Assegurança de Responsabilitat Civil per a Arquitectes


T'ajudem?

El assegurança de responsabilitat Civil per a arquitectes cobreix la Responsabilitat Civil Professional que pugui derivar-se dels errors professionals en què, per acció o omissió, pugui incórrer l’assegurat en l’exercici de la seva activitat com Arquitecte, trobant-se legalment habilitat per a això i en compliment dels requisits legals que per a l’exercici d’aquesta s’exigeixin a cada moment.

Inclou, a més, la responsabilitat civil derivada de les indemnitzacions que, com a patró, li puguin correspondre davant dels seus empleats, per un dany causat a aquests; la de l’immoble on desenvolupa la seva activitat; la derivada de danys a expedients i documents de tercers, que estiguin en poder seu per realitzar amb ells un treball, i les reclamacions i sancions imposades conseqüència de l’incompliment de la Llei de protecció de dades de caràcter personal; així com altres garanties addicionals.

Avantatges

Aquesta assegurança de responsabilitat civil per a arquitectes pot emparar tant l’arquitecte persona física com persona jurídica de qualsevol obra en què intervingui com a projectista i/o director d’obra, sense haver de declarar-les i sense la necessitat que siguin visades. La cobertura s’amplia a obres ja acabades, de les quals l’assegurat no tingui coneixement d’una possible reclamació, i el preu de l’assegurança es calcula en funció de la facturació del conjunt d’activitats que es facin durant l’anualitat, regularitzant més o més menys al final de cada exercici. En conseqüència, a més de conèixer anticipadament el cost de l’assegurança, se’n simplifica enormement la gestió.

A més, si actualment teniu contractada l’assegurança amb ASEMAS, podeu consultar més avall el comparatiu que hem realitzat amb la nostra proposta. En qualsevol cas, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta.

A continuació, oferim un exemple amb les condicions següents:

 • Arquitecte Autònom
 • Amb una facturació anual fins a 50.000 €
 • Amb dos anys o més d’antiguitat signant projectes.
 • Amb activitat només a Espanya

COBERTURA: RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL

Capital Assegurat Preu Anual
65.000 € 575,74 €
100.000 € 639,22 €
150.000 € 710,02 €
300.000 € 795,47 €
600.000 € 1.039,62 €
1.000.000 € 1.283,76 €
1.500.000 € 1.405,83 €

Aquests preus inclouen retroactivitat d’un any, ampliable a il·limitada de forma gratuïta justificant assegurança anterior, o sense justificar-ho però abonant el recàrrec corresponent.

Altres cobertures opcionals.

Explotació, locativa, post treballs, patronal; inhabilitació professional.

Cobertures

 • Responsabilitat civil professional incloent-hi, no només danys materials i personals, sinó també danys patrimonials purs.
 • Propietat intel·lectual.
 • Intromissió o danys a la reputació.
 • Infidelitat de treballadors.
 • Despeses de defensa.
 • Bestreta de Despeses de Defensa.
 • Noves filials (només per a persones jurídiques)
 • Compensació per assistència a judici.
 • Pèrdua de documents.
 • Despeses de restitució d’imatge.
 • Despeses dassistència psicològica.
 • Cobertura als especialistes subcontractats
 • Període informatiu addicional.
 • Àmbit territorial: mundial, exclòs USA i Canadà.
 • Retroactivitat il·limitada.
 • Responsabilitat civil dexplotació.
 • Responsabilitat civil de locativa.
 • Responsabilitat civil de subsidiària de contractistes i subcontractistes.
 • Responsabilitat civil patronal.

Diferències respecte a la pòlissa d’Asemas

Pòlissa d’Asemas
Pòlissa d’U&B
1. Necessitat de contractació de diverses pòlisses en funció de lactivitat professional. 1. Una sola pòlissa en tots els casos.
2. Només cobreix activitats pròpies de l’edificació. 2. Es cobreix una altra activitat que l’assegurat/prenedor faci.
3. S’han de declarar totes les obres anticipadament. 3. Queda coberta qualsevol actuació professional que es faci.
4. S’han de declarar tots els tècnics que s’asseguren mitjançant una relació nominal. 4. Queden coberts tots els tècnics sense necessitat de relacionar-los
5. Les activitats que no es declarin (encara que no necessitin visat), no queden cobertes. 5. No importa si cal visat o no, es cobreix qualsevol obra o actuació professional.
6. L’asseguradora “Verificarà” els pressupostos presentats, prèviament a la contractació. 6. L’asseguradora no realitza cap verificació, ni requereix documentació prèvia de les obres.
7. En el cas de societats cal comunicar qualsevol canvi accionarial. 7. No cal comunicar-ho

Preguntes freqüents

Quines funcions en l’edificació i les responsabilitats poden tenir els Arquitectes?

