Aquí trobaràs la solució asseguradora per a les teves necessitats.

Necessitats per adquisició

Si has adquirit un cotxe i té menys de 5 anys i especialment si l’has finançat, t’interessa assegurar el vehicle a tot risc. En aquest cas, és necessari que declaris els accessoris que no siguin de sèrie, per a que estiguin també coberts.
Si ja té més de 5 anys o si no desitges assegurar-lo a tot risc, tens altres opcions intermèdies, com per exemple assegurar l’incendi i el robatori o el sinistre total (quan el sinistre supera el valor del vehicle al preu d’usat) o senzillament, assegurar-lo a tercers.

Si el conductor té menys de 25 anys o menys de dos anys de carnet, s’haurà de declarar a la pòlissa, sigui com a conductor habitual o com a conductor ocasional i pagar el recàrrec que la companyia estableix. En funció de la companyia aquest recàrrec pot ser major o menor, però ocultar aquesta circumstància pot afectar-te en cas de sinistres.

En l’assegurança de circulació, si la caravana/remolc té un pes superior als 750 quilos no s’hi inclouen els danys ocasionats a tercers ni els danys ocasionats pels objectes que s’hi transportin. S’haurà de fer una assegurança específica per a la caravana que, igual que amb els automòbils, pot ser només a tercers o també a tot risc. Has de tenir en compte que quan la caravana està en repòs, també pot patir i ocasionar danys, per la qual cosa hauràs de preveure-ho a l’hora d’assegurar-la i declarar-ne el contingut.

A més dels danys que puguin ocasionar-se durant el seu transport, assegurables per pòlissa de transport específica, és necessari assegurar-la durant la seva estada en el terreny o el càmping on s’ubiqui, tant dels propis danys que pugui patir: incendi, explosió, caiguda del llamp, robatori, vent i altres fenòmens de la natura, com de la responsabilitat civil que pugui sobrevenir-nos per danys ocasionats a tercers, derivats de la seva propietat o ús. Algunes companyies asseguradores accepten assegurar les cases rodadores mitjançant una assegurança multirisc de llar.

Quan et fas una casa et converteixes en promotor d’habitatges, per la qual cosa necessitaràs dues coses. Una, assegurar la teva responsabilitat civil com a promotor, pels danys que s’ocasionin a tercers i dels quals en puguis resultar civilment responsable a títol individual, subsidiari o solidari amb el constructor i amb altres intervinents en l’obra. A més hauràs d’assegurar els danys a la pròpia obra durant el període de construcció, doncs es pot cremar, esfondrar, o ser-li sostrets els materials, mitjançant l’assegurança de tot risc a la construcció. Un cop acabada la casa hauràs d’assegurar l’edifici, el mobiliari i l’aixovar dels diversos riscs als què està exposada, contractant un multirisc de llar. Molt Important: has de tenir en compte que en cas que en el transcurs de 10 anys decidissis vendre’t la casa, no podràs fer-ho en cas de no estar previst i no haguessis contractat l’assegurança decennal, que garanteix els danys que afecten a l’estabilitat de l’edifici. Si no es va contractar des del principi de l’obra més endavant no podràs fer-ho, amb el perjudici que això et pugui ocasionar.

Des del mateix moment que reps les claus de la teva nova casa o pis, ets responsable dels danys que puguis ocasionar a tercers durant les obres de condicionament, trasllat, etc. Per la qual cosa hauràs d’assegurar com a mínim la seva responsabilitat civil. En cas que l’habitatge sigui dins una comunitat de propietaris, és possible que ja estigui assegurada de danys materials i de responsabilitat civil dels veïns entre ells, però és millor verificar-ho amb el president, sense conformar-se amb expressions com “ja està tot assegurat”. Pot ser que el capital sigui insuficient per a reconstruir-la en cas de sinistre total o que existeixin massa limitacions a les cobertures. Si les cobertures són les correctes no necessitaràs cap altra assegurança de l’edifici.

En el moment que comencis a viure-hi o la vagis a llogar, serà necessària una assegurança sobre el contingut de l’habitatge o les millores que hi realitzis. Es tracta del multirisc de la llar.

