Els administradors de les empreses tenen la difícil tasca de gestionar-les correctament i donar compliment a totes les obligacions que contreu i que els afecten al seu dia a dia. D’aquí sorgeix l’Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius, d’aquesta necessitat de protegir el patrimoni personal dels Administradors, Consellers i Directius davant de reclamacions de tercers per actes professionals incorrectes, reals o presumptes, comesos en l’exercici de les seves funcions.

Urquia & Bas és una corredoria pionera en la contractació d’aquest tipus d’assegurances i, com a especialista en responsabilitat civil professional, aportem a administradors i directius de les empreses els nostres coneixements i experiència, amb l’objectiu de protegir el vostre patrimoni personal oferint la millor solució asseguradora .

A qui ens adrecem

Administradors i/o directius de l’empresa, tant si són nomenats formalment, com sí ho són de fet i tant els passats, com els presents i els futurs, sense haver de nominar-los un a un.

Fundadors de la societat

Cònjuges o parelles de fet dels assegurats.

Empleats en casos de pràctiques d’ocupació indegudes.

Hereus legals de qualsevol persona esmentada anteriorment.

Quant costa aquesta assegurança?

El preu de l’assegurança de responsabilitat civil d’administradors i directius va en funció de l’activitat de l’empresa i la facturació. Alguns factors que poden variar el preu són: sol·licitar cobertura a USA i Canadà, que sigui una empresa de nova creació, que la seva activitat estigui considerada com a agreujada, com per exemple: promoció i construcció d’immobles, empreses informàtiques o de telecomunicacions, institucions o assessories financeres, farmacèutiques, sanitàries o de biotecnologia, joc i apostes, etc. En aquests casos cal un estudi personalitzat.
Com a exemple, us indiquem preu aproximat per a cadascuna de les opcions de capital assegurat, per a una empresa o grup d’empreses model estàndard, suposant una facturació inferior a 4.000.000 €, sense cobertura a USA i Canadà.

Capital Assegurat Preu Anual
150.000 € 267,37 €
300.000 € 320,45 €
600.000 € 453,00 €
1.000.000 € 638,00 €
1.500.000 € 851,00 €

Cobertures

 • Responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat.
 • Reemborsament a la societat.
 • Despeses de defensa.
 • Lliure designació d’advocats.
 • Despeses de recerca/diligencies davant d’òrgans administratius.
 • Despeses d’emergència.
 • Cobertura al fundador de la societat.
 • Noves filials.
 • Responsabilitat dels administradors en societats externes o participades.
 • Sancions administratives (p. ex.: de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).
 • Reclamacions en matèria laboral per pràctica d’ocupació indeguda.
 • Despeses de publicitat.
 • Despeses de comunicació o protecció de la reputació.
 • Despeses de defensa, comunicació i crisis derivats d’un procediment d’extradició.
 • Despeses de defensa derivats de reclamacions per contaminació.
 • Despeses de reclamacions d’accionistes en forma d’acció social de responsabilitat per contaminació.
 • Fiances civils.
 • Despeses de constitució i manteniment de fiances penals.
 • Administradors retirats.
 • Inhabilitació professional.
 • Responsabilitat tributària subsidiària.
 • Responsabilitat civil concursal.
 • Despeses complementàries.
 • Responsabilitat penal corporativa.
 • Cobertura a la societat per reclamacions en matèria laboral per pràctica d’ocupació indegudes.
 • Retroactivitat Il·limitada.
 • Àmbit territorial: mundial, exclòs USA i el Canadà.

Preguntes Freqüents

Article 225. Deure de diligent administració.

 • Els administradors exerciran el seu càrrec amb la diligència d’un ordenat empresari.
 • Cadascun dels administradors haurà d’informar-se diligentment de la marxa de la societat.

Article 226. Deure de lleialtat.

 • Els administradors exerciran el seu càrrec com un representant lleial en defensa de l’interès social, entès com a interès de la societat, i compliran els deures imposats per les lleis i els estatuts.

