Informació prèvia a la contractació

Informació que presenta URQUIA & BAS, Corredoria de Assegurances, S.L. amb caràcter previ a la celebració d’un contracte d’assegurances, d’acord amb l’article 173,1 del RDL 3/2020 de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a l’ordenament juridic Espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit d’assegurances privades i plans i fons de pensions en la legislació espanyola.

URQUÍA & BAS,  Corredoria de Assegurances, S.L., està domiciliada a Lleida, carrer General Brito, 2, 4a planta, col·legiada a través del Col·legi de Mediadors de Lleida amb el n. 51285, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida en el  Tom 206, Foli 117, Full L-3852 i el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la D.G.S.F.P., amb el n. J-165. A efectes de la seva comprovació, es poden realitzar les oportunes consultes a aquest organisme, situat en el Paseo de la Castellana, 44, 28046 de Madrid, telèfon 913390000, fax 913397053 o en la pàgina web: www.dgsfp.mineco.es
Tenim concertada l’Assegurança de Responsabilitat Civil i capacitat financera, atesa la legislació vigent.

La Corredoria no posseeix una participació directa o indirecta superior al 10% del capital social o dels drets de vot de cap entitat asseguradora. Així mateix,  cap entitat asseguradora, ni empresa matriu de cap entitat asseguradora posseeix una participació directa o indirecta superior al 10% dels drets de vot o del capital d’aquesta Corredoria. Estem subjectes a l’Autoritat de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, i complim les normes i els principis establerts per aquesta Autoritat per a les activitats generals de prestació de serveis en matèria d’assegurances.

Som, a més a més, membres d’ADECOSE (Asociación de Corredores de Seguros) i de la xarxa de distribució de WILLIS NETWORK.

Som una corredoria independent, i una consultoria de gestió del risc, que ofereix serveis de transacció i/o d’assessoria en matèria d’assegurances. Els nostres serveis d’assessoria comprenen tots els productes generals d’assegurança i no tenim dependència de cap companyia d’assegurances.

Li facilitem assessorament,  d’acord amb l’obligació establerta en els articles 155, 173.1.1 i 175,2 del RDL 3/2020, de dur a terme una anàlisi objectiva i independent dels contractes d’assegurança, sobre la base d’un nombre suficient de contractes d’assegurança oferts pel mercat, en els riscos, objecte de cobertura, de tal manera que podem formular una recomanació, atenent als criteris professionals, respecte al contracte d’assegurança més adient a les seves necessitats.

En absència de qualsevol altre acord, aquest document estableix els termes de la nostra relació comercial amb vostè, amb el propòsit de prestar-li els serveis d’intermediació d’assegurances que s’hi estableixen.

Utilització de la informació

Totes les activitats realitzades per nosaltres, atenent al present document, són per al seu ús exclusiu i tota la informació, recomanacions, propostes, informes i qualsevol altra dada que li puguem facilitar amb relació als nostres serveis, estan destinades al seu ús exclusiu. Vostè es compromet a no permetre l’accés a aquesta informació a cap tercera persona, sense la nostra expressa autorització, per escrit. Ens reservem el dret de prendre les mesures oportunes per tal de protegir la propietat de la nostra informació.

Confidencialitat

Qualsevol informació que vostè ens faciliti, amb relació a la seva activitat, serà considerada informació confidencial. Tot i això, en actuar en el seu nom, i en aquelles ocasions en les quals aquesta informació es consideri fonamental a efectes dels riscos que s’han de cobrir, ens veurem  obligats a presentar als asseguradors o a altres parts certa informació que vostè pot considerar confidencial. Qualsevol informació delicada serà tractada adequadament i la informació específicament referida a la seva activitat no serà identificada sense el seu consentiment.

Queixes

De conformitat amb els articles 166, 167, 168 i 173,1. C rdL 3/2020, de 4 de febrer i el Reglament del Servei d’Atenció al Client d’aquesta Corredoria, els seus clients i qualsevol altra persona interessada, podran formular les seves queixes o reclamacions relatives als serveis prestats i derivades de les obligacions que sorgeixen dels contractes d’assegurança en els quals hi hagi intervingut la Corredoria, davant el senyor José María Simón Solano, plaça Sant Joan, n. 6, 3a planta, 25007 Lleida, i telèfon 973230075, fax 973237008 i adreça de correu electrònic: jmss@advocats-simon.com.