A més d’assegurar el propi bé adquirit que grava la hipoteca i que, per norma general, exigeixen les entitats bancàries, és interessant garantir el pagament de les successives quotes d’amortització, per la qual cosa seria necessari que fessis una assegurança de vida, amb un import igual al capital que es grava i que es vagi reduint paral·lelament a la pròpia amortització del préstec. Això evitaria que en cas de defunció la teva família hagi de fer-se’n càrrec per tal de mantenir el bé al patrimoni familiar.

En aquest cas, has de saber dues coses. Primera: La responsabilitat civil derivada dels danys que ocasioni a tercers el teu gos/mascota es garanteixen dins de l’assegurança multirisc de llar, però sempre i quan es tracti d’un animal domèstic: tigres, panteres, iguanes, boes i altres animals no domèstics no estan coberts. De la mateixa manera, excepte declaració expressa i pagant la sobre prima que correspongui, tampoc estaran coberts els danys ocasionats per gossos declarats com a raça perillosa. Segona: Alguns d’aquests animals poden assegurar-se d’accidents o malaltia mitjançant una assegurança per a animals: : defunció, sacrifici necessari, intervenció quirúrgica i assistència veterinària, especialment gossos i cavalls.

Si has adquirit un vaixell, necessites assegurar la Responsabilitat Civil pels danys que pugui ocasionar a tercers. També pots assegurar els danys a les persones que l’ocupen i al propi vaixell (assegurança de cascos). Igual que en l’assegurança d’automòbils, hauràs de declarar els accessoris incorporats a l’embarcació. En cas que participis a regates, no has d’oblidar declarar-ho a l’asseguradora per tal de tenir cobertura durant la seva realització.

Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment obres d’art, pot ser que sobrepassin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com automàticament assegurades a les assegurances multirisc de llar, per la qual cosa hauràs de consultar si en el teu cas sobrepassa aquesta quantitat. Hauràs de declarar l’excés a l’asseguradora, qui de vegades et sol·licitarà un llistat detallat per objectes i valors assegurats. Les obres d’art tindran les mateixes cobertures que la resta de mobiliari assegurat. És important que sàpigues que habitualment s’exclouen els danys per rascades, raspadures, etc. Tampoc es cobreix el desaparellament de col·leccions. Si alguna de les obres o la col·lecció per assegurar tenen certa importància, existeixen al mercat pòlisses d’art específiques, que donen una cobertura més àmplia d’aquella que ofereixen els multirisc de llar tradicionals.

Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment joies/monedes/segells pot ser que sobrepassin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com automàticament assegurades a les assegurances de llar, per la qual cosa hauràs de consultar si en el teu cas sobrepassa aquesta quantitat. Hauràs de declarar l’excés a l’asseguradora, qui de vegades te’n sol·licitarà un llistat detallat. Les peces tindran les mateixes cobertures que la resta del mobiliari assegurat. S’ha de tenir en compte que si es danya una peça d’un conjunt, l’asseguradora no cobreix el valor del conjunt per la pèrdua d’una part. És molt important que sàpigues que les companyies fan importants descomptes si aquests objectes són guardats en caixa forta, per la qual cosa seria convenient declarar una part de les joies fora de la caixa i altres dins. També és important que sàpigues que la cobertura d’aquests objectes finalitza a l’interior de l’habitatge assegurat, és a dir, no s’hi cobreixen els danys ocasionats fora, com per exemple el robatori o el furt, tot i que de vegades es cobreix l’atracament amb algunes limitacions.

Necessitats per donació

El primer que cal saber és en quina situació d’assegurament es troba el conjunt de l’herència mobiliària o immobiliària. En ambdós casos, és necessari recaptar informació sobre quines pòlisses es mantenien en vigor i revisar-les: multirisc de llar, responsabilitat civil, automòbils, etc. Pot ser que resulti necessari sol·licitar al banc un extracte per tal de veure quins pagaments es realitzen a entitats asseguradores, per a poder sol·licitar-los les còpies de les pòlisses vigents i l’emissió dels corresponents suplements: el primer, el de canvi de tomador i assegurat; posteriorment, els capitals assegurats adequats al valor real dels béns que s’asseguren i així evitar possibles infraassegurances. En el cas dels immobles en règim de propietat horitzontal, se li ha de requerir al president de la comunitat còpia de la pòlissa multirisc de comunitats per tal de comprovar el seu correcte assegurament. En el cas dels béns mobiliaris, especialment mobles, objectes de valor, joies i col·leccions, convindrà també conèixer si existia o no una assegurança i si se n’adequa pel que fa a la descripció i al valor.

