És l’assegurança de Responsabilitat Civil imprescindible, per a tots els membres de la carrera fiscal que vulguin protegir el seu patrimoni davant una eventual reclamació per error professional.

Cobreix el pagament d’aquelles indemnitzacions de què pugui resultar civilment responsable el fiscal assegurat per perjudicis purament pecuniaris ocasionats a tercers, a causa d’errors i/o faltes involuntàries comesos per si mateix o persones que en depenguin laboralment, durant l’exercici de la seva activitat professional com a Fiscal, tal com es defineix a  l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal de 30.12.81  i altres disposicions legals aplicables. També s’hi inclouen la defensa penal i la inhabilitació temporal per a l’exercici de la professió.

Preus de l’assegurança de Responsabilitat Civil per a Fiscals

CAPITAL ASSEGURAT PREU TOTAL
150.000,00 € 128,79 €
300.00,00 € 149,74 €
450.000,00 € 172,09 €
600.00,00 € 195,24 €
1.200.000,00 € 260,63 €

A continuació, podeu veure les Condicions i Cobertures i contractar l’Assegurança de Responsabilitat Civil per a Fiscals

Cobertures i condicions
Contracta la teva pòlissa

Resum de cobertures de la pòlissa

  • Inclou la pèrdua o desaparició de documents i peces de convicció.
  • Cobertura per inhabilitació: fins a 3.000€ mes / 24 mesos
  • Defensa en procediments administratius disciplinaris
  • Defensa per reclamacions per assetjament
  • Pagament de sancions de l’AEPD
  • Danys o pèrdues d’expedients i documents
  • Defensa penal i fiances
  • Defensa en cas de sofrir agressions físiques o verbals (injúria, calúmnia, amenaces, coaccions, etc.
  • Lliure elecció d’advocats

Retroactivitat il·limitada. Significa que es cobreixen les reclamacions efectuades durant la vigència de la pòlissa, per fets ocorreguts en qualsevol època, sempre que l’assegurat en sigui desconeixedor en el moment de la contractació, així com aquelles reclamacions efectuades amb posterioritat a l’anul·lació del contracte en els casos de jubilació, excedència, cessació en la condició de fiscal substitut o defunció.

Entorn legal

Estatut Orgànico del Ministeri Fiscal de 30.12.81

L’equiparació dels jutges i els magistrats a la resta d’empleats públics en matèria de responsabilitat civil no delictiva realitzada mitjançant l’eliminació de l’anterior capítol II del Títol III, que comprenia dels arts. 411 a 413, l’art. 297, i la modificació de l’art. 296 LOPJ mitjançant la Llei Orgànica 7/2015, del 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial, ha vingut a limitar aquesta responsabilitat a l’acció de retorn de l’administració contra el funcionari que hagi incorregut en dol o culpa greu ia l’acció civil “ex delit”-

Aquest règim és aplicable als fiscals d’acord amb l’art 60 EOMF: “l’exigència de responsabilitat civil i penal als membres del Ministeri Fiscal i la repetició contra aquests per part de l’Administració de l’Estat, si escau, es regirà , quan els sigui d’aplicació, pel que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial i Magistrats.”

En qualsevol cas, com ja s’ha dit, cal tenir en compte que aquesta reforma no afecta la denominada acció civil “ex delit” exigible en el procés penal seguit contra un fiscal per delicte comès en l’exercici del seu càrrec; se li podria reclamar directament la responsabilitat que correspongui.

Com puc ajudar-te?

Si vols més informació sobre aquesta assegurança de Responsabilitat civil per a Fiscals, deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu amb la major brevetat.