En el cas de no quedar satisfet amb la resposta a la seva  queixa, vostè té el dret a remetre-la a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, (Paseo de la Castellana, 40, 28046 Madrid)

Els nostres serveis.

Negociació i Col·locació.

Tractarem amb vostè o amb els seus representants les seves necessitats respecte a les assegurances, incloent l’abast de la cobertura, els límits per contractar i el cost. Després de la recepció de les seves instruccions, preferentment per escrit, procedirem a complir els seus requeriments d’assegurança.

Farem tot allò que estigui en les nostres mans per iniciar el seu programa d’assegurances subjecte als asseguradors disponibles, abans de la data d’efecte, o  renovació, o ampliació de cobertura (allò que correspongui en el seu cas).

Li proporcionarem informació sobre la cobertura de l’assegurança que nosaltres li recomanem contractar i que hem analitzat tenint en consideració conceptes,  com la idoneïtat del contracte, restriccions, exclusions, preu i altres aspectes relatius a l’assegurador, a fí de facilitar la seva decisió, d’acceptar-la o no, contestant a totes les seves preguntes.

Solvència del Mercat

Estem atents a qualsevol informació sobre la solvència financera de les  asseguradores i mercats que recomanem. No obstant, en cap cas actuem como asseguradors, així com tampoc garantim,  o,  de cap altra manera, responem de la solvència de cap assegurador o mercat utilitzat. Per això, la decisió última sobre la conveniència d’utilitzar un determinat assegurador (o mercat) li correspon a vostè.

Gestió de Pòlisses i Sinistres

Excepte amb un acord en contrari, li enviarem la documentació confirmant la cobertura col·locada en nom seu, que inclourà detalls sobre els asseguradors, junt amb una nota de càrrec o rebut de prima, si procedeix, amb totes las quantitats a pagar, desglossades.

Li remetrem tots els documents de la pòlissa, i en el seu cas, qualsevol modificació o suplement de la mateixa, tan aviat como sigui possible.

Excepte amb un acord o pràctica habitual del mercat, en contrari, prestarem els serveis de tramitació de sinistres durant el període de vigència de las pòlisses que nosaltres hàgim col·locat. Aquest servei de tramitació de sinistres inclou, prèvia recepció de la informació necessària, la notificació del sinistre i de las circumstàncies d’aquest als asseguradors; la seva representació en la tramitació i resolució del sinistre i el cobrament i/o liquidació del sinistre conforme als usos del mercat i els termes i condicions de la pòlissa. Li recomanem que no tramiti els sinistres directament amb les asseguradores. No obstant, si decideix fer-ho, li proporcionarem l’assessorament i assistència que requereixi

Els nostres serveis de tramitació de sinistres cessaran en el moment en què confirmem que vostè ha encomanat a una altra entitat que assumeixi la gestió dels sinistres de la seva assegurança. En el cas que siguem nosaltres qui rebem el pagament de la indemnització del sinistre, li remetrem aquest import immediatament després de la seva recepció, tot i que, donem prioritat a que vostè rebi el cobrament directament des de la companyia en el compte corrent que ens hagi indicat.

Blanqueig de capitals

A efectes de complir amb la normativa referida al blanqueig de diners, en ocasions haurem de sol·licitar als clients que confirmin (o tornin a confirmar) la seva identitat. És possible que necessitem fer-ho en el moment en què passin a ser clients nostres, o si ja  porten un temps sent-ho o, per exemple, en revisar els detalls relatius als formularis de proposta o a la transferència dels pagaments de sinistres. Aquesta  informació podrà ser compartida quan així s’estimi necessari, amb els organismes reguladors o legals. Els  informem que no estem autoritzats a mostrar-los cap informe que puguem elaborar basat en el nostre  coneixement o sospita d’activitats de blanqueig de capitals, així com tampoc podem desvetllar-los la seva pròpia existència.

Disposem de sistemes que ens protegeixen i protegeixen als nostres clients davant el frau o altres delictes, i a més podem utilitzar els serveis de tercers a efectes de verificació i identificació de clients. La informació dels clients podrà utilitzar-se per a prevenir el crim i perseguir als responsables. Així mateix, podrem acarar les seves dades amb les de la base de dades de delictes financers. En cas que ens faciliti informació falsa o inexacta ens veurem obligats a traslladar aquestes dades a les agències reguladores que podran fer ús d’aquesta informació.