Per tal de conèixer si ets beneficiari d’una assegurança de vida, el primer que cal saber és si existeix o no aquesta assegurança. Per això, es va crear el Registre de Persones Assegurades, registre públic en el qual es pot consultar si el finat constava com a assegurat. Aquest registre només inclou assegurats nominats, això vol dir que si el mort pertanyia a un grup assegurat innominat, no figurarà en aquest registre.

Si ets el beneficiari d’una assegurança de vida has de saber que no ho ets en ferm fins a que es conegui el testament del finat, doncs la voluntat que allí s’hi expressi preval sobre qualsevol altra. En cas que, efectivament, siguis beneficiari, et demanaran que aportis la següent documentació:

 • Certificat literal de defunció
 • Certificat d’últimes voluntats
 • Liquidació a hisenda de la transmissió
 • Compte bancari on realitzar l’abonament

Necessitats de protecció per a la familia

A més d’assegurar el propi bé adquirit que grava la hipoteca i que, per norma general, exigeixen les entitats bancàries, interessa garantir el pagament de les successives quotes d’amortització per allò que sigui necessari la contractació d’una assegurança de vida, per un import igual al capital que es grava i que es vagi reduint paral·lelament a la pròpia amortització del préstec. Això evitarà que en cas de defunció, la teva família hagi de fer-se’n càrrec de l’amortització per tal de mantenir el bé al patrimoni familiar.

L’assegurança de vida garanteix un capital prèviament fixat pel cas de defunció (qualsevol quina sigui la causa) o pel cas d’invalidesa. Aquest capital pot ser creixent, incrementant-se cada any segons l’I.P.C. o segons altre índex similar o, ans al contrari, pot ser decreixent. Aquest sistema és particularment interessant en el cas de les amortitzacions de crèdit, és a dir, a mida que el crèdit decreix també ho fa l’assegurança de vida. Això també és aplicable a l’assegurança de vida que garanteix els estudis dels fills, que a mida que transcorren els anys, disminueix el capital necessari per a completar l’educació del/s fill/s.

Efectivament, a mida que passen els anys les assegurances de vida s’encareixen en funció de l’edat assolida per l’assegurat, de manera que assegurar un capital important pot suposar un fort menyscapte en l’economia familiar. Podria interessar-te reduir el capital de l’assegurança de vida (mort i invalidesa per qualsevol causa) i complementar-lo amb una assegurança d’accidents, doblant o fins i tot triplicant el capital de l’assegurança de vida. Les assegurances d’accidents tenen un cost en funció de l’activitat professional i particular i no depenen de l’edat. Si bé és cert que, igual que en les assegurances de vida, la cobertura acaba com a màxim als 70 anys.

En el cas de baixa laboral, les prestacions que rebràs de la Seguretat Social es veuran minvades, especialment si ets un treballador autònom. L’assegurança de subsidi garanteix a l’assegurat el cobrament d’una renda durant el període de baixa, de manera es que redueixin els perjudicis que això representa per a l’assegurat.

Existeixen múltiples alternatives al sistema públic de salut. Es tracta de les assegurances d’ Assistència Sanitària. Aquestes assegurances poden cobrir totes les teves necessitats, des de la medicina general i especialistes fins a les intervencions quirúrgiques, passant per les proves i mitjans de diagnòstic.

Les assegurances de Responsabilitat Civil, sigui per pòlissa separada o dins del multirisc de la llar, cobreixen els danys a tercers que podem ocasionar nosaltres i aquells que conviuen amb nosaltres, no només dins de casa, sinó també fora, en qualsevol activitat particular.