Article 227. Prohibició d’utilitzar el nom de la societat i d’invocar la condició d’administrador.

 • Els administradors no podran utilitzar el nom de la societat ni invocar la seva condició d’administradors de la mateixa per a la realització d’operacions per compte propi o de persones a ells vinculades.

Article 228. Prohibició d’aprofitar oportunitats de negoci.

 • Cap administrador podrà realitzar, en benefici propi o de persones a ell vinculades, inversions o qualssevol operacions lligades als béns de la societat, de les quals hagi tingut coneixement en ocasió de l’exercici del càrrec, quan la inversió o l’operació hagués estat oferta a la societat o la societat tingués interès en ella, sempre que la societat no hagi desestimat aquesta inversió o operació sense la influència de l’administrador.

Article 229. Situacions de conflicte d’interessos.

 • Els administradors hauran de comunicar al consell d’administració i, en defecte d’això, als altres administradors o, en cas d’administrador únic, a la junta general qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que poguessin tenir amb l’interès de la societat. L’administrador afectat s’abstindrà d’intervenir en els acords o decisions relatius a l’operació a què el conflicte es refereixi.
 • Els administradors deuran, així mateix, comunicar la participació directa o indirecta que, tant ells com les persones vinculades a què es refereix l’article 231, tinguessin en el capital d’una societat amb aquest, anàleg o complementari gènere d’activitat al qual constitueixi l’objecte social, i comunicaran igualment els càrrecs o les funcions que en ella exerceixin.
 • Les situacions de conflicte d’interessos previstes en els apartats anteriors seran objecte d’informació en la memòria.

Article 230. Prohibició de competència.

 • Els administradors no podran dedicar-se, per compte propi o aliè, a aquest, anàleg o complementari gènere d’activitat que constitueixi l’objecte social, excepte autorització expressa de la societat, mitjançant acord de la junta general, a l’efecte de la qual hauran de realitzar la comunicació prevista en l’article anterior.
 • En la societat de responsabilitat limitada qualsevol soci podrà sol·licitar del jutge del mercantil del domicili social el cessament de l’administrador que hagi infringit la prohibició anterior.
 • En la societat anònima, a petició de qualsevol accionista, la junta general resoldrà sobre el cessament dels administradors que ho fossin d’una altra societat competidora.

Article 231. Persones vinculades als administradors.

 • A l’efecte dels articles anteriors, tindran la consideració de persones vinculades als administradors:
  • El cònjuge de l’administrador o les persones amb anàloga relació d’afectivitat.
  • Els ascendents, descendents i germans de l’administrador o del cònjuge de l’administrador.
  • Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans de l’administrador.
  • Les societats en les quals l’administrador, per si o per persona interposada, es trobi en alguna de les situacions contemplades en l’apartat primer de l’article 42 del Codi de Comerç.
 • Respecte de l’administrador persona jurídica, s’entendran que són persones vinculades les següents:
  • Els socis que es trobin, respecte de l’administrador persona jurídica, en alguna de les situacions contemplades en l’apartat primer de l’article 42 del Codi de Comerç.
  • Els administradors, de dret o de fet, els liquidadors, i els apoderats amb poders generals de l’administrador persona jurídica.
  • Les societats que formin part del mateix grup i els seus socis.
  • Les persones que respecte del representant de l’administrador persona jurídica tinguin la consideració de persones vinculades als administradors de conformitat amb el que s’estableix en el paràgraf anterior.

Article 232. Deure de secret.

 • Els administradors, fins i tot després de cessar en les seves funcions, hauran de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, estant obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin com a conseqüència de l’exercici del càrrec, sense que les mateixes puguin ser comunicades a tercers o ser objecte de divulgació quan pogués tenir conseqüències perjudicials per a l’interès social.
 • S’exceptuen del deure a què es refereix l’apartat anterior els supòsits en què les lleis permetin la seva comunicació o divulgació a tercer o que, si escau, siguin requerits o hagin de remetre a les respectives autoritats de supervisió, en aquest cas la cessió d’informació haurà d’ajustar-se al que es disposa per les lleis.
 • Quan l’administrador sigui persona jurídica, el deure de secret recaurà sobre el representant d’aquesta, sense perjudici del compliment de l’obligació que tinguin d’informar a aquella.

