L’assegurança de responsabilitat Civil per a arquitectes cobreix la Responsabilitat Civil Professional que pugui derivar-se dels errors professionals en què, per acció o omissió, pugui incórrer l’Assegurat en l’exercici de la seva activitat com a Arquitecte, trobant-se legalment habilitat per a això i en compliment dels requisits legals que per a l’exercici d’aquesta s’exigeixin a cada moment.

Inclou, a més, la responsabilitat civil derivada de les indemnitzacions que, com a patró, li puguin correspondre davant dels seus empleats, per un dany causat a aquests; la de l’immoble on desenvolupa la seva activitat; la derivada de danys a expedients i documents de tercers, que estiguin en poder seu per realitzar amb ells un treball, i les reclamacions i sancions imposades conseqüència de l’incompliment de la Llei de Protecció de Dades de caràcter personal; així com altres garanties addicionals.

Avantatges

Aquesta assegurança de responsabilitat civil per a arquitectes pot emparar tant a l’arquitecte persona física com a la persona jurídica de qualsevol obra en la qual intervingui com a projectista i / o director d’obra, sense haver de declarar-les i sense la necessitat que siguin visades. La cobertura s’amplia a obres i acabades, de les que l’assegurat no tingui coneixement d’una possible reclamació, i el preu de l’assegurança es calcula en funció de la facturació del conjunt d’activitats que es realitzin durant l’anualitat, regularitzant en més o en menys a la fi de cada exercici. En conseqüència, a més de conèixer anticipadament el cost de l’assegurança, es simplifica enormement la gestió de la mateixa.

A més, si en l’actualitat té contractada l’assegurança amb ASEMAS, pot consultaral quadre de sota el comparatiu que d’aquesta companyia hem realitzat amb la nostra proposta. En qualsevol cas, pot posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta.

A continuació t’oferim un exemple amb les següents condicions:

 • Arquitecte Autònom.
 • Amb una facturació anual fins a 50.000 €.
 • Amb dos o més anys d’antiguitat signant projectes.
 • Amb activitat només a Espanya.

COBERTURA: RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Capital Assegurat Preu Anual
65.000 € 575,74 €
100.000 € 639,22 €
150.000 € 710,02 €
300.000 € 795,47 €
600.000 € 1.039,62€
1.000.000 €  1.283,76 €
1.500.000 € 1.405,83 €

Aquests preus inclouen retroactivitat d’un any, ampliable a il limitada de forma gratuïta justificant segur anterior, o sense justificar-ho però abonant el recàrrec corresponent.

Altres cobertures opcionals.

Explotació, locativa, post treballs, patronal; inhabilitació profesional

Cobertures

 • Responsabilitat civil professional incloent, no només danys materials i personals, sinó també danys patrimonials purs.
 • Propietat intel·lectual.
 • Intromissió o danys a la reputació.
 • Infidelitat d’empleats.
 • Despeses de Defensa.
 • Bestreta de Despeses de Defensa.
 • Noves filials (només per a persones jurídiques)
 • Compensació per assistència a judici.
 • Pèrdua de documents.
 • Despeses de restitució d’imatge.
 • Despeses d’assistència psicològica.
 • Cobertura als especialistes subcontractats
 • Període informatiu addicional.
 • Àmbit territorial: mundial, exclòs USA i el Canadà.
 • Retroactivitat il·limitada.
 • Responsabilitat civil d’explotació.
 • Responsabilitat civil de locativa.
 • Responsabilitat civil de subsidiària de contractistes i sub-contractistes.
 • Responsabilitat civil patronal.

DIferències respecte a la pòlissa Asemas

Pòlissa  D’Asemas
Pòlissa D’U&B
1.    Necessitat de contractació de diverses pòlisses en funció de l’activitat professional. 1.    Una sola pòlissa en tots els casos.
2.    Només cobreix activitats pròpies de l’edificació.  2. Es cobreix una altra activitat que l’assegurat/tomador realitzi.
3.    Han de declarar-se totes les obres anticipadament. 3. Queda coberta qualsevol actuació professional que es realitzi.
4.    Han de declarar-se tots els tècnics que s’asseguren mitjançant relació nominal. 4. Queden coberts tots els tècnics sense necessitat de relacionar-los.
5.    Les activitats que no es declarin (encara que no necessitin visat), no queden cobertes. 5.    No importa si es necessita visat o no, es cobreix qualsevol obra o actuació professional.
6.    L’asseguradora “Verificarà” els pressupostos presentats, prèviament a la contractació. 6.    L’asseguradora no realitza cap verificació, ni requereix documentació prèvia de les obris.
7.    En el cas de societats s’ha de comunicar qualsevol canvi accionarial. 7.    No cal comunicar-ho.

