Política de devolucions o Dret de desistiment

En virtut del que disposen els articles 4 i 7 de la Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors, es reconeix als prenedors el dret a desistir del contracte sense indicació dels motius i sense cap penalització, sempre que:

– La voluntat de desistir s’enviï a l’assegurador, en paper o un altre suport durador, en un termini de 14 dies (assegurances no vida) o 30 dies (assegurances de vida), a comptar des que es notifiqui a l’acceptant que el contracte s’ha formalitzat o des de la recepció de la informació contractual si aquesta recepció és posterior.

– NO es tracti de contractes en els quals el prenedor assumeix el risc de la inversió o en els quals la rendibilitat garantida estigui en funció de les inversions assignades al contracte (i.e. assegurances “unit-linked”).

– NO es tracti d’assegurances de viatge o equipatge de durada inferior a un mes.

– NO es tracti d’assegurances de durada inferior al termini previst per a desistir.

– NO es tracti d’assegurances obligatòries per al prenedor.

– NO es tracti de plans de previsió assegurats

Quan s’exerceixi el dret de desistiment el prenedor haurà d’assumir el cost de la part de prima corresponent al període durant el qual el contracte d’assegurança ha estat en vigor (els dies transcorreguts des de la perfecció del contracte fins a la data en què es notifica el desistiment ). El termini per liquidar aquesta quantitat és, com a màxim, de trenta dies naturals des que es notifica el desistiment.

Com puc ajudar-te?

Deixa’m les teves dades i em posaré en contacte amb tu al més aviat possible.