Els accionistes: Els Administradors i Directius poden ser demandats pels accionistes individualment i per la junta general. Els motius fonamentals poden ser:

 • Inexactitud en la informació facilitada.
 • Incompliment de les seves obligacions.
 • Ús privilegiat d’informació.
 • Processos de fusions o adquisicions.
 • Mala situació financera de la companyia.

Els empleats: Cada vegada són més freqüents les reclamacions presentades pels empleats, conseqüència de:

 • Incompliment del contracte.
 • Processos de regulació d’ocupació.
 • Discriminació, acomiadament il·legal, assetjament laboral o sexual.

Els creditors: Els motius fonamentals pels quals solen reclamar els creditors són:

 • Ruptura injustificada del contracte.
 • Mala situació financera de la companyia.

Els competidors: Els principals motius són:

 • Violació de pràctiques del mercat, patents o drets.
 • Competència deslleial.

Organismes de l’Administració: Infraccions tributàries o administratives. Pràctiques d’ocupació.

Els liquidadors de la societat: En processos de liquidació de la companyia, en el qual es destitueix el consell i equip directiu, el liquidador en funcions pot presentar reclamacions contra l’antic equip de Direcció i Administració de l’empresa per la presa de decisions i accions que han portat a la companyia a aquesta situació.

Compradors de la societat: Les reclamacions més habituals són degudes a la inexactitud o falsedat de la informació aportada, ocultació de dades necessàries per a l’operació.

Qualsevol persona: Qualsevol persona que se senti perjudicada per una mala administració, gestió o negligència dels Administradors o Directius de la companyia.

Responsabilitat per danys ocasionats a la societat, els socis o tercers derivats d’actes o omissions de l’administrador que siguin il·lícits, mancats de diligència o negligents, que ocasionin un mal real i siguin propis de la gestió de la societat.
En aquest supòsit:

 • Respon l’administrador personalment amb tots els seus béns.
 • Exigeix demostració de la culpa de l’administrador. (Responsabilitat subjectiva)
 • Acció social o acció individual de responsabilitat.

La responsabilitat per deutes socials que s’origina exclusivament per:

 • L’obligació de dissoldre la societat per les causes legal o estatutàriament establertes i no fer-ho.
 • Per no adaptar la societat a la Llei que la regula.

En aquests supòsits:

 • L’administrador respon solidàriament amb l’empresa amb tot el seu patrimoni.
 • No exigeix demostració de la culpa. Responsabilitat objectiva

La responsabilitat per deutes tributaris contrets amb l’administració per:

 • Comissió d’infraccions tributàries lleus: aquelles en les quals la responsabilitat de l’administrador es limita a la sanció derivada de la comissió de la infracció. Respon subsidiàriament.
 • Comissió d’infraccions tributàries greus: aquelles en les quals l’administrador respon de la totalitat del deute tributari (deixar d’ingressar o obtenir beneficis, desgravacions o devolucions fiscals indegudes. Respon subsidiàriament.
 • Responsabilitat per obligacions tributàries pendents de pagament en cas de cessament de l’activitat. Respon subsidiàriament.

Finalment, la Llei General Tributària estableix que “respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants o col·laboradores de la realització d’una infracció tributària”. Aquesta responsabilitat és de tipus subjectiu, és a dir, requereix atribució de negligència. Així, en cas que s’acordi per l’Administració Tributària, seguint el procediment aplicable, el responsable podria ser compel·lit a respondre pel deute tributari, sense esperar a declarar la insolvència de la societat.

Com puc ajudar-te?

Per fer-te arribar un projecte d’Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius, sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu amb la major brevetat.