Assegurança de Responsabilitat Civil d'Administradors i Directius (D&O)


T'ajudem?

Els administradors de les empreses tenen la difícil tasca de gestionar-les correctament i donar compliment a totes les obligacions que contreu i que els afecten al seu dia a dia. D’aquí sorgeix l’ assegurança de responsabilitat civil d’administradors i directius , d’aquesta necessitat de protegir el patrimoni personal dels administradors, consellers i directius davant de reclamacions de tercers per actes professionals incorrectes, reals o presumptes, comesos en l’exercici de les seves funcions .

Urquia & Bas és una corredoria pionera en la contractació d’aquest tipus d’assegurances i, com a especialista en responsabilitat civil professional, aportem a administradors i directius de les empreses els nostres coneixements i experiència, amb l’objectiu de protegir el vostre patrimoni personal oferint la millor solució asseguradora .

A qui ens dirigim?

Administradors i/o directius de l’empresa, tant si són nomenats formalment, com sí que ho són de fet i tant els passats, com els presents i els futurs, sense haver de nominar-los un per un.

Fundadors de la societat

Cònjuges o parelles de fet dels assegurats.

Empleats en casos de pràctiques de treball indegudes.

Hereus legals de qualsevol persona esmentada anteriorment.

Quant costa aquesta assegurança?

El preu de l’ assegurança de responsabilitat civil d’administradors i directius va en funció de l’activitat de l’empresa i la facturació. Alguns factors que poden variar el preu són: sol·licitar cobertura a USA i Canadà, que sigui una empresa de nova creació, que la seva activitat estigui considerada com a agreujada, com ara: promoció i construcció d’immobles, empreses informàtiques o de telecomunicacions, institucions o assessories financeres, farmacèutiques, sanitàries o de biotecnologia, joc i apostes, etc. En aquests casos cal un estudi personalitzat.
Com a exemple, us indiquem preu aproximat per a cadascuna de les opcions de capital assegurat, per a una empresa o grup d’empreses model estàndard, suposant una facturació inferior a 4.000.000 €, sense cobertura a USA i Canadà.

Capital Assegurat Preu Anual
150.000 € 267,37 €
300.000 € 320,45 €
600.000 € 453,00 €
1.000.000 € 638,00 €
1.500.000 € 851,00 €

Cobertures

 • Responsabilitat civil dels administradors i directius de la societat.
 • Reemborsament a la societat.
 • Despeses de defensa.
 • Lliure designació d’advocats.
 • Despeses de recerca/diligències davant d’òrgans administratius.
 • Despeses d’emergència.
 • Cobertura al fundador de la societat.
 • Noves filials.
 • Responsabilitat dels administradors en societats externes o participades.
 • Sancions administratives (p.ex.: de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).
 • Reclamacions en matèria laboral per pràctica docupació indeguda.
 • Despeses de publicitat.
 • Despeses de comunicació o protecció de la reputació.
 • Despeses de defensa, comunicació i crisi derivades d‟un procediment d‟extradició.
 • Despeses de defensa derivades de reclamacions per contaminació.
 • Despeses de reclamacions daccionistes en forma dacció social de responsabilitat per contaminació.
 • Fiances civils.
 • Despeses de constitució i manteniment de fiances penals.
 • Administradors retirats.
 • Inhabilitació professional.
 • Responsabilitat tributària subsidiària.
 • Responsabilitat civil concursal.
 • Despeses complementàries.
 • Responsabilitat penal corporativa.
 • Cobertura a la societat per reclamacions en matèria laboral per pràctica docupació indegudes.
 • Retroactivitat Il·limitada.
 • Àmbit territorial: mundial, exclòs USA i Canadà.

Entorn legal de la Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius

Preguntes Freqüents

Quins són els deures que la llei imposa a un administrador?