Preguntes freqüents

 • Promotor: Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada que impulsa i/o finança les obres d’edificació. Respon en tot cas juntament amb els altres agents enfront dels propietaris dels danys materials ocasionats per vicis o defectes de la construcció.
 • Projectista: El que per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística redacta el projecte. Respon de danys que es derivin d’errors del projecte, ja siguin propis o de tercers als qui s’encarreguin estudis, informes, etc. Els arquitectes/enginyers no solament responen pels seus propis actes, sinó que també se’ls exigeix legalment responsabilitat per actes de tercers.
 • Constructor: És l’agent que assumeix contractualment el compromís amb el promotor d’executar amb mitjans humans i materials les obres amb subjecció al projecte. Respon per imperícies del cap d’obra i per l’actuació de les empreses que subcontracti, així com per les deficiències dels productes per ell adquirits.
 • Director d’obra: Forma part de la direcció facultativa i dirigeix el desenvolupament dels aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de l’obra de conformitat amb el projecte i la llicència. Responen de la veracitat i exactitud del certificat final d’obra.
 • Director de l’execució: Forma part de la direcció facultativa i té al seu càrrec l’execució material de l’obra i controla qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l’edificat. Respon davant defectes d’execució material i de la idoneïtat dels materials. És responsable de donar ordres per a la correcta execució del projecte, així com de les modificacions que poguessin resultar necessàries en el projecte.
 • Entitats i laboratoris de control de la qualitat: Tenen una funció d’assistència tècnica en el control dels materials. Responen dels seus treballs, si bé la seva responsabilitat pot ser subsidiària respecte de l’agent que figura com obligat principal.
 • Subministradors de productes: Proporcionen els mitjans materials per a l’execució de l’edificació. Respon de la qualitat dels materials.
 • Propietaris o usuaris: Son els titulars i beneficiaris de l’edificació. Els correspon fer un bon ús i un adequat manteniment de les instal·lacions.
 • DESPRENIMENT DE LA TEULADA DE PISSARRA: Una comunitat de veïns, denunciada per l’ajuntament a causa del constant despreniment de trossos de la teulada, de pissarra, cita a tots els intervinents de l’edificació -entre ells l’arquitecte- per a dirimir possibles responsabilitats de tots o alguns d’ells.
 • HABITATGE DECLARAT RUÏNÓS: L’arquitecte i arquitecte tècnic van resultar demandats, per defectes constructius resultants en la ruïna de l’habitatge dels demandants: el mur de contenció en la planta subterrània no era unitari amb els fonaments i el pilar de la planta es trobava fora de mesures. El tribunal va apreciar responsabilitat solidària de tots dos agents -arquitecte i arquitecte tècnic- per defectes en el projecte i en l’execució de l’habitatge, condemnant-vos a indemnitzar als perjudicats.
 • CARENER QUE EXCEDEIX L’ALTURA: El promotor d’un edifici d’habitatges inicia una demanda de responsabilitat civil contra l’arquitecte projectista, després de veure’s obligat a derruir un carener que excedia de l’altura permesa en la llicència d’obres.
 • DEFECTES EN GARATGE SUBTERRANI: Una comunitat de veïns emprèn accions legals contra tots els agents involucrats en la construcció d’un edifici d’habitatges, inclosos l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, per defectes de construcció, en considerar que la grandària de les places de garatge era insuficient, a causa de la proximitat entre pilars.
 • PROBLEMES DE FONAMENTACIÓ: Els propietaris de diversos habitatges unifamiliars, pertanyents a un mateix projecte, presenten demanda contra l’arquitecte per inobservança de les recomanacions contingudes en l’informe geotècnic, donant lloc a problemes de fonamentació; a causa d’això, es produeixen esquerdes i danys a l’estructura dels habitatges.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.