Necessitats per afició

Si es realitzen viatges amb freqüència es necessita:

 1. Tenir una cobertura d’assistència per al vehicle i una altra per a tu i els teus acompanyants. Ambdues se solen incloure a les assegurances d’automòbils i, tot i que no et desplacis per aquest mitjà, també s’hi inclou l’assistència fora del domicili habitual.
 2. En cas que la cobertura d’assistència en viatge et sembli insuficient, pots contractar una pòlissa específica d’assistència en viatge, amb capitals i cobertures més amplies de les que s’inclouen a les assegurances d’automòbils. Aquestes pòlisses es contracten per un període determinat: 15 dies, un mes, tres mesos, etc.
 3. Aquestes assegurances d’assistència en viatge cobreixen les despeses sanitàries fora del país d’origen, no obstant això, si ja disposes d’una assegurança d’Assistència Sanitària, , també pots fer-ne ús fora del país. N’hi haurà prou amb trucar al telèfon d’assistència internacional que figura a la targeta d’assegurat. Malgrat això, si el desplaçament és per alguns mesos (estudis, treball,…) ho has de comunicar a l’asseguradora per tal que en tingui coneixement.

Existeix l’obligació d’estar assegurat de danys ocasionats a tercers per responsabilitat civil. A aquestes assegurances obligatòries poden afegir-se’n d’altres cobertures complementàries com ara l’ampliació de la responsabilitat civil i, en el cas de l’assegurança obligatòria de caça, una assegurança d’accidents per a l’assegurat en la qual es cobreix un petit capital en cas de defunció o d’invalidesa.

Actualment, la llei no estableix l’obligatorietat d’assegurar la responsabilitat civil pels danys ocasionats a tercers. No obstant això, en la majoria de les assegurances de llar es dóna cobertura per aquesta eventualitat, doncs s’hi inclou la responsabilitat civil per danys a tercers, com a aficionat en la pràctica d’algun esport. Si estàs federat, segurament ja disposes mitjançant la mateixa federació a la qual pertanys algun tipus d’assegurança de responsabilitat civil. Per contra, no existeix cap tipus d’assegurança que cobreixi a la bicicleta a conseqüència d’una col·lisió, una caiguda, un robatori, excepte si està sent transportada dins una caravana i n’hagi estat declarada a l’assegurança, o els danys se li causin dins de l’habitatge o traster declarat que estan coberts per la pòlissa de llar: incendi, explosió, danys per aigua, robatori, etc.

En tota pràctica esportiva convé tenir en compte dues coses: els danys que podem ocasionar als altres i els danys que ens podem ocasionar a nosaltres mateixos. A la majoria de les assegurances de llar es dóna cobertura per aquesta eventualitat, doncs s’hi inclou la responsabilitat civil per danys a tercers, com a aficionat per la pràctica d’algun esport. Si estàs federat, segurament ja disposes mitjançant la mateixa federació a la qual pertanys algun tipus d’assegurança de responsabilitat civil. Els danys personals que puguis patir pots cobrir-los mitjançant una assegurança de vida, una assegurança d’accidents que cobreixi un capital per als casos de mort, un pel cas d’invalidesa i un altre per a atenció mèdica, quirúrgica o farmacèutica. També et pot interessar garantir una baixa o subsidi diari. Aquestes cobertures no només inclouen la pràctica com a aficionat a algun esport sinó que cobreixen els danys durant la vida laboral i extra-laboral.

Si tinc en propietat un vaixell, necessito assegurar la Responsabilitat Civil pels danys que pugui ocasionar a tercers. També puc assegurar els danys a les persones que l’ocupen i al propi vaixell mitjançant l’anomenada assegurança de cascos. Igual que a l’assegurança d’automòbils, hauràs de declarar els accessoris incorporats a l’embarcació. En cas que participis en regates, no has d’oblidar declarar-ho a l’asseguradora per a tenir cobertura durant la seva realització.