Els seus compromisos

Qüestionaris de Proposta

És possible que, per a determinades classes d’assegurança, vostè hagi de completar un formulari, qüestionari o document similar de proposta d’assegurança. Tot i que nosaltres l’assessorem en aquesta tasca, no podrem complimentar aquest document en nom seu.

Aportació d’informació

Amb el propòsit que la pòlissa oferta pugui satisfer els seus requeriments de cobertura, serà responsabilitat seva facilitar-nos la informació que puguem sol·licitar-li per tal de proporcionar-li la cobertura requerida. No som responsables de les conseqüències que se’n puguin derivar d’un retard o incompliment per la seva part en aquest punt. Així mateix, haurà de facilitar-nos tota la informació pertinent, en relació amb els requeriments de cobertura, que puguin influir en l’acceptació del risc per part dels asseguradors, en els termes aplicables i/o en el cost de la cobertura. Legalment, no correspon als asseguradors dur a terme investigacions o comprovacions sobre la fiabilitat de la informació facilitada. L’ocultació d’informació i/o la manca d’exactitud podrien permetre als asseguradors cancel·lar la pòlissa o rebutjar un sinistre totalment o parcialment. Aquesta obligació d’aportació d’informació és igualment aplicable,  tant a les pòlisses noves d’assegurança,  com a les de successives renovacions.

Si us plau, consulti’ns en cas de dubte sobre allò  que constitueixi informació pertinent, en cas que existeixi informació d’aquest tipus de la qual no en tinguem coneixement.

La seva pòlissa

Necessitem que revisi la cobertura d’assegurança per tal de verificar que aquesta reflecteix en la seva totalitat la cobertura, condicions, límits i altres termes que hagi pogut sol·licitar. Ha de prestar especial atenció als condicionats de la pòlissa, ja que l’incompliment d’aquests pot invalidar la seva cobertura, així com les condicions de notificació dels sinistres.

En cas de dubte o discrepància, si us plau posi’s en contacte amb nosaltres al més aviat possible.

Sinistres

És la seva responsabilitat notificar els sinistres o aquelles circumstàncies que pogueren ocasionar-los. Per evitar que la cobertura de la pòlissa resulti perjudicada per una manca d’entesa, li recomanem que es familiaritzi amb els termes de les garanties i dels procediments relacionats amb els sinistres i la seva notificació. L’incompliment dels requisits de notificació establerts a la pòlissa, en particular  en tot allò que es refereixi a terminis, podria permetre als asseguradors rebutjar el seu sinistre. En declarar un sinistre, vostè haurà de notificar totes les circumstàncies que en resultin pertinents.

Pagament de la Prima

El pagament de la prima s’efectuarà al venciment de l’assegurança. L’impagament de la prima suposa per l’assegurat la suspensió d’efecte del contracte als trenta dies d’aquest venciment, segons el que estipula la L.C.S.

Canvis

Tan aviat com sigui possible haurà d’informar-nos de qualsevol canvi que pogués afectar als serveis que hem de prestar-li nosaltres o a la cobertura estipulada en la seva pòlissa d’assegurança.

La nostra remuneració

Rebem la nostra remuneració en concepte de comissió dels asseguradors,  d’acord amb la pràctica habitual del mercat, excepte que existeixi pacte diferent amb vostè. La nostra remuneració mitja en els últims 5 anys és del 13,7% de la prima neta, sense incloure despeses pels serveis auxiliars que prestem,  i els impostos que estaran inclosos i desglossats en el rebut que li farem arribar.

Finalització

Els nostres serveis finalitzen amb el venciment de la pòlissa no renovada, excepte que aquesta hagi estat reemplaçada per una altra,  amb la nostra  intervenció o existeixin sinistres pendents, raó per la qual els nostres serveis s’estendran fins a la seva finalització.

Àmbit legal

El present acord que estableix els termes de la nostra relació quedarà subjecte i serà interpretat conforme a la Legislació Espanyola, i qualsevol conflicte derivat d’aquest,  quedarà sotmès a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de Lleida.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.