QUI CONTAMINA, PAGA.

Aquest és el principi o idea bàsica que ha inspirat la Llei 26/2007 de Responsabilitat per Danys Mediambientals, adreçada a la prevenció i evitació de danys al medi natural.
Les empreses l’activitat de les quals pugui causar contaminació o dany ambiental als recursos naturals ia la biodiversitat, són responsables de Prevenir, Evitar i Reparar els danys mediambientals que puguin ocasionar.

A qui ens adrecem

A aquelles empreses (Operadors*), l’activitat de les quals pugui causar contaminació o danys ambientals als recursos naturals i a la biodiversitat.

*veure definicions.

No s’ha de confondre la responsabilitat civil per contaminació accidental, coberta de vegades dins de les pòlisses de responsabilitat civil de l’empresa, amb la responsabilitat mediambiental que, a més d’accidental, pot ser també gradual, i fins i tot afectar no només a un tercer sinó al propi recinte de les instal·lacions de l’assegurat, que en cas de contaminació caldrà netejar.

A més, l’assegurança de responsabilitat mediambiental substitueix la garantia financera imposada per la Llei per a algunes activitats concretes generadores de residus i amb tota seguretat a un cost molt inferior.

Protegir el patrimoni natural de tots és important, però protegir el patrimoni de l’empresa també ho és. Per aquest motiu es important tenir una assegurança de danys mediambientals que doni cobertura davant de qualsevol reclamació de danys al medi ambient.

Si la seva activitat està recollida en els annexos assenyalats en la Llei, pot consultar condicions de cobertura i preus per al seu cas concret, amb tota seguretat podrem oferir-li les millors condicions per a la seva protecció.

Cobertures

Aquest producte dona cobertura als operadors en el cas de pagament d’indemnitzacions o reparacions que poguessin ser exigides en virtut de la responsabilitat administrativa i/o civil pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i despeses judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.
Inclou les cobertures exigides a la llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental per a la prevencióevitació i reparació dels danys mediambientals.

Bàsiques

 • Responsabilitat Mediambiental
 • Costos de prevenció i despeses de minoració
 • Danys a la biodiversitat, incloent els 3 graus de reparació segons la Llei 26/2007 i la seva modificació en la Llei 11/2014 (Reparació Primària, Complementària i Compensatòria).
 • Costos de neteja i/o danys ambientals fora de les instal·lacions assegurades, tant per contaminació accidental com gradual
 • Despeses de defensa i fiances

Opcionals

 • Transports de mercaderies de l’assegurat, tant en vehicles propis com de tercers.
 • Contenció de crisi / Crisi management.
 • Interrupció de negoci.
 • Cobertura de contractistes (activitats de l’empresa realitzades fora de les situacions de risc assegurades).
 • Cobertura automàtica de tancs subterranis.
 • Cobertura de contenció de crisi
 • Responsabilitat Mediambiental Professional
 • Responsabilitat civil patronal

Avantatges

 • Cobertura de contenció de crisi.
 • Capacitat de contractació de capitals fins a: 10MM€.
 • Sense sublímits. Cobertures àmplies.
 • Un cost més econòmic que el de constituir una garantia financera i sense restar capacitat de crèdit a l’empresa.
 • Facilitat de la seva contractació.

Definicions

Danys físics o la destrucció real d’aigua, sòl, espècies silvestres, hàbitats naturals, i ribera del mar o de ries respecte dels quals l’assegurat és legalment responsable conforme a la Directiva de la Unió Europea 2004/35/CE sobre Responsabilitat Mediambiental i la seva transposició a la Llei 26/2007 sobre Responsabilitat Mediambiental. S’inclouen les despeses necessaries per a la reparació del medi ambient danyat en els seus tres graus (primària, complementària i compensatòria).

Dins dels límits, termes i condicions estipulats, l’Assegurador garanteix a l’Assegurat el pagament de les indemnitzacions o reparacions que poguessin ser-li exigides en virtut de responsabilitats administratives i/o civils pels danys i perjudicis ocasionats a tercers o als recursos naturals, així com els costos i gats judicials, extrajudicials i de prestació de fiances.

Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exerceixi una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controli aquesta activitat o tingui un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic. Per a la seva determinació es tindrà en compte el que la legislació sectorial, estatal o autonòmica disposi per a cada activitat sobre els titulars de permisos o autoritzacions, inscripcions registrals o comunicacions a l’Administració.

Preguntes freqüents

 • Aquesta llei aplicarà als danys mediambientals i a les amenaces imminents que tals danys ocorrin, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals enumerades en l’annex III, encara que no existeix dol, culpa o negligència. (art. 3.1)
 • Aquesta llei també s’aplicarà als danys mediambientals i a les amenaces imminents que tals danys ocorrin, quan hagin estat causats per les activitats econòmiques o professionals diferents de les enumerades en l’annex III (art.3.2 a i b)

Totes les empreses / operadors l’activitat consta en l’annex III, classificades com a prioritat 1, 2 i 3 queden obligats a constituir la garantia financera obligatòria que preveu l’article 24 de la Llei 26/2007 de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

 • Prioritat 1: Per a les activitats d’aquest grup, la data d’obligatorietat de contractar una garantia financera va entrar en vigor el 31 d’octubre de 2018. (ordre APM / 1040/2017)
 • Prioritat 2: Va entrar en vigor el 31 d’octubre de 2019. (ordre APM / 1040/2017)
 • Prioritat 3: Per a les activitats d’aquest grup, l’obligatorietat de contractar una garantia financera entrarà en vigor a partir del pròxim dia 10 d’octubre de 2021. (ordre TEC / 1023/2019
 • Els operadors d’aquelles activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals es vaig avaluar per una quantitat inferior a 300.000€.
 • Els operadors d’activitats susceptibles d’ocasionar danys la reparació dels quals s’avaluï per una quantitat compresa entre 300.000 i 2.000.000€ i que puguin acreditar mitjançant certificat que estan adherits a les normes emas i/o une-en iso 14001.
 • La utilització dels productes fitosanitaris i biocides als quals es refereix l’apartat 8.c) i d) de l’annex III, amb finalitats agropecuaris i forestals, quedant exempts d’efectuar la comunicació prevista en l’art. 24.3
 • Els operadors de les activitats que s’estableixin reglamentàriament atenent el seu escàs potencial de generar danys mediambientals i baix nivell d’accidentalitat, quedant igualment exempts d’efectuar la comunicació prevista en l’art. 24.3

Les empreses/operadors determinaran la quantia amb la realització d’un estudi d’impacte mediambiental. art.33, reial decret 2090/ 2008 de 22 de desembre / reglament de la llei 26/2007.

Legislació

Consulta tota la legislació relacionada amb la llei mediambiental aquí

Formulari de petició de pressupost o informació

Per fer-te arribar un projecte d’Assegurança de Responsabilitat Mediambiental, sense cap compromís per part teva, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu amb la major brevetat.

Solicitud de presupuestoRESPONSABILIDAD POR DAÑOS MEDIOAMBIENTALES

Déjame tus datos y me pondré en contacto contigo con la mayor brevedad.