 • Article 225 Deure de diligent administració.
  • Els administradors exerciran el càrrec amb la diligència d’un empresari ordenat.
  • Cadascun dels administradors haurà d’informar-se diligentment de la marxa de la societat.
 • Article 226 Deure de lleialtat.
  • Els administradors exerciran el càrrec com a representant lleial en defensa de l’interès social, entès com a interès de la societat, i compliran els deures imposats per les lleis i els estatuts.
 • Article 227 Prohibició de fer servir el nom de la societat i d’invocar la condició d’administrador.
  • Els administradors no poden utilitzar el nom de la societat ni invocar-ne la condició d’administradors per a la realització d’operacions per compte propi o de persones que hi estan vinculades.
 • Article 228 Prohibició d´aprofitar oportunitats de negoci.
  • Cap administrador podrà realitzar, en benefici propi o de persones a ell vinculades, inversions o qualssevol operacions lligades als béns de la societat, de les quals hagi tingut coneixement en ocasió de l’exercici del càrrec, quan la inversió o l’operació hagi estat oferida a la societat o la societat hi tingués interès, sempre que la societat no hagi desestimat aquesta inversió o operació sense intervindre influència de l’administrador.
 • Article 229 Situacions de conflicte dinteressos.
  • Els administradors han de comunicar al consell d’administració i, si no n’hi ha, als altres administradors o, en cas d’administrador únic, a la junta general qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que puguin tenir amb l’interès de la societat. L’administrador afectat s’abstindrà d’intervenir en els acords o les decisions relatius a l’operació a què es refereixi el conflicte.
  • Així mateix, els administradors han de comunicar la participació directa o indirecta que, tant ells com les persones vinculades a què es refereix l’article 231, tinguessin al capital d’una societat amb aquest, anàleg o complementari gènere d’activitat a què constitueixi l’objecte social, i comunicaran igualment els càrrecs o les funcions que hi exerceixin.
  • Les situacions de conflicte d’interessos previstes als apartats anteriors seran objecte d’informació a la memòria.
 • Article 230. Prohibició de competència.
  • Els administradors no podran dedicar-se, per compte propi o aliè, a aquest, anàleg o complementari gènere d’activitat que constitueixi l’objecte social, excepte autorització expressa de la societat, mitjançant acord de la junta general, a aquest efecte hauran de realitzar la comunicació prevista a larticle anterior.
  • A la societat de responsabilitat limitada qualsevol soci podrà sol·licitar del jutge mercantil del domicili social el cessament de l’administrador que hagi infringit la prohibició anterior.
  • A la societat anònima, a petició de qualsevol accionista, la junta general ha de resoldre sobre el cessament dels administradors que ho siguin d’una altra societat competidora.
 • Article 231 Persones vinculades als administradors.
  • A efectes dels articles anteriors, tindran la consideració de persones vinculades als administradors:
   • El cònjuge de l’administrador o les persones amb relació d’afectivitat anàloga.
   • Els ascendents, els descendents i els germans de l’administrador o del cònjuge de l’administrador.
   • Els cònjuges dels ascendents, dels descendents i dels germans de l’administrador.
   • Les societats en què l’administrador, per si o per persona interposada, estigui en alguna de les situacions que preveu l’apartat primer de l’article 42 del Codi de comerç.
  • Respecte de l’administrador persona jurídica, s’entendran que són persones vinculades les següents:
   • Els socis que es trobin, respecte de l’administrador persona jurídica, en alguna de les situacions que preveu l’apartat primer de l’article 42 del Codi de comerç.
   • Els administradors, de dret o de fet, els liquidadors i els apoderats amb poders generals de l’administrador persona jurídica.
   • Les societats que formin part del mateix grup i dels seus socis.
   • Les persones que respecte del representant de l’administrador persona jurídica tinguin la consideració de persones vinculades als administradors de conformitat amb el que estableix el paràgraf anterior.
 • Article 232 Deure secret.
  • Els administradors, fins i tot després de cessar en les seves funcions, han de guardar secret de les informacions de caràcter confidencial, i estan obligats a guardar reserva de les informacions, dades, informes o antecedents que coneguin com a conseqüència de l’exercici del càrrec, sense que aquestes puguin ser comunicades a tercers o ser objecte de divulgació quan pogués tenir conseqüències perjudicials per a linterès social.
  • S’exceptuen del deure a què es refereix l’apartat anterior els supòsits en què les lleis permetin la seva comunicació o divulgació a tercer o que, si s’escau, siguin requerits o hagin de remetre a les respectives autoritats de supervisió, cas en què la cessió de informació s’ha d’ajustar al que disposen les lleis.
  • Quan l’administrador sigui una persona jurídica, el deure de secret recau sobre el representant d’aquesta, sens perjudici del compliment de l’obligació que tinguin d’informar-la.