 • Promotor : Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada que impulsa i/o finança les obres d’edificació. Respon en tot cas juntament amb els altres agents davant dels propietaris dels danys materials ocasionats per vicis o defectes de la construcció.
 • Projectista : El que per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística redacta el projecte. Respon de danys que es derivin d’errades del projecte, ja siguin propis o de tercers a qui s’encarreguen estudis, informes, etc. Els arquitectes/enginyers no sols responen pels seus propis actes, sinó que també se’ls exigeix ​​legalment responsabilitat per actes de tercers.
 • Constructor És l’agent que assumeix contractualment el compromís amb el promotor d’executar amb mitjans humans i materials les obres amb subjecció al projecte. Respon per imperícies del cap d’obra i per l’actuació de les empreses que subcontracti, així com per les deficiències dels productes adquirits per ell.
 • Director d’obra Forma part de la direcció facultativa i dirigeix ​​el desenvolupament dels aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de l’obra de conformitat amb el projecte i la llicència. Responen de la veracitat i l’exactitud del certificat final d’obra.
 • Director de l’execució : Forma part de la direcció facultativa i té a càrrec seu l’execució material de l’obra i controla qualitativament i quantitativament la construcció i qualitat de l’edificat. Respon davant de defectes dexecució material i de la idoneïtat dels materials. És responsable de donar ordres per a la correcta execució del projecte, així com de les modificacions que poguessin resultar necessàries al projecte.
 • Entitats i laboratoris de control de la qualitat : Tenen una funció d’assistència tècnica en el control dels materials. Responen dels seus treballs, si bé la seva responsabilitat pot ser subsidiària respecte de l’agent que figura com a principal obligat.
 • Subministradors de productes : Proporcionen els mitjans materials per a l’execució de l’edificació. Respon de la qualitat dels materials.
 • Propietaris o usuaris : Són els titulars i beneficiaris de l’edificació. Els correspon fer un bon ús i un manteniment adequat de les instal·lacions.

A quins exemples de reclamacions poden estar sotmesos els arquitectes?

 • DESPRENDIMENT DE LA TEULADA DE PISSARRA : Una comunitat de veïns, denunciada per l’ajuntament a causa del constant despreniment de trossos de la teulada, de pissarra, cita tots els intervinents de l’edificació -entre ells l’arquitecte- per dirimir possibles responsabilitats de tots o alguns d’ells.
 • HABITATGE DECLARAT RUINOSA : L’arquitecte i arquitecte tècnic van resultar demandats, per defectes constructius resultants a la ruïna de l’habitatge dels demandants: el mur de contenció a la planta subterrània no era unitari amb els fonaments i el pilar de la planta es trobava fora de mesures. El tribunal va apreciar responsabilitat solidària dels dos agents -arquitecte i arquitecte tècnic- per defectes en el projecte i en l’execució de l’habitatge, condemant-vos a indemnitzar els perjudicats.
 • CAMBRERIA QUE EXCEDEIX L’ALÇADA : El promotor d’un edifici d’habitatges inicia una demanda de responsabilitat civil contra l’arquitecte projectista, després de veure’s obligat a enderrocar un carener que excedia de l’alçada permesa a la llicència d’obres.
 • DEFECTES EN GARATGE SUBTERRANI: Una comunitat de veïns emprèn accions legals contra tots els agents involucrats en la construcció d’un edifici d’habitatges, inclosos l’arquitecte i l’arquitecte tècnic, per defectes de construcció, en considerar que la mida de les places de garatge era insuficient, a causa de la proximitat entre pilars.
 • PROBLEMES DE FONAMENTACIÓ : Els propietaris de diversos habitatges unifamiliars, pertanyents a un mateix projecte, presenten demanda contra l’arquitecte per inobservança de les recomanacions contingudes a l’informe geotècnic, donant lloc a problemes de fonamentació; a causa d’això, es produeixen esquerdes i danys a l’estructura dels habitatges.

Entorn Legal

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.

Xavier Ribera

[email protected]

973 727 072 ext: 102

La conservació del medi ambient és un dret de la societat, per tant, tots tenim l’obligació de preservar-lo.

Qui contamina, paga.

Com puc ajudar-te?
Logo de Urquía&Bas en blanc
CONTACTE

General Brito, 2 4a planta
25007 - Lleida
973 727 072
[email protected]
AJUDA AL CLIENT

Servei al client
Declaració de drets del client
Política de devolucions
Canal de denúncies
Canal de queixes i reclamacions
Accés App