Per a tots els membres de la carrera Fiscal que vulguin protegir el seu patrimoni davant una eventual reclamació per error professional.

Cobreix el pagament d’aquelles indemnitzacions de les quals en pugui resultar civilment responsable l’assegurat per perjudicis purament pecuniaris ocasionats a tercers, per causa d’errors i/o faltes involuntàries comeses per si mateix o per persones que d’ell en depenguin laboralment, durant l’exercici de la seva activitat professional com a fiscal, segons les funcions definides en l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal de 30.12.81 i altres disposicions legals aplicables. S’inclouen la defensa penal i la inhabilitació.

Preus

CAPITAL ASSEGURAT PREU TOTAL
150.000,00 € 123,33 €
300.00,00 € 143,68 €
450.000,00 € 165,38 €
600.00,00 € 187,86 €
1.200.000,00 € 251,34 €
Cobertures i condicions
Contracta la teva pòlissa

Resum de cobertures

  • Inclou la pèrdua o desaparició de documents i peces de convicció.
  • Cobertura per inhabilitació: fins a 3.000€ mes / 24 mesos
  • Defensa en procediments administratius disciplinaris
  • Defensa per reclamacions per assetjament
  • Pagament de sancions de l’AEPD
  • Danys o pèrdues d’expedients i documents
  • Defensa penal i fiances
  • Defensa en cas de sofrir agressions físiques o verbals (injúria, calúmnia, amenaces, coaccions, etc.
  • Lliure elecció d’advocats

Retroactivitat il·limitada. Es cobreixen les reclamacions efectuades durant la vigència de la pòlissa, per fets ocorreguts en qualsevol època, sempre que l’assegurat en fos desconeixedor dels mateixos en el moment de la contractació, així com aquelles reclamacions efectuades amb posterioritat a l’anul·lació del contracte en els casos de jubilació, excedència, cessació en la condició de fiscal substitut o defunció.

Entorn legal

Estatut Orgànico del Ministeri Fiscal de 30.12.81

L’equiparació dels jutges i magistrats a la resta d’empleats públics en matèria de responsabilitat civil no delictiva realitzada mitjançant l’eliminació de l’anterior capítol II del Títol III, que comprenia dels arts. 411 a 413, l’art. 297, i la modificació de l’art. 296 LOPJ mitjançant la Llei orgànica 7/2015, de 21 de juliol, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, ha vingut a limitar aquesta responsabilitat a l’acció de retorn de l’administració contra el funcionari que hagi incorregut en dol o culpa greu i a l’acció civil “ex delicto ”-

Aquest règim resulta d’aplicació als fiscals d’acord amb l’art 60 EOMF: “l’exigència de responsabilitat civil i penal als membres del Ministeri Fiscal i la repetició contra aquests per part de l’Administració de l’Estat, si escau, es regirà, quan els sigui aplicable, pel que es disposa en la Llei orgànica del Poder Judicial i Magistrats.”

En qualsevol cas, com ja s’ha dit, ha de tenir-se en compte que tal reforma no afecta a la denominada acció civil “ex delicto ” exigible en el procés penal seguit contra un fiscal per delicte comès en l’exercici del seu càrrec en aquest cas si se li podria reclamar directament la responsabilitat que correspongui.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.