L'ASSEGURANÇA QUE PROTEGEIX EL PATRIMONI DE LES EMPRESES QUE PODEN CAUSAR UN DANY MEDIAMBIENTAL

Assegurança de Responsabilitat Mediambiental


T'ajudem?

QUI CONTAMINA, PAGA.

Aquest és el principi o idea bàsica que ha inspirat la Llei 26/2007 de Responsabilitat per Danys Mediambientals , adreçada a la prevenció i evitació de danys al medi natural.
Les empreses l’activitat de les quals pugui causar contaminació o dany ambiental als recursos naturals ia la biodiversitat, són responsables de Prevenir, Evitar i Reparar els danys mediambientals que puguin ocasionar.

A qui ens dirigim

A aquelles empreses (Operadors*), l’activitat de les quals pugui causar contaminació o dany ambiental als recursos naturals ia la biodiversitat .

*veure definicions .

No cal confondre la responsabilitat civil per contaminació accidental, coberta de vegades dins de les pòlisses de responsabilitat civil de l’empresa, amb la responsabilitat mediambiental que, a més d’accidental, pot ser també gradual, i fins i tot afectar no només un tercer sinó el propi recinte de les instal·lacions de l’assegurat, que cal contaminar en cas de contaminació.

A més, l’ assegurança de responsabilitat mediambiental substitueix la garantia financera imposada per la Llei per a algunes activitats concretes generadores de residus i amb tota seguretat a un cost molt inferior.

Protegir el patrimoni natural de tots és important, però protegir el patrimoni de l’empresa també ho és, per la qual cosa és essencial disposar d’una assegurança que l’empari davant de qualsevol reclamació per contaminació mediambiental.

Si la vostra activitat està recollida als annexos assenyalats a la Llei, podeu consultar-nos condicions de cobertura i preus per al vostre cas concret, amb tota seguretat podrem oferir-vos les millors condicions per a la vostra protecció.

Cobertures de l’ assegurança de Responsabilitat Mediambiental

Aquest producte dóna cobertura als operadors en cas de pagament d’indemnitzacions o reparacions que poguessin ser exigides en virtut de la responsabilitat administrativa i/o civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers oa els recursos naturals, així com els costos i despeses judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.
Inclou les cobertures exigides a la llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental per a la prevenció , evitació i reparació dels danys mediambientals .

Bàsiques

 • Responsabilitat Mediambiental
 • Costos de prevenció i despeses d’aminoració
 • Danys a la biodiversitat , incloent els 3 graus de reparació segons la Llei 26/2007 i la seva modificació a la Llei 11/2014 (Reparació Primària, Complementària i Compensatòria).
 • Costos de neteja i/o danys ambientals fora de les instal·lacions assegurades, tant per contaminació accidental com gradual
 • Despeses de defensa i fiances

Opcionals

 • Transports de mercaderies de l’assegurat, tant a vehicles propis com a tercers.
 • Contenció de crisi / Crisis management
 • Interrupció de negoci
 • Cobertura de contractistes (activitats de l’empresa fetes fora de les situacions de risc assegurades)
 • Cobertura automàtica de tancs subterranis
 • Cobertura de contenció de crisi
 • Responsabilitat Mediambiental Professional
 • Responsabilitat Civil Patronal

Avantatges

 • Cobertura de contenció de crisi
 • Capacitat de contractació de capitals fins a: 10MM€
 • Sense sublímits. Cobertures àmplies.
 • Un cost més econòmic que constituir una garantia financera i sense restar capacitat de crèdit a l’empresa.
 • Facilitat de la contractació.

Definicions

“Dany als recursos naturals”

Dany físic o la destrucció real d’aigua, sòl, espècies silvestres, hàbitats naturals, i ribera del mar o de ries respecte dels quals l’assegurat és legalment responsable d’acord amb la Directiva de la Unió Europea 2004/35/CE Responsabilitat Mediambiental i la seva transposició a la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental. S’hi inclouen les despeses necessàries per a la reparació del medi ambient danyat en els seus tres graus (primària, complementària i compensatòria).

