i sobre com podem fer que els interessos de tothom quedin coberts: administradors, directius, en actiu o jubilats, familiars directes, directius de filials i persones delegades en empreses participades.

Quines cobertures ofereix aquest tipus d’assegurança, per exemple: responsabilitat de l’administrador per mobbing o assetjament sexual d’un treballador.

Altres cobertures menys habituals però no menys importants que has de conèixer
com ara les reclamacions per sinistres anteriors a la contractació de la pòlissa no coneguts per l’assegurat o la defensa de la seva responsabilitat civil per contaminació, entre d’altres.

Quines són les cobertures més necessàries i quines ho són menys en funció de la probabilitat i la possibilitat que un fet succeeixi i la seva importància. És a dir, tenir en compte aquells riscos que puguin produir un menyscapte més gran.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en el treu propi assegurador. En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurança. Pot passar que alguna sigui susceptible d’ésser contractada mitjançant una assegurança específica o no. Per exemple: els danys materials o personals no estan coberts per aquesta pòlissa. Per exemple: a l’administrador se li oblida assegurar, o ho fa insuficientment, un edifici i pateix un sinistre. Aquests danys materials no queden coberts.

Ens ocupem, seguint les teves instruccions de regularitzar la pòlissa atenent als criteris segons els quals es va fixar el preu de l’assegurança: activitat, noves filials i participades, canvis en l’accionariat, fusions i absorcions, sortida a borsa… que modifiquin la situació real de l’empresa o grup assegurat. És necessari que cap variació deixi de ser observada per l’assegurador.

Revisarem la taxa o valor aplicat. Amb el temps, a mida que passen els anys l’empresa creix, adquireix o funda filials i participades, amplia la seva activitat o la seva ubicació, però també pot tenir noves necessitats, ampliant els límits de capital assegurat, per tal que els administradors i directius estiguin a cobert fins on realment sigui necessari.

Quines empreses poden assegurar-se:
totes les societats: anònimes, limitades, cooperatives, fundacions, associacions, etc. En totes s’hi poden produir reclamacions contra els administradors encara que el seu treball no sigui retribuït. Per exemple: pots ser el president del teu gremi empresarial i prendre decisions que afectin al conjunt de les empreses associades i que puguin donar lloc a una responsabilitat civil per a l’administrador.

Altres cobertures menys usuals però no menys importants que han de ser conegudes: en cas d’anulació per part de la companyia, pots reclamar la renovació per un període de fins a 4 anys, amb o sense càrrec, per tal de cobrir els sinistres ocorreguts durant la vigència de la pòlissa que puguin manifestar-se en els anys posteriors protegint a l’administrador de la pèrdua del seu patrimoni i del dels seus.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en propi assegurador.
En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurança. Pot ocórrer que alguna sigui susceptible de ser contractada mitjançant una assegurança específica. Per exemple l’incendi, les assegurances d’accidents dels treballadors o qualsevol altre risc en el qual puguin produir-se danys materials o personals.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança. Mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistemes de prevenció i, per suposat, buscant entre les diferents companyies-de reconeguda solvència-l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.
Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances de conveni per als treballadors

Assegurances de conveni per als treballadors veure assegurança

Adaptem la pòlissa d’accidents col·lectiva dels treballadors, a les cobertures especificades en el text del conveni, amb totes les seves peculiaritats. No totes les pòlisses col·lectives estan realment adaptades als diferents convenis. De vegades algunes cobertures queden fora de la pòlissa. En aquestes pòlisses, de vegades, s’hi inclou la malaltia professional, o la defunció per malaltia, o alguna altra garantia addicional. Per exemple: l’infart de miocardi es considera en determinades circumstàncies accident laboral, per tant només li atorgarà cobertura una pòlissa específica de convenis.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen en el contracte d’assegurança i sobre com podem fer que els interessos de tothom quedin coberts. Per exemple, t’assessorem en el tema de la designació de beneficiaris, evitant, en la mesura del que sigui possible, el text “hereus legals” que en moltes ocasions no resulta adequada a la voluntat de l’assegurat.

T’expliquem els conceptes de les cobertures por les quals s’assegura: defunció, invalidesa permanent total, invalidesa permanent parcial, gran invalidesa, etc. que s’han d’adaptar a la descripció feta per la Seguretat Social i que han d’estar correctament definides a la pòlissa per tal d’evitar desagradables sorpreses per a l ‘empresari. Cal tenir en compte, que l’assegurat està obligat a indemnitzar al treballador en qualsevol dels casos establerts al conveni independentment que la pòlissa s’ajusti o no al seu text.

Fem que la pòlissa s’adapti automàticament a les modificacions que s’aprovin en el conveni al mateix moment en què es produeixen. D’aquesta manera evitem que tu t’oblidis de comunicar-nos-ho, resultant propi assegurador de la diferència entre l’antic conveni i el nou. A finals d’any et regularitzarem l’import de la diferència.

