Assegurança de responsabilitat civil per a fiscals


T'ajudem?

És l’assegurança de Responsabilitat Civil imprescindible, per a tots els membres de la carrera fiscal que vulguin protegir el seu patrimoni davant d’una eventual reclamació per error professional .

Cobreix el pagament d’aquelles indemnitzacions de què pugui resultar civilment responsable el Fiscal assegurat per perjudicis purament pecuniaris ocasionats a tercers, a causa d’errors i/o faltes involuntàries comesos per si mateix o persones que en depenguin laboralment, durant l’exercici de la seva activitat professional com Fiscal, tal com es defineix al Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal de 30.12.81 i altres disposicions legals aplicables. S’hi inclouen també la defensa penal i la inhabilitació temporal per a l’exercici de la professió.

Preus de l’assegurança de Responsabilitat Civil per a Fiscals

CAPITAL ASSEGURATPREU TOTAL
150.000,00 €128,79 €
300.00,00 €149,74 €
450.000,00 €172,09 €
600.00,00 €195,24 €
1.200.000,00 €260,63 €

Resum de Cobertures de la pòlissa

  • Inclou la pèrdua o pèrdua de documents i peces de convicció.
  • Cobertura per inhabilitació: fins a 3.000€ mes/24 mesos.
  • Defensa en procediments administratius disciplinaris.
  • Defensa per reclamacions per assetjament.
  • Pagament de sancions de lAEPD.
  • Danys o pèrdues dexpedients i documents.
  • Defensa penal i fiances.
  • Defensa en cas de patir agressions físiques o verbals (injúria, calúmnia, amenaces, coaccions, etc.).
  • Lliure elecció d’advocats.

Retroactivitat il·limitada . Significa que es cobreixen les reclamacions efectuades durant la vigència de la pòlissa, per fets ocorreguts en qualsevol època, sempre que l’assegurat en sigui desconeixedor en el moment de la contractació, així com aquelles reclamacions efectuades amb posterioritat a l’anul·lació del contracte a els casos de jubilació, excedència, cessació en la condició de Fiscal substitut o defunció.

Entorn legal

Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal de 30.12.81

L’equiparació dels jutges i magistrats a la resta d’empleats públics en matèria de responsabilitat civil no delictiva realitzada mitjançant l’eliminació del capítol II anterior del Títol III, que comprenia dels arts. 411 a 413, l’art. 297, i la modificació de l’art. 296 LOPJ mitjançant la Llei Orgànica 7/2015, del 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, ha vingut a limitar aquesta responsabilitat a l’acció de tornada de l’administració contra el funcionari que hagi incorregut en dol o culpa greu ia l’acció civil “ex delit”-

Aquest règim és aplicable als fiscals d’acord amb l’art 60 EOMF: “l’exigència de responsabilitat civil i penal als membres del Ministeri Fiscal i la repetició contra aquests per part de l’Administració de l’Estat, si escau, es regirà , quan els sigui d’aplicació, pel que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial i Magistrats.”

En qualsevol cas, com ja s’ha dit, cal tenir en compte que aquesta reforma no afecta la denominada acció civil “ex delit” exigible en el procés penal seguit contra un fiscal per delicte comès en l’exercici del càrrec en aquest cas si se li podria reclamar directament la responsabilitat que correspongui.

Com puc ajudar-te?

Si vols més informació sobre aquesta assegurança de Responsabilitat civil per a Fiscals , deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu amb la major brevetat.

Ramon d’Urquia

[email protected]

973 727 072 ext: 102

Sóc en Ramon d’Urquia, llicenciat en dret i corredor d’assegurances.

El primer em permet tenir els coneixements necessaris per avaluar els riscos de responsabilitat civil dels nostres assegurats i el segon, transferir-los a les asseguradores en les condicions més adequades. El meu objectiu és protegir el vostre patrimoni personal, oferint la millor solució asseguradora.

Com puc ajudar-te?
Logo de Urquía&Bas en blanc
CONTACTE

General Brito, 2 4a planta
25007 - Lleida
973 727 072
[email protected]
AJUDA AL CLIENT

Servei al client
Declaració de drets del client
Política de devolucions
Canal de denúncies
Canal de queixes i reclamacions
Accés App