En aquest cas, has de saber dues coses:

 1. Que la responsabilitat civil derivada dels danys que ocasioni a tercers el teu gos/mascota es garanteixen dins de l’assegurança multirisc de llar, però sempre que es tracti d’un animal domèstic. Tigres, pantera, iguanes, boes i altres animals no domèstics no estan coberts. Igualment, excepte declaració expressa i pagant la sobreprima que correspongui, no estaran coberts els danys ocasionats per gossos declarats com de raça perillosa.
 2. Alguns d’aquests animals poden assegurar-se d’accidents o malaltia mitjançant una assegurança per a animals: defunció, sacrifici necessari, intervenció quirúrgica i assistència veterinària, en especial gossos i cavalls.

En aquest cas has de saber tres coses:

 1. Puc ocasionar danys als altres.
 2. Puc danyar-me a mi mateix.
 3. Puc danyar les màquines o equips amb els què treballo. En el primer cas, n’hi haurà prou verificant que la teva pòlissa de multirisc de llar cobreix aquesta contingència. Tingues en compte que aquells qui conviuen amb tu i/o la teva família no són tercers. En el segon cas, pot ser interessant contractar una assegurança d’accidents, que, a més de cobrir-te en cas de defunció o invalidesa total o parcial mentre practiques el bricolatge, també et dóna cobertura durant la resta del dia en les teves altres activitats laborals i extra-laborals. Per últim, en el tercer cas, pot ser necessari declarar a la companyia asseguradora el valor de la maquinària per tal que tingui les mateixes cobertures que la resta de l’habitatge i que s’asseguren al multirisc de llar.

Tots aquells vehicles considerats clàssics necessiten igual que qualsevol altre vehicle una assegurança de circulació que, en el cas de los vehicles clàssics, tenen una tarifa especial degut al menor ús que se’n fa.

Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment obres d’art, pot ser que sobrepassin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com automàticament assegurades a les assegurances multirisc de llar, per la qual cosa hauràs de consultar si en el teu cas sobrepassa aquesta quantitat. Hauràs de declarar l’excés a l’asseguradora, qui de vegades et sol·licitarà un llistat detallat per objectes i valors assegurats. Les obres d’art tindran les mateixes cobertures que la resta de mobiliari assegurat. És important que sàpigues que habitualment s’exclouen els danys per rascades, raspadures, etc. Tampoc es cobreix el desaparellament de col·leccions. Si alguna de les obres o la col·lecció per assegurar tenen certa importància, existeixen al mercat pòlisses d’art específiques, que donen una cobertura més àmplia d’aquella que ofereixen els multirisc de llar tradicionals.

En aquest cas has de saber tres coses:
Si ets col·leccionista o has adquirit ocasionalment joies/monedes/segells pot ser que sobrepassin en conjunt o individualment la quantitat que les companyies estableixen com automàticament assegurades a les assegurances de llar, per la qual cosa hauràs de consultar si en el teu cas sobrepassa aquesta quantitat. Hauràs de declarar l’excés a l’asseguradora, qui de vegades te’n sol·licitarà un llistat detallat. Les peces tindran les mateixes cobertures que la resta del mobiliari assegurat. S’ha de tenir en compte que si es danya una peça d’un conjunt, l’asseguradora no cobreix el valor del conjunt per la pèrdua d’una part. És molt important que sàpigues que les companyies fan importants descomptes si aquests objectes són guardats en caixa forta, per la qual cosa seria convenient declarar una part de les joies fora de la caixa i altres dins. També és important que sàpigues que la cobertura d’aquests objectes finalitza a l’interior de l’habitatge assegurat, és a dir, no s’hi cobreixen els danys ocasionats fora, com per exemple el robatori o el furt, tot i que de vegades es cobreix l’atracament amb algunes limitacions.

Si disposo d’un equip fotogràfic de cert valor pot ser que sigui necessari declarar-lo a l’assegurança de la llar, per tal que tingui les mateixes cobertures que la resta del mobiliari: incendi, explosió, danys per aigua, robatori, etc. No es cobreixen els danys que puguin sofrir fora del domicili i si hi hagués alguna cobertura, en especial en el cas de l’espoliació, la indemnització estarà molt limitada.

Si tens una col·lecció de discos, n’hauràs de declarar el seu valor a la companyia, per tal que estigui plenament coberta a l’assegurança multirisc de llar.