T’ajudem a establir criteris per incorporar al teu conveni col·lectiu una assegurança d’accidents –si no n’hi hagués-. De vegades, el conveni col·lectiu d’una empresa no estableix l’obligació de contractar una assegurança col·lectiva, però l’empresari desitja fer-ho pel seu compte en benefici dels treballadors. Podem ajudar-te en el disseny i implantació d’una assegurança. Per exemple: una empresa pot adoptar un conveni superior d’una altra província o comunitat autònoma, o fer-ho a mida de les seves necessitats.

Altres cobertures menys usuals però no menys importants que has de conèixer. Per exemple: podem cobrir la diferència entre el salari que habitualment percep el treballador i el que percep en situació de baixa, sense que aquesta situació suposi una gran despesa per a l’empresa.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en propi assegurador. En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurança. Pot ocórrer que el treballador accidentat ho sigui com a conseqüència d’un estat d’embriaguesa manifest, s’auto-lesioni o tingui un altre comportament dolós.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança, mitjançant declaracions d’altes i baixes dels treballadors, per tal que l’empresa pagui exactament per les persones que hi hagi assegurades, i per suposat, buscant entre les diferents companyies – de reconeguda solvència – l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.

Ens encarreguem de regularitzar la pòlissa atenent els criteris pels quals es va fixar el preu de l’assegurança: nombre de treballadors de mitjana anual. És just que la companyia cobri pel risc que assegura.

Revisem la taxa o valor aplicat. Amb el pas del temps, a mesura que l’empresa creix, augmenten els paràmetres que van ser la base per a la contractació de la pòlissa. En el cas dels treballadors, promovem una reducció dels límits establerts en cada tram. Per exemple: si es va contractar la pòlissa amb 10 treballadors a un preu de 30 euros per treballador/any, quan els treballadors de la taxa siguin 20, el preu pot ser de 26 euros per treballador/any.

Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances de responsabilitat civil

Assegurances de responsabilitat civil veure assegurança

Definim en termes asseguradors l’activitat desenvolupada a l’empresa, per tal que cap procediment que pugui agreujar el risc quedi fora del coneixement de la companyia evitant en cas de produir-se un sinistre, que es pugui reduir la indemnització. Per exemple: l’activitat fora dels locals de l’empresa, per a treballs de reparació o muntatge.

També voldrem saber on es realitza l’activitat: Espanya, Europa, Estats Units, etc., per tal de buscar cobertura en tot el territori.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen en el contracte d’assegurança i com podem de que els interessos de tothom quedin coberts. Per exemple, cobrir la responsabilitat de les seves delegacions franquiciades o les responsabilitats derivades dels immobles en cas que l’immoble sigui propietat d’una empresa patrimonial de l’assegurat.

Quines cobertures es poden incloure o excloure, per exemple: responsabilitat civil patronal, creuada, de treballs fora, etc.

Altres cobertures menys usuals i no menys importants que has de conèixer: com ara la responsabilitat civil de riscos mediambientals, la responsabilitat civil professional, etc.

Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en propi assegurador. En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurances. Pot passar que alguna sigui susceptible de ser contractada mitjançant una assegurança específica. Per exemple: contaminació gradual, responsabilitat civil dels administradors i directius i la unió i mescla de productes fabricats o subministrats.

Ens ocupem de regularitzar la pòlissa atenent als criteris pels quals es va fixar el preu de l’assegurança: volum de facturació o número de treballadors o qualsevol altre criteri que s’hagués establert. És just que la companyia cobri pel risc que assegura.

Revisem la taxa o valor aplicat. A mesura que passa el temps i l’empresa es va fent gran, augmenten els paràmetres que varen servir de base per a la contractació de la pòlissa. En el cas de la xifra de vendes a crèdit, promovem una reducció d’aquests índexs que s’estableixen per a cada tram. Per exemple: per a certa activitat, amb 1.000.000 d’euros de facturació, si s’aplica una taxa del 0,35 per mil cada 2.000.000 d’euros, la taxa podria ser del 0,29.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistemes de prevenció i, per suposat, buscant entre les diferents companyies – de reconeguda solvència – l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.


Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Assegurances d'automòbils per a l'empresa

Assegurances d’automòbils per a l’empresa veure assegurança

Atenem les diferents peculiaritats que es poden tenir lloc en l’assegurança d’automòbils. Cada empresa és un món, i com a tal, té diferents necessitats a l’hora d’assegurar-se, d’organitzar-se i de gestionar la teva flota de vehicles.

En cada vehicle nou ens proposem donar la millor cotització, traslladant a cada un d’ells la bonificació més alta obtinguda i buscant entre les companyies amb les què treballem l’oferta més adequada a les teves necessitats.

T’oferim fórmules alternatives per tal de reduir el cots del teu compte d’assegurances,  bé sigui mitjançant franquícies (en el cas de tot risc), assegurament a “pèrdua total” – només es cobreixen els danys al vehicle en cas de sinistre total – o ampliant la cobertura de tercers amb incendi i robatori.