Qui pot reclamar?

 • Els accionistes: Els administradors i directius poden ser demandats pels accionistes individualment i per la junta general. Els motius fonamentals poden ser:
  • Inexactitud a la informació facilitada.
  • Incompliment de les obligacions.
  • Ús d’informació privilegiat.
  • Processos de fusions o adquisicions.
  • Mala situació financera de la companyia.
 • Els empleats: Cada cop són més freqüents les reclamacions presentades pels empleats, conseqüència de:
  • Incompliment del contracte.
  • Processos de regulació docupació.
  • Discriminació, acomiadament il·legal, assetjament laboral o sexual.
 • Els creditors: Els motius fonamentals pels quals solen reclamar els creditors són:
  • Ruptura injustificada del contracte.
  • Mala situació financera de la companyia.
 • Els competidors: Els principals motius són:
  • Violació de pràctiques del mercat, patents o drets.
  • Competència deslleial.
 • Organismes de lAdministració: Infraccions tributàries o administratives. Pràctiques docupació.
 • Els liquidadors de la societat: En processos de liquidació de la companyia, en el qual es destitueix el consell i l’equip directiu, el liquidador en funcions pot presentar reclamacions contra l’antic equip de Direcció i Administració de l’empresa per la presa de decisions i accions que han portat la companyia a aquesta situació.
 • Compradors de la societat: Les reclamacions més habituals es deuen a la inexactitud o falsedat de la informació aportada, ocultació de dades necessàries per a l’operació.
 • Qualsevol persona: Qualsevol persona que se senti perjudicada per una mala administració, gestió o negligència dels administradors o directius de la companyia.

En quines responsabilitats incorren els administradors?

Responsabilitat per danys ocasionats a la societat, els socis o tercers derivats dactes o omissions de ladministrador que siguin il·lícits, mancats de diligència o negligents, que ocasionin un dany real i siguin propis de la gestió de la societat.
En aquest supòsit:

 • Respon l’administrador personalment amb tots els seus béns.
 • Exigeix ​​una demostració de la culpa de l’administrador. (Responsabilitat subjectiva)
 • Acció social o acció individual de responsabilitat.

La responsabilitat per deutes socials que s’origina exclusivament per:

 • L’obligació de dissoldre la societat per les causes legalment o estatutàriament establertes i no fer-ho.
 • Per no adaptar la societat a la Llei que la regula.

En aquests supòsits:

 • L’administrador respon solidàriament amb l’empresa amb tot el patrimoni.
 • No exigeix ​​demostració de la culpa. Responsabilitat objectiva

La responsabilitat per deutes tributaris contrets amb l’administració per:

 • Comissió d’infraccions tributàries lleus: aquelles en què la responsabilitat de l’administrador es limita a la sanció derivada de la comissió de la infracció. Respon subsidiàriament.
 • Comissió d’infraccions tributàries greus: aquelles en què l’administrador respon de la totalitat del deute tributari (deixar d’ingressar o obtenir beneficis, desgravacions o devolucions fiscals indegudes). Respon subsidiàriament.
 • Responsabilitat per obligacions tributàries pendents de pagament en cas de cessament de lactivitat. Respon subsidiàriament.

Finalment, la Llei General Tributària estableix que “respondran solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants o col·laboradores de la realització dʻuna infracció tributària”. Aquesta responsabilitat és de tipus subjectiu, és a dir, requereix atribució de negligència. Així, en cas que l’Administració Tributària acordi, seguint el procediment aplicable, el responsable podria ser compel·lit a respondre pel deute tributari, sense esperar a declarar la insolvència de la societat.

Com et puc ajudar?

Per fer-te arribar un projecte d’ Assegurança de Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius , sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu el més aviat possible.

Xavier Ribera

[email protected]

973 727 072 ext: 102

La conservació del medi ambient és un dret de la societat, per tant, tots tenim l’obligació de preservar-lo.

Qui contamina, paga.

Com puc ajudar-te?
Logo de Urquía&Bas en blanc
CONTACTE

General Brito, 2 4a planta
25007 - Lleida
973 727 072
[email protected]
AJUDA AL CLIENT

Servei al client
Declaració de drets del client
Política de devolucions
Canal de denúncies
Canal de queixes i reclamacions
Accés App