“Cobertura”

Dins dels límits, termes i condicions estipulats, l’assegurador garanteix a l’assegurat el pagament de les indemnitzacions o reparacions que li puguin exigir en virtut de responsabilitats administratives i/o civils pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i gats judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.

“Operador”

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exerceixi una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controli aquesta activitat o tingui un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic. Per determinar-lo es tindrà en compte el que la legislació sectària, estatal o autonòmica disposi per a cada activitat sobre els titulars de permisos o autoritzacions, inscripcions registrals o comunicacions a l’Administració.

Preguntes freqüents

A quines empreses/operadors afecta la llei de reclamació per danys mediambientals 26/2007?

 • Aquesta llei aplicarà als danys mediambientals ia les amenaces imminents que es produeixin aquests danys, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals enumerades a l’ annex III , encara que no hi ha dol, culpa o negligència. (art. 3.1)
 • Aquesta llei també s’aplica als danys mediambientals ia les amenaces imminents que es produeixin aquests danys, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals diferents de les enumerades a l’ annex III (art.3.2 aib)

Quines empreses/operadors estan obligats a constituir la garantia financera?

Totes les empreses/operadors l’activitat de les quals consta a l’ annex III , classificades com a prioritat 1, 2 i 3 queden obligats a constituir la garantia financera obligatòria prevista a l’article 24 de la Llei 26/2007 de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental.

 • Prioritat 1 : Per a les activitats d’aquest grup, la data d’obligatorietat de contractar una garantia financera va entrar en vigor el 31 d’octubre del 2018. (ordre APM/1040/2017)
 • Prioritat 2 : Va entrar en vigor el 31 d’octubre de 2019. (ordre APM/1040/2017)
 • Prioritat 3 : Per a les activitats d’aquest grup, l’obligatorietat de contractar una garantia financera entrarà en vigor a partir del proper dia 16 d’octubre del 2021. (ordre TEC/1023/2019.

Quines empreses/operadors estan exempts de constituir la garantia financera?

 • Els operadors d’aquelles activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals es va avaluar per una quantitat inferior a 300.000 €.
 • Els operadors d’activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000€ i que puguin acreditar mitjançant certificat que estan adherits a les normes emes i/o uneix-en is 14001.
 • La utilització dels productes fitosanitaris i biocides a què fa referència l’apartat 8.c) id) de l’ annex III , amb fins agropecuaris i forestals, i queden exempts d’efectuar la comunicació prevista a l’art. 24.3
 • Els operadors de les activitats que s’estableixin reglamentàriament atenent el seu potencial escàs de generar danys mediambientals i baix nivell d’accidentalitat, i queden igualment exempts d’efectuar la comunicació prevista a l’art. 24.3

Com es determina la quantia de la garantia financera?

Les empreses/operadors han de determinar la quantia amb la realització d’un estudi d’ impacte mediambiental . Art.33, Reial Decret 2090/2008 de 22 de desembre / Reglament de la Llei 26/2007.

Legislació

Consulta tota la legislació relacionada amb la llei mediambiental Vegeu la legislació de la llei mediambiental

Formulari de petició de pressupost o informació

Per fer-te arribar un projecte d’ Assegurança de Responsabilitat Mediambiental , sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu el més aviat possible.

Solicitud de presupuestoRESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Déjame tus datos y me pondré en contacto contigo con la mayor brevedad.

Xavier Ribera

[email protected]

973 727 072 ext: 102

La conservació del medi ambient és un dret de la societat, per tant, tots tenim l’obligació de preservar-lo.

Qui contamina, paga.

Com puc ajudar-te?
Logo de Urquía&Bas en blanc
CONTACTE

General Brito, 2 4a planta
25007 - Lleida
973 727 072
[email protected]
AJUDA AL CLIENT

Servei al client
Declaració de drets del client
Política de devolucions
Canal de denúncies
Canal de queixes i reclamacions
Accés App