T’informarem sobre l’obligatorietat de contractar l’assegurança de circulació per als vehicles que circulen en el recinte de la indústria tot i que no estiguin matriculats.
Els carretons elevadors i altres vehicles industrials auto-transportats han de disposar d’assegurança de circulació tot i no estar matriculats, doncs l’assegurança de la indústria només cobreix les despeses durant les tasques de càrrega i descàrrega del vehicle immòbil. Un cop està en circulació es necessita contractar l’assegurança d’automòbils.

Et proposem una administració unificada de la flota per tal de millorar la seva gestió, amb un venciment únic per a tots els vehicles, un únic rebut anual o fraccionat per semestres o trimestres, amb certificats per a cada un dels vehicles que composen la flota. Segons el comportament en matèria de sinistres, es renova la pòlissa en unes condicions o altres.

T’assessorem sobre les persones físiques o jurídiques que actuen en el contracte i com podem fer que els interessos de tothom quedin coberts. Per exemple, el conductor, els acompanyants, el propietari, les empreses de rènting, etc.

T’expliquem els conceptes pels quals es valoren els vehicles i els seus accessoris:el valor de nou i el valor venal i en quines circumstàncies s’utilitza un criteri o l’altre.

T’indiquem els riscos sobre els quals podem oferir-te cobertura i sobre els que no:vehicles en ports o aeroports, vehicles conduits per persones sense permís de conduir comunitari, etc.

Quines són les cobertures més necessàries i quines ho són menys. Per exemple, et recomanem la contractació del trencament de vidres. En contractar aquesta cobertura, s’inclouen automàticament els riscos extraordinaris, és a dir, aquells riscos coberts pel Consorci de compensació d’Assegurances, com ara la inundació o la tempesta ciclònica atípica o els actes de terrorisme.

Quines cobertures poden ampliar-se o reduir-se, com per exemple la responsabilitat civil de la càrrega o el remolc, objectes en portaequipatges, etc.

Altres cobertures menys usuals i no menys importants que has de conèixer:
Per exemple: els danys ocasionats pel vehicle en repòs, en magatzems, pàrquings o a la via pública, per incendi o altres motius.
Quines exclusions has de conèixer sobre les quals et converteixes en propi assegurador.
En general aquestes exclusions són comunes a tots els contractes d’assegurances. En especial s’ha de tenir en compte que és necessari declarar als conductors de menys de 25 anys o amb menys de dos anys de carnet. No fer-ho pot suposar que tot i pagant la companyia el sinistre, després es repercuteixi contra el propietari del vehicle per “declaracions falses o inexactes”, amb el perjudici econòmic que això suposaria per a l’assegurat.

També t’explicarem com reduir, en la mesura del que sigui possible, el cost de l’assegurança
mitjançant franquícies (imports del sinistre a càrrec de l’assegurat), sistemes de prevenció i, per suposat, buscant entre les diferents companyies – de reconeguda solvència – l’import més baix amb la cobertura més àmplia necessària.

Tota aquesta informació et serà oferida durant la vida del contracte, amb repassos i revisions periòdiques que tu ens pots sol·licitar en qualsevol moment.

Especialització

Es basa en tres aspectes fonamentals

Gerència de Riscos

 • La identificació, anàlisi i avaluació de la situació de risc del client.
 • Escenaris complexos: fem pòlisses que requereixen cobertures especials, anàlisis detallats i solucions imaginatives.
 • En l’entorn de l’empresa, d’activitats professionals i assegurances per a particulars de nivell alt/molt alt.

Coneixement dels productes i el sector

Nosaltres, igual que la teva empresa, necessitem una constant posta al dia per tal de conèixer els productes que ofereixen les diferents companyies asseguradores i quines s’adapten millor a cada cas i la única manera d’aconseguir-ho es amb la formació:

Hores de formació
2009 – 1.318,00
2010 – 1.149,50
2011 –    740,95
2012 – 1.803,63
2013 –    878,70

Atenció personalitzada

“Durant tot el procediment de contractació i, posteriorment durant la vida de la pòlissa el nostre compromís és la prestació d’un servei immillorable.”

Per això, posem a la teva disposició un equip composat per sis professionals experts en les diferents àrees d’assegurament i una plantilla de 10 persones, formades, molt motivades i preparades per a solucionar qualsevol dubte i gestionar eficaçment el teu compte d’assegurances.

En particular, el nostre compromís es fonamenta en:

 • L’adequació dels valors a assegurar.
 • El suggeriment de les garanties a cobrir.
 • La informació sobre les limitacions i exclusions que afecten al contracte.
 • L’emissió de la pòlissa i la seva formalització.

I es va ampliant durant la vida del contracte a:

 • L’atenció dels sinistres.
 • Les modificacions per ampliació, reducció, variació o agravació del risc, etc.
 • La gestió de rebuts.
 • El control i el seguiment dels procediments.

Tot amb la certificació de qualitat ISO 9001 – 2008, atorgada per BVQI (BUREAU VERITAS CERTIFICATION)

urquia-